Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLIV EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACE LDL-CHOLESTEROLU NA C-REAKTIVNÍ PROTEIN (HSCRP), SÉROVÝ NEOPTERIN, ENDOGLIN A CD40 LIGAND (CD40L)

V. Blaha, D. Solichová, M. Bláha, M. Cermanová, C. Andrýs, R. Hyšpler, P. Vyroubal, E. Havel, Z. Zadák (Hradec Králové)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

U souboru 10 nemocných s těžkou familiární dyslipidemií (6 mužů a 4 žen, medián věku 44 let, rozmezí 19 - 61 let), léčených extrakorporální eliminací LDL-cholesterolu - LDL-imunoadsorpcí (n=8) nebo filtrační metodou (n=2) s užitím filtrů Evaflux 4A (Kuraray, Japonsko) byly ve dvou seriích  (celkem 20 párů vyšetření)  sledovány hladiny ukazatelů: C-reaktivní protein (CRP), sérový neopterin, endoglin a CD40 ligand (CD40L). Výsledky: Po extrakorporální eliminaci LDL-cholesterolu byl pozorován významný reprodukovatelný pokles normálních sérových hladin vysoce senzitivní metou stanoveného CRP (medián poklesu: o 34% a 40%), CD40L (o 40% a 38 %) a zvýšených hladin endoglinu (o 26% a 21%). Sérová koncentrace neopterinu byla v normě a nebyla LDL-aferézou ovlivněna. Nebyla prokázána eliminace těchto molekul kolonami ani filtry. Hladina CD40L korelovala s hladinami celkového (rs = 0,721, p = 0,016) a LDL-cholesterolu (rs = 0,818, p = 0,002). Závěr: Zvýšené hladiny některých výše uvedených parametrů ukazují na aktivitu aterogenetických dějů, neboť u nemocných nebyla prokázána jiná zánětlivá choroba.  Reprodukovatelný pokles koncentrací hsCRP (marker zánětlivé aktivity), sCD40L (prostředníka vlivu T-lymfocytů na zánětlivé procesy) a solubilního endoglinu (ukazatele aktivity a postižení endotelu) mohl nastat z části následkem snížení aktivity imunitního a endoteliálního systému vlivem eliminace aterogenních činitelů, s jistým podílem diluce oběhu nemocného a pravděpodobně jejich sníženou produkcí a/nebo zvýšenou eliminací v důsledku eliminace aterogenních činitelů, především LDL-cholesterolu. Měřením hladin v plazmě před a po výstupu z eliminačních médií jsme neprokázali eliminaci žádného z parametrů ani v kolonách, ani filtry. Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM0021620820 a granty IGA MZ ČR č. NB/8062-3, NB/8505-3, NR/9103-4.