Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MĚŘENÍ VELIKOSTI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ – SROVNÁNÍ PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU S ECHOKARDIOGRAFIÍ

O. Lang, M. Pěnička, I. Kuníková (Praha)
Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Mírou velikosti levé komory srdeční pro echokardiografii je lineární vzdálenost septa a zadní stěny na dvourozměrném řezu, mírou velikosti komory pro scintigrafii je objem komory vypočtený z třírozměrných obrazů. Cílem práce je srovnat hodnoty zjištěné oběma metodami.
Materiál a metody: Byla analyzováno 50 pacientů, 23 mužů a 27 žen, průměrného věku 61 (34-84) let. Obě vyšetření byla provedena s odstupem 21 dní při stabilizovaném klinickém stavu. Vyšetření byla provedena při běžném rutinním provozu. Sledovali jsme klidové kvantitativní parametry podle pohlaví, porovnali jsme je párovým t-testem a sledovali jsme korelaci mezi nimi. Hodnotu p<0,05 jsme považovali za statisticky významnou.
Výsledky: Echokardiografický rozměr LK byl u mužů 51 (45-58) mm, u žen 48 (38-58) mm. EDV na scintigrafii byl u mužů 106 (62-152) jednotek a u žen 75 (40-112) jednotek. Velikost perfuzního defektu byla u mužů 5% (0-16), u žen 9% (0-30) myokardu LK, větší reverzibilita byla u žen. EF měřená echokardiograficky byla 61% (50-67) u mužů a 63% (57-70) u žen. EF měřená scintigraficky byla 54% (44-63) u mužů a 62% (52-81) u žen. Rozměr levé komory statisticky významně koreluje s EDV (r=0,554; p=0,000) a EF měřenou scintigraficky (r=-0,435; p=0,002), nekoreluje s EF měřenou echokardiograficky (r=0,217; p=0,130). EDV rovněž významně koreluje s EF měřenou scintigraficky (r=-0,624; p=0,000) a nekoreluje s EF měřenou echokardiograficky (r=-0,089; p=0,540). Velikost perfuzního defektu nekoreluje s žádným kvantitativním parametrem.
Závěr: Kvantitativní parametry charakterizující velikost levé komory srdeční měřené oběma metodami spolu statisticky významně korelují, i když korelační koeficient není příliš veliký (0,554), obě metody tedy mohou být používányalternativně. Přítomnost a rozsah ischémie nemá ke kvantitativním parametrům velikost a funkce LK žádný vztah.