Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SPOLUPRÁCE KATETRIZAČNÍ LABORATOŘE A KARDIOCHIRURGIE Z POHLEDU SESTRY

K. Smolíková, M. Vlasáková, P. Formánek, J. Benedík, Š. Černý (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod:
Pro správnou funkci kardiocentra má hlavní prioritu bezchybná komunikace katetrizační laboratoře a kardiochirurgie. Pro vlastní péči má význam nejenom provedení výkonů na obou úsecích, ale rovněž spolupráce středního zdravotnického personálu. Tato minimalizuje možné chyby především u přesunů akutních pacientů oběma směry.

Metodika:
Elektivní pacienti jsou předáváni na standardní oddělení a na operaci jsou zváni dle pořadníku. Akutního pacienta zajišťujeme maximální monitorací, se kterou je transportován buď přímo na operační sál nebo na kardiochirurgickou jednotku intenzivní péče. V případě pooperačních komplikací je nemocný transportován do katetrizační laboratoře opět plně monitorován, případně i na ventilátoru.

Výsledky:
Číselné hodnoty udávají počty za sledované období leden - červen 2006, údaje v závorce pak srovnávané období leden – červen 2005.  V nemocnici Na Homolce bylo za sledované pololetí provedeno celkem 1468 (1569) katetrizačních vyšetření. Z tohoto počtu se jednalo o 1297 (1378) selektivních koronarografií, 171 (191) pravostranných katetrizací. Z těchto vyšetřených bylo nabídnutu ke kardiochirurgickému výkonu celkem 327 (360) nemocných. Z celkového počtu předaných pacientů byli po provedené operaci znovu vyšetřováno 2 (1) nemocných byla provedena re-SKG a 1 (0) pooperační implantace stentu. Z uvedených čísel jasně vyplývá klesající trend jak vyšetřování nemocných, tak pacientů předaných na kardiochirurgické pracoviště.

Závěr:
Za jednu z nejdůležitějších složek  považujeme bezchybnou ošetřovatelskou dokumentaci , kvalitní předoperační přípravu pacienta a v neposlední řadě jeho edukaci. Prezentovaná data ukazují na klesající trend počtu pacientů předávaných na kardiochirurgii. Tento stav koresponduje s celosvětovým trendem poklesu nemocných nabízených ke KCH výkonům.