Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PERIOPERAČNÍ ISCHÉMIE MYOKARDU: INTERVENOVAT NEBO POSTUPOVAT KONZERVATIVNĚ?

M. Dobiáš, V. Vondráček, S. Romaniv, J. Roháč, J. Tošovský (Praha)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Perioperační ischémie myokardu při elektivní chirurgické revaskularizaci myokardu patří mezi komplikace zvyšující pooperační morbiditu i mortalitu.
Metodika: Retrospektivně byl zhodnocen soubor 25 pacientů s perioperační ischémií myokardu elektivně operovaných v období od 1.1.2005 do 31.12.2005. Soubor byl rozdělen na skupinu A (13 pacientů s časnou perkutánní koronární intervencí  či chirurgickou revizí) a skupinu B ( 12 pacientů s konzervativním postupem). Byly zhodnoceny předoperační koronarografické nálezy, perioperační hemodynamická stabilita, inotropní či mechanická podpora oběhu, EKG změny, hladiny Tn I a CKMB, dynamika změn lokálních poruch kinetiky LK.
Výsledky: Závažnější předoperační koronarografický nález byl ve skupině A, jinak se skupiny významněji nelišily. V intervenované skupině bylo více hemodynamicky nestabilních pacientů (7 vs 2), delší průměrná doba hospitalizace na JIP (6,3 vs 4,1dny), průměrná hladina maximálního TnI (45 vs 33 ug/l), jinak se sledované skupiny v perioperačních ukazatelích významně nelišily.
Závěr: Časná PCI či chirurgická revize pro perioperační ischemii se ukázaly ve skupině hemodynamicky nestabilních nemocných jako metoda volby. Konzervativní postup lze zvolit u hemodynamicky stabilních nemocných s těžko technicky řešitelným nálezem na koronárním řečišti.