Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DOČASNÁ IMPLANTACE KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU PRO KOMOROVOU TACHYKARDII PŘI MYOKARDITIDĚ ZPŮSOBENÉ VIREM INFLUENZY B - KAZUISTIKA

P. Tůma (Dumfries, United Kingdom)
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

45-letý pacient, německé národnosti s pozitivní rodinnou anamnezou pro ICHS, sám bez závažnějšího předchorobí, přijat do The Heritage Hospital and Cardiac Centre Lagos v šokovém stavu s plicním edémem, syst.TK 60mmHg, TF 220/min. V anamneze náhle vzniklé bolesti na hrudi s dušností.  Pacienta převezl německý lékař z lokálního zdravotního zařízení, kam byl původně přizván pouze ke konsultaci. Při přijetí na EKG pravidelná tachykardie širokých komplexů o fr. 220/min vs. komorová tachykardie. Vzhledem k hemodynamické nestabilitě pacient na přijmu po podání analgosedace ihned kardiovertován. Napoprvé obnovem sinusový rytmus 61/min. Na EKG symetricky invertované vlny T ve svodech II, III, aVF a V1-V4, bez převodních poruch nebo abnormalit QRS komplexu nebo ST-T segmentu. Vstupní mineralogram v normě, urea 9.8mmol/l, kreat. 216umol/l, CK-MB negativní, Troponin T 0.58ng/ml, FW 3mm/hod, CRP positivní, leuko 11.7. Arteriální hodnoty ASTRUPa pC02 35.1mmHg p02 57.7mmHg a SAT 02 89.8% při 8l kyslíku/min obličejovou maskou. Přes řadu výhrad zvažována především možnost non Q infarktu myokardu. Během hospitalizace pouze ojedinělé  KES a JES. Po třech dnech v plně stabilizovaném stavu převezen letecky v doprovodu lékaře a sestry do Universitní nemocnice JWG ve Frankfurtu n.M. Provedeno komplexní vyšetření včetně endomyokardiální biopsie. Koronarografie v normě, echo s nálezem malého perikardiálního výpotku, který regredoval, funkce a velikosti levé komory v normě, EF LK 65%. S pomocí výsledků laboratoře a biopsie stanovena definitivní diagnoza: Myokarditida způsobená virem influenzy B. Monitorace rytmu bez průkazu recidivy VT. Při elektrofyziologickém vyšetření po měsíci indukována setrvalá komorová tachykardie o fr. 250/min. V medikaci podán Sotahexal a následně implantován i ICD. V úvaze o implantaci zavzato místo budoucího dočasného pracovního pobytu (Nigerie).