Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SOLUBILNÍ P- A E-SELEKTIN A MONOCYTÁRNÍ CHEMOTAKTICKÝ PROTEIN-1 (MCP-1) - OVLIVNĚNÍ DYSFUNKCE ENDOTELU EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACÍ LDL-CHOLESTEROLU

V. Blaha, D. Solichová, M. Bláha, M. Cermanová, C. Andrýs, R. Hyšpler, P. Vyroubal, E. Havel, Z. Zadák (Hradec Králové)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Práce ověřuje  hypothesu, že účinné snížení patologicky zvýšených lipoproteinů zároveň příznivě ovlivní ukazatele dysfunkce endotelu.
Metody a soubor nemocných: U 10 nemocných  těžkou familiární dyslipidemií (6 mužů a 4 ženy, medián věku 48 let, rozmezí 19 - 61 let), léčených extrakorporální eliminací LDL-cholesterolu - LDL-imunoadsorpcí (n=8) nebo hemorheoferézou - filtrační metodou (n=2) s užitím filtrů Evaflux 4A (Kuraray, Japonsko) byly provedeny dvě serie vyšetření parametrů endoteliální dysfunkce vždy před a po léčebné proceduře (celkem 20 párů vyšetření): solubilní P- a E-selektin a monocytární chemotaktický protein-1 (MCP-1).
Výsledky: Po léčeb.proceduře byl zjištěn signifikantní reprodukovatelný pokles zvýšených hladin P-selektinu, ukazatele endoteliální (a trombocytární) aktivace (medián poklesu: o 31% a 30%) a pokles normálních hladin MCP-1 (o 22% a 41%). Hladiny E-selektinu, specifického ukazatele aktivace endotelu, byly též v normě, ale nebyly léčbou signifikantně ovlivněny. Na poklesu MCP-1 se podílela  jeho nespecifická vazba v koloně, prokázaná poklesem hladin v plazmě vytékající z kolony oproti hladinám v plazmě do kolony přitékající. Adsorpce P- a E-selektinu kolonami prokázána nebyla.
Závěr: Významný pokles lipoproteinů po imunoadsorpci nebo hemorheoferéze příznivě ovlivní uvedené parametry dysfunkce endotelu; redukce hladin těchto imunologicky aktivních molekul přispívá k příznivým účinkům  eliminace lipoproteinů  na aterogenezi.
Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM0021620820 a granty IGA MZ ČR č. NB/8062-3, NB/8065-3, NR/9103-4.