Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

EXISTUJE HYPERAGREGAČNÍ STAV PO REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH MYOKARDU BEZ MIMOTĚLNÍHO OBĚHU? PILOTNÍ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ STUDIE CABARET (CORONARY ARTERY BYPASS AND REACTIVITY OF THROMBOCYTES)

F. Bednář, P. Osmančík, T. Vaněk, H. Móciková, M. Jareš, Z. Straka (Praha)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Existence prokoagulačního stavu po aortokoronárním bypassu (CABG) bez mimotělního oběhu (off-pump) je nyní velmi diskutována. Cílem práce bylo porovnat časnou a pozdní aktivitu trombocytů po CABG s použitím mimotělní oběhu (on-pump) a bez (off-pump). Metody:  Do studie bylo zařazeno 12 off-pump a 12 on-pump CABG pacientů. Aktivita trombocytů byla určována membránovou expresí antigenů CD41 (součást GP IIb/IIIa integrinu), CD42 (receptor pro von Wilebrandův faktor) a CD62P (P-selektin) pomocí průtokové cytometrie a hodnocena jako střední fluorescenční intenzita (CD41,CD42b) nebo jako procento pozitivních buněk (CD62P). Agregabilita trombocytů byla měřena agregometrem po indukci kyselinou arachidonovou (ARA). Krevní vzorky byly odebrány před operací, ihned po operaci a v den 1, 2, 5 a 30. Výsledky:  Pooperační exprese membránových antigenů byla přechodně zvýšena u off-pump a snížena u on-pump CABG v porovnání s předoperačními hodnotami. Maximální rozdíl byl u off-pump pozorován 5. den pro CD 41 (12.2±0.8 vs. 11.7±0.9, p<0.05), 2. den pro CD62P (2.5±1.5 vs. 1.0±0.5, p=<0.05) a pro CD42 (12.4±1.5 vs. 12.2±1.4, p=N.S.). Pro on-pump byl maximální rozdíl pozorován 5. den pro všechny měřené antigeny (CD41: 11.1±0.6 vs. 11.9±0.9, p<0.05; CD42b: 11.7±1.2 vs. 12.2 +1.1, p<0.05; CD62P: 1.3±0.4 vs. 1.4+0.4, p=N.S.). 30. pooperační den nebyl zaznamenán rozdíl oproti předoperačním hodnotám. ARA-agregace byla snížena časně po operaci a 1. den u obou skupin (-70%,p< 0,05) a snížení trvalo až do 30. dne. Překvapivě však bylo zaznamenáno přechodné zvýšení agregace 2. pooperační den.  Závěry:  Hyperaktivita trombocytů je pravděpodobně přítomna v časném pooperačním období u off-pump , ale ne u on-pump CABG. Standardní antiagregační terapie aspirinem se zdá být v časném pooperačním období nedostatečná.