Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INTEGRACE 3D CT ANGIOGRAFIE A ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ: KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM CARTO MERGE

H. Wünschová, V. Bulková, R. Čihák, P. Peichl, O. Vojvodičová, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: 3D zobrazovací metody jako CT angiografie (CTA) jsou velmi efektivní v zobrazení přesné anatomie levé síně (LS) a plicních žil (PŽ) u  pacientů podstupujících radiofrekvenční (RF) ablaci pro fibrilaci síní (FS). Existují techniky, které umožňují přímou integraci předem získané 3D CTA rekonstrukce do vytvářené mapy. Cílem práce je popis využití CARTO merge (Biosense Webster, USA) za navigace intrakardiálním ultrazvukem (ICE) (Acuson, Mountain View, USA) při izolaci ostií PŽ.
Metody: 24 pacientů (54±9 let) podstoupilo RF ablaci pro FS s využitím Lasso katetru, ICE a CARTO merge. Tento systém umožňuje integraci 3D CTA LS s CARTO mapou vytvářenou během výkonu. Nejprve byly označeny páry tzv. kotvících bodů (Landmarks), s jejichž pomocí je CTA rekonstrukce integrována do elektroanatomické mapy. Poté byla provedena konečná registrace CARTO mapy a CTA s použitím povrchových bodů mapy LS (tzv. surface registration). Přesnost registrace byla hodnocena na základě statistické analýzy software systému a pomocí RTG a ICE.
Výsledky: Nejlepší registrace bylo dosaženo při umístění Landmarks (LM) na zadní stěně LS u horního či dolního okraje PŽ. Průměrně bylo použito 4±1 LM a CARTO mapa zahrnovala 64±19 povrchových bodů. Přesnost prvotní registrace CARTO mapy a CTA činila 8,5±2,6 mm. Průměrná vzdálenost jednotlivých povrchových bodů CT obrazu od CARTO mapy po dokončení registrace dosáhla 2,05±1,57 mm. Vizuální kontrola prokázala dobrou přesnost anatomické korelace všech oblastí LS. Problematická byla pouze přední část levostranných PŽ. Doba výkonu činila 252±47 minut.
Závěr: Tato metoda zajišťuje dobrou integraci CARTO mapy a CTA s limitací anteriorní oblasti levostranných PŽ. Umožňuje přesnou navigaci katetru v 3D rekonstrukci registrovaného CT obrazu LS a tím bezpečnou aplikaci RF energie do oblasti ostií PŽ.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ CR NR/7912-3.