Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA V PRIMÁRNÍ PREVENCI – RŮZNÁ DOPORUČENÍ VERSUS KLINICKÁ PRAXE

F. Málek, J. Fröhlich (Praha, Vancouver, Canada)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: na základě všech doporučení jsou pacienti s vysokým rizikem koronární příhody léčeni s cílem dosažení co nejnižších koncentrací LDL cholesterolu. U asymptomatických jedinců se předchozí doporučení lišila jak při hodnocení rizika, tak při definování cílových koncentrací lipidů. Cíle studie: zjistit, zda se u souboru jedinců bez manifestní aterosklerózy liší odhad 10-letého koronárního rizika podle různých doporučení a zda má případný rozdíl v odhadu vliv na definované cílové koncentrace pro LDL cholesterol. Soubor nemocných a metodika: analýza dat z ambulantních karet 100 jedinců bez klinické aterosklerózy, kteří byli postupně odeslaní k iniciálnímu vyšetření v Lipid Clinic, Healthy Heart, St.Paul´s Hospital od 1.11. 2002 do 31.3. 2002. Soubor  59 žen a 41 muž s průměrným věkem 51±10 let. Kardiovaskulární riziko vypočteno a cílové koncentrace lipidů definovány podle: starších kanadských doporučení 2000 (I), posledních doporučení 2003 (ve shodě s NCEP ATP III - (II)), Procamových tabulek (III) a Procam algoritmu (IV). Kalkulované riziko a cílové koncentrace lipidů byly porovnány s odhadem rizika získaným z lékařských zpráv specialistů z Lipid Clinic (V).
Výsledky: byl nalezen významný rozdíl v odhadu 10-letého rizika podle doporučení (II) a obou kalkulací Procam (III a IV). Byl nalezen rozdíl v definovaných cílových koncentracích pro LDL cholesterol podle doporučení (I) a podle doporučení (II, III, IV
a výpočtu V). U 29 pacientů změnili specialisté z Lipid Clinic kalkulované riziko, v 27 případech byl odhad rizika zvýšen.
Hlavním důvodem zvýšení odhadu rizika byla pozitivní rodinná anamnéza pacientů.
Závěr: použití různých algoritmů vede k odlišnému odhadu úrovně rizika a k definování odlišných cílových koncentrací lipidů.
Výpočet rizika u jedinců v primární prevenci je pouze prvním krokem při celkovém hodnocení kardiovaskulárního rizika.