Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KOMPLEXNÍ INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ ATEROSKLERÓZY U DIABETIKŮ 2. TYPU V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

B. Nussbaumerová, H. Rosolová, J. Šimon, I. Šípová, P. Šifalda (Plzeň)
Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: Diabetici 2. typu, kteří již trpí kardiovaskulárními chorobami (CVD), jsou nejrizikovější nemocní pro novou aterotrombotickou příhodu v celé populaci. Sledovali a analyzovali jsme  rizikový profil těchto nemocných a jeho změnu po zařazení do Komplexního intervenčního programu (CIP).

Metodika: Anamnéza, antropometrické a laboratorní parametry a současná léčba byly získány z lékařské dokumentace ošetřujících ambulantních kardiologů, diabetologů a praktických lékařů v Plzni. CIP se skládá z osobní konzultace životního stylu (doporučení diety, nekouření, možnosti pravidelného vedeného cvičení jedenkrát týdně) a zahájení léčby fenofibrátem v dávce 267 mg přidáním k současné léčbě. Po šesti měsících byl zkoumán efekt provedené intervence.

Výsledky: Z 420 vybraných diabetiků 2. typu bylo zařazeno 227 nemocných (54%), kteří již prodělali kardiovaskulární  příhodu - 105 mužů (70±8 let) a 122 žen (71±9 let). Asi 10% mužů a 5% žen byli současnými kuřáky, bývalými kuřáky bylo 60% resp. 35% probandů. Kontrola krevního tlaku se zlepšila –cílových hodnot pod 130/80 mmHg dosáhlo před intervencí 6% mužů a 9% žen, poté 18% mužů a 20% žen, ačkoliv nebyla měněna zavedená antihypertenzní léčba. Zlepšila se i lačná glykémie a snížil se obvod  pasu. Cílových hodnot lipidogramu – celkový cholesterol < 4.5 mmol/l, LDL-chol < 2.5 mmol/l, TG < 1.7 mmol/l a HDL-chol > 1.0 u mužů a > 1.3 mmol/l u žen dosahovalo před CIP jen 14% mužů a 17% žen, po CIP 60% nemocných.

Závěr: Intervence životního stylu dle protokolu CIP byla u kardiovaskulárně vysokorizikových nemocných velmi úspěšná. Nefarmakologická léčba spolu s medikací fenofibrátem přidanou k současné léčbě a individuální přístup k nemocným zlepšily jejich rizikový profil a také compliance sledovaných nemocných.

Podpořeno grantem  IGA MZČR 82 79 - 3 (2005-2007)