Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ÚČINNOST CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE A ANTIREMODELAČNÍCH VÝKONŮ U NEMOCNÝCH S ISCHEMICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY - STUDIE STICH - PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

R. Jandová, I. Málek, J. Pirk (Praha 4)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Studie STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Trial) – multicentrická randomizovaná studie, která u nemocných s ischemickou dysfunkcí levé komory ( LK) s ejekční frakcí ( EF) ≤ 35% srovnává  a) výsledky konservativní a chirurgické léčby (hypotéza I - H I),  b) výsledky  revaskularizace, spojené s antiremodelačním výkonem na levé komoře (SVR – surgical ventricular restoration) s pouhou revaskularizací (hypotéza II –H II-antiremodelační), probíhá nyní čtvrtým rokem. Dosud bylo do skupiny  H I v 111 centrech zařazeno 602, do skupiny  H II 952 nemocných. Naše centrum zařadilo do skupiny H II 28 nemocných ve věku 64,6 (33-78) let, s EF LK 27,5 (20-35) %. Čtrnáct  bylo randomizováno k aortokoronárnímu bypassu (ACB), 14 k ACB + SVR. Mezi oběma skupinami nebyl rozdíl v EF LK, subjektivních potížích, ani počtu postižených tepen nebo žilních či tepenných štěpů. Nemocní, randomizovaní k ACB + SVR, byli však starší  (67,1 vs 58,1 let – p < 0,05), měli častěji významnou mitrální regurgitaci (p <  0,05) a následně byla u nich častěji provedena současná mitrální valvuloplastika (p <  0,05). Operační mortalita (7,1 %) se významně nelišila v obou sledovaných skupinách. U 88 % byla provedena 4 – měsíční, u 69 % 1-roční, u 11% 2-letá kontrola. V obou skupinách došlo k obdobnému subjektivnímu zlepšení, zvláště v anginosní složce (p <  0,001). EF LK se pooperačně zvýšila ve skupině se SVR + ACB (ze 27,3 na 34,5 % - p <  0,01), kdežto ve skupině s ACB se nezměnila (27,2 vs 28,8 %). V průběhu sledování do 1 roku zemřeli 3 nemocní, z toho 2 ze skupiny se SVR. Všichni zemřelí byli starší než přežívající ( 71,8 vs 61,0 let  - p <  0,01).
Závěr:  V našem souboru je patrný příznivý efekt SVR na EF LK, klinické ukazatele se však v obou skupinách neliší. Určitá nesourodost obou skupin (věk, mitrální regurgitace), daná jistě malým počtem nemocných, bude zajisté korigována v celkové studii.