Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍNOS FILTRACE LEUKOCYTŮ BĚHEM SRDEČNÍ TRANSPLANTACE: VÝSLEDKY KLINICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

L. Dvořák, J. Pirk, Š. Černý, E. Honsová, J. Kovář (Praha)
Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod
Při transplantaci srdce (TxS) dochází k reperfuznímu poškození dárcovského myokardu působením aktivovaných neutrofilních leukocytů na srdeční endotel, což zvyšuje časnou i pozdní pooperační mortalitu (akcelerovaná koronární nemoc štěpu). Následky reperfuzního poškození lze omezit zapojením leukocytárních filtrů do okruhu sekundární krevní kardioplegie (SKK) a do okruhu mimotělního oběhu.
Soubor a metody
Do prospektivní klinické randomizované studie jsme začlenili  40 pacientů indikovaných k TxS. Pacienti byli zařazeni do skupiny A (n = 20) s použitím leukocytárních filtrů a kontrolní skupiny B (n = 20) s použitím pouze techniky prosté SKK. K ověření efektivnosti a bezpečnosti leukocytární fitrace jsme analyzovali krevní obraz, markery myokardiálního poškození (CK-MB, laktát, troponin I, tromboxan B2), peroperační biopsie myokardu, imunologické parametry (CD 62E), hemodynamické hodnoty a řadu dalších klinických ukazatelů. Během více jak dvouletého pooperačního sledování jsme hodnotili endomyokardiální biopsie a echokardiografické vyšetření.
Výsledky
Získaná data potvrzují předpokládaný příznivý vliv leukocytární filtrace při reperfuzi srdečního štěpu na prevenci ischemicko-reperfuzního poškození myokardu. Zejména příznivější ultrastrukturální změny myokardu, nižší markery reperfuzního poškození, kvalitnější pooperačního fungování štěpu a klinický průběh, i menší výskyt rejekčních epizod opravňují k rutinnímu používání leukocytárních filtrů při TxS.
Závěr
Leukocytární filtrace při TxS je efektivní, bezpečná a jednoduchá metoda ochrany myokardu, která omezuje reperfuzní poškození a zlepšuje tak potransplantační fungování srdečního štěpu a celý pooperační průběh.  Systematické používání leukocytárních filtrů při reperfuzi u TxS umožní posoudit dlouhodobý prospěch pro pacienty.
Tato práce je realizována v rámci grantového projektu č. 036 IGA MZ ČR.