Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES

J. Špinar, J. Vítovec, M. Souček (Brno)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Studie CORD je multicentrická,  jednoduše slepá studie, která u pacientů s hypertenzí testuje antihypertenzní a metabolický efekt doporučovaných dávek ramiprilu a losaratanu.
Zařazeni jsou nemocní již léčeni > 3 měsíce ACE inhibitorem (který se v den zařaze-ní vysadí) s TK < 160/90 mmHg (skupina A). Těmto nemocným je zahájena léčba losartanem 50mg. Nemocní neléčení ani ACE inhibitorem ani AII antagonistou, ale s TK > 140/90 mmHg (skupina B) jsou randomizování na léčbu losartanem 50mg nebo ramiprilem 5mg. Veškerá další antihypertenziva jsou povolena.
Při nedostatečné kontrole krevního tlaku je dávka zvyšována na 100mg losartanu resp. 10mg ramiprilu, další krok je přidání hydrochlorothiazidu. Titrace je prováděna po měsící (zvyšování dávky ramiprilu či losartanu), resp. po 3 měsících (přidání další medikace).
Nábor je „competitive,“ dokud počet nemocných léčených losartanem nedosáhne 9193 (LIFE populace).
Sledovány jsou hodnoty TK a TF, metabolické parametry, renální funkce, krevní obraz a hypertrofie levé komory. Délka studie je 12 měsíců, rizikový stupeń nemocného je při každé kontrole hodnocen tabulkou SCORE.
Primární cíl u skupiny A je prokázat že přechod z ACE-I na losartan je bezpečný a účinný, u skupiny B, že losartan v doporučované dávce je stejně účinný jako ramipril na hodnoty kevního tlaku s menším výskytem nežádoucích účinků (kašel, renální funkce, anemie). Sekundární cíle jsou ovlivnění inzulinové rezistence a hypertrofie levé komory.
Studie byla zahájena v červnu 2006, do konce roku 2006 bylo zařazeno 11 093 nemocných, průměrného věku 61,5 let, 5248 (47,7%) jsou muži, 5739 (52,2%) ženy, 16 (0,1%) pohlaví neuvedeno. Nejčastější další antihypertenzivum je diuretikum 44,6% a betablokátor 43,4%. Statin má 40,1%, ICHS má 30,9% a diabetes mellitus 32,1%.
Ukončení náboru se předpokládá v únoru 2007.
Studie je podporována VVZ MŠMT 0021 622 402