Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AHEAD - ACUTE HEART FAILURE DATABASE

J. Špinar, J. Vítovec, J. Kettner, A. Linhart, J. Pařenica, O. Hlinomaz, H. Al-Hiti, J. Bělohlávek, R. Miklík, L. Dušek (Brno, Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Databáze AHEAD (Acute HEArt Failure Database) je registrem nemocných s akutním srdečním selháním hospitalizovaných na pracovištích s 24 hodinovou službou katetrizační laboratoře. ČR je země, kde je 100% pokrytí pro direktní angioplastiky u AIM a dojezdová doba (telefon-dveře) jen výjimečně přesahuje 60 minut.
V registru jsou informace o nemocných ze 4 velkých nemocnic (2x Praha, 2x Brno) se spádovou oblastí asi 2 000 000 obyvatel. Registr je prospektivní, vedený na internetových stránkách (https://trials.cba.muni.cz) a spravovaný nezávislou statistickou institucí Masarykovy univerzity.
Registr byl zahájen v červenci 2006 a do 31.12.2006 jsou uvedena data o 382 nemocných. Srdeční selhání de novo mělo 59,3%, 38,9% dekompenzaci chronického srdečního selhání (1,8% neznámo), ve 42,1% byl průkaz ischemie, 68,1% tvořili muži. Ženy mají častěji de novo srdeční selhání (72,4%) než muži (52,9%). Průměr-ný věk je 71,1 let (nejvíce nemocných – 37,1% je ve věku 70-79 let), průměrný BMI 27,9 kg/m2. Ženy mají vyšší věk i BMI než muži. 58,5% má anamnesticky hyperten-zi a 37,7% diabetes mellitus. Průměrná tepová frekvence je 86 tepů za minutu a průměrný tlak 135/79 mmHg. Ženy mají statisticky nevýznamně vyšší TK. Průměrná ejekční frakce je 36,1%, ženy mají statisticky významně vyšší ejekční frakci (42,1% vs 32,4%, p < 0,001).
Levosimendan byl podán u 5,7% nemocných, v 63,7% se jednalo u dekompenzaci srdečního selhání, 71,2% nemocných léčených levosimendanem bylo mladších něž průměr všech nemocných a nikdo neměl ejekční frakci > 40%.
Závěr: na specializovaných pracovištích s katetrizační laboratoří jsou s akutním srdečním selháním hospitalizováni častěji nemocní s ischemickou etiologií de novo srdečního selhání, převažují muži mladšího věku. Nemocniční mortalita bude známa v průběhu kongresu. Šest okresních nemocnic by se mělo připojit k registru začátkem roku 2007.