Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SENZITIVITA A SPECIFICITA ZÁTĚŽOVÉHO GATED SPECT ZOBRAZENÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE PRO DETEKCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ: VALIDACE NÁLEZŮ POMOCÍ KORONAROGRAFIE

M. Kamínek, J. Ostřanský, I. Metelková, M. Budíková, M. Richter, M. Sluka, J. Indráková (Olomouc)
Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

Cíl: Analýza senzitivity a specificity zátěžového gated SPECT zobrazení myokardu pro detekci ICHS a kvantitativních parametrů perfuze a funkce levé komory při identifikaci pacientů s nemocí více koronárních tepen.
Soubor a Metodika: V současnosti evidujeme 463 pacientů, kteří měli na KNM FN Olomouc od 6/2001 do 12/2004 zátěžové Tc-99m-MIBI resp. Tl-201 gated SPECT myokardu na kameře Siemens e.cam, a nález byl následně ověřen koronarograficky. Složení souboru: 322 mužů a 141 žen, průměrný věk 62±10 let, 134 pacientů po předchozím infarktu myokardu a 110 po revaskularizaci. Pro kvantifikaci sumačního zátěžového skóre (SSS),  ejekční frakce (EF) a tranzientní ischemické dilatace (TID) levé komory byl použit software 4D-MSPECT.
Výsledky: Koronarografie byla negativní u 138 vyšetřených, zúžení >50% mělo 325 nemocných. Na základě vizuálního hodnocení obrazů byla senzitivita a specificita SPECT 93% (301/325) a 78% (107/138). Senzitivita SPECT byla 89%, 98% a 94% u pacientů s nemocí 1, 2 resp. 3 tepen. Kvantitativní analýza perfuze ukázala narůst SSS podle počtu postižených povodí: 9 pro 1 tepnu versus 13 a 15 při postižení 2 resp. 3 povodí. Zatímco u pacientů s nemocí 1 tepny se průměrná pozátěžová EF (58±11%) významně nelišila od klidové EF (59±11%), při postižení více tepen byla pozátěžová EF (52±10%) o 3% horší než v klidu  (55±11%). Poměr TID narůstal podle počtu postižených povodí: 1,07 pro nemoc 1 tepny a  1,09 resp. 1,14 pro nemoc 2 resp. 3 tepen. Známky poischemického omráčení levé komory (pozátěžové zhoršení EF >5% a/nebo poměr TID >1,17) mělo 45%, 52% a 69% pacientů s nemocí 1, 2 resp. 3 tepen.
Závěr: Byla ověřena vysoká přesnost zátěžového SPECT vyšetření pro detekci ICHS. Kvantitativní parametry funkce zjištěné pomocí gated SPECT umožňují identifikaci pacientů s poischemickým omráčením levé komory, u nichž lze předpokládat nemoc více tepen.