Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLIV POHLAVÍ NA PROGNÓZU PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST LÉČENÝCH TROMBOLÝZOU NEBO TRANSPORTOVANÝCH K PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI. ANALÝZA STUDIÍ PRAGUE 1 A PRAGUE 2

Z. Moťovská, M. Aschermann, P. Widimský, .. On behalf of the PRAGUE-8 Study Investigators (Praha)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod. Na rozdíl od mužů, mortalita žen na kardiovaskulární nemoci stoupá. Proč? Je léčba těchto nemocí stejně efektivní u žen?
Cíl. Zjistit vliv pohlaví na prognózu pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST (STEMI) léčených trombolýzou (TL) nebo transportovaných k perkutánní koronární intervenci (PCI).
Soubor pacientů a metody. Analyzovali jsme soubor pacientů s STEMI zařazených do studií PRAGUE 1 a 2. Studie srovnávaly bezprostřední léčbu TL s PCI po převozu nemocného do kardiocentra. TL bylo léčeno 520  a PCI 530 pacientů.
Výsledky. Ženy tvořily 29% u léčených TL, 30% u PCI. Ve srovnání s muži byly ženy starší (p<0,001), měly častěji hypertenzi (TL NS, PCI p<0,001) a cukrovku (TL p<0,001, PCI p<0,007). Více kuřáků bylo mužů (p<0,001). Ženy měly častěji srdeční selhání (NS). Ženy měly delší interval obtíže – randomizace; u TL o 27min (p=0,012), u PCI o 40min (p=0,004). U léčených TL byla 30-denní mortalita žen vyšší než mortalita mužů (15% vs 9%, p=0,033). Rozdíl v mortalitě žen a mužů u PCI nebyl významný (8,2% vs 6,2%). Multivariantní analýza ukázala, že ženské pohlaví je u TL (OR 1.23, 95%C.I. 0,58-2.6) nezávislým faktorem vyšší mortality. V případě PCI význam pohlaví zanikl.  Ženy léčené TL měly ve srovnání s muži vyšší výskyt cévní mozkové příhody (CMP) (5,2% vs 1,2%). Léčba PCI snížila výskyt CMP u žen (0,6%).
Závěr. Transport žen s STEMI k PCI je efektivnější léčbou ve srovnání s on-site TL. Přínos transportu k PCI ve srovnání s TL je u žen vyšší než-li u mužů. Může to být důsledkem vyšší rizikovosti žen, delšího přednemocničního opoždění, nízkého výskytu CMP při léčbě PCI. Ženské pohlaví je v případě léčby TL i nezávislým rizikovým faktorem vyšší mortality.

Dodatek
Tato práce byla podpořena Výzkumným záměrem Univerzity Karlovy v Praze č. MSM 00 21620817, uděleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky