Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLIV AKTIVNÍ INTERVENCE NA VÝSKYT A ZNALOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

E. Sovová, B. Smetanová, Z. Mlčoch, J. Lukl, J. Gobel (Olomouc)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cílem našeho projektu bylo stanovit výskyt rizikových faktorů (RF) kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u studentů středních škol, zhodnotit jejich znalosti v této oblasti a zjistit vliv odborné přednášky (lékař a student vysoké školy).
Soubor a metodika. Dotazník zaměřený na sledování výskytu RF KVO vyplnili anonymně studenti druhého ročníku pěti středních škol. Za měsíc pak absolvovala část studentů přednášku o RF KVO. V odstupu vyplnili studenti kontrolní dotazník. Dotazník č. 1. vyplnilo celkem 277 osob, 91 mužů (M) a 186 žen (Ž)  průměrného věku 17,7 let (16-24, SD 0,75)- soubor 1. Dotazník č. 2. vyplnilo celkem 126 osob, 29 M a 100 Ž průměrného věku 17,8 let (16-21, SD 1,1)(gymnázia 69 studentů a SOU 55 studentů)- soubor 2. Výsledky byly statisticky srovnány.
Výsledky. V souboru 2. je signifikantně vyšší podíl studentů, kteří sportují (75,7%, 86,7%, p=0,01). Ve výskytu ostatních sledovaných RF se soubory neliší (kouření 27,8%, 29,5%, p=0,73), (hypertenze 4,6%, 3,9%, p=0,49), (DM 0,4%, 2,3%, p=0,9). RF porucha lipidového metabolismu nelze hodnotit, pouze minimum studentů zná svou hladinu cholesterolu. Průměrný počet RF, které žáci znají, je po přednášce statisticky signifikantně vyšší než před přednáškou, ale i tak zůstává nízký (1,96, 3,24, p<0.05). 33,1% studentů uvádí větší vliv vrstevníka než dospělého na výskyt a znalost RF KVO, u studentů gymnázií má vrstevník statisticky významně vyšší vliv než u studentů SOU (40,6%, 23,6%, p=0,046).
Závěr. Vzhledem k nízké znalosti a vysokému výskytu RF KVO je třeba nalézt cesty k soustavnému a cílenému vzdělávání mladé generace, které by vedlo ke změně postojů a následně i chování ve vztahu k KVO.
Projekt byl podpořen: Projekty podpory zdraví MZ ČR č. 9262.Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění u mladé generace: analýza možnosti cíleného vzdělávání a jeho vlivu na snížení výskytu rizikových faktorů