Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

GENOVÝ POLYMORFISMUS ENDOTHELIÁLNÍ NO SYNTÁZY U PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

P. Jansa, M. Jáchymová, D. Tegzová, D. Ambrož, T. Paleček, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod. Oxid dusnatý (NO) je esenciální endogenní vazodilatátor. U nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) pozorujeme v důsledku endotheliální dysfunkce sníženou produkci NO. Populační studie identifikovaly polymorfismy v intronové i exonové části genu pro endotheliální NO syntázu (eNOS). Některé z nich mohou mít vztah k rozvoji hypertenze v plicnici.
Soubor nemocných a metodika. Do studie bylo zařazeno 39 nemocných s PAH (64 % žen, průměrný věk 44 let) a 41 zdravých kontrol. Studovali jsme polymorfismus Glu298Asp v 7. exonu a polymorfismus ve 4. intronu eNOS genu spočívající v opakující se sekvenci 27 párů bazí. Hodnotili jsme frekvenci polymorfních alel (Asp alely u polymorfismu v 7. exonu a eNOS4a u polymorfismu ve 4. intronu) u populace nemocných s PAH a u populace kontrol.
Výsledky. Frekvence Asp alely u polymorfismu v 7. exonu byla 19 % u PAH a 33 % u zdravých kontrol (p=0,036). Alelická frekvence eNOS4a u polymorfismu ve 4. intronu byla 20 % u PAH a 14 % u zdravých kontrol (p=0,35).
Závěr. Alelická frekvence polymorfní alely genového polymorfismu Glu298Asp je signifikantně nižší u nemocných s PAH. Příčinou může být vyšší letalita a horší prognóza jedinců s homozygotní konstitucí. U nemocných s PAH je vyšší frekvence alely eNOS4a ve srovnání se zdravými kontrolami. Rozdíl však není statisticky signifikantní. Patrný trend  může svědčit pro souvislost mezi tímto polymorfismem a rozvojem PAH.

Podpořeno výzkumným záměrem IGA MZ ČR NR/7898-3/2004