Cor et Vasa Case Reports 2/2020

titul-1.jpgCor et Vasa Case Reports
Svazek | Volume 3 • Číslo | Number 2
Srpen | August 2020

Stáhnout celé číslo v PDF


Mnohočetný papilární fibroelastom jako zdroj kardioembolizační cévní mozkové příhody – kazuistika a přehled literatury 

T. Urbanec, Š. Havránek, T. Grus, et al.

Přes pokroky v primární i sekundární prevenci zůstávají cévní mozkové příhody (CMP) jednou z nejčastějších příčin morbidity a mortality. Etiologie ischemických cévních mozkových příhod (iCMP) je heterogenní. V rámci sekundární prevence se snažíme o její objasnění a následnou cílenou terapii. Přibližně u 30 % iCMP se nedaří etiologii objasnit. Nově rozlišujeme skupinu pacientů s cévní mozkovou příhodou z nejasného zdroje (embolicstrokeofundetermined source, ESUS), pro kterou se hledá optimální diagnostický a terapeutický postup. Papilární fibroelastom (PFE) je vzácný srdeční tumor, který patří mezi raritní příčiny kardioembolizačníchischemických CMP (iCMP), a může být diagnostikovaný již při transtorakálním echokardiografickém vyšetření (TTE). V tomto sdělení prezentujeme kazuistiku pacienta s PFE komplikovaným iCMP.

Význam stanovení sérové koncentrace kalcia u pacienta s kardiovaskulárním onemocněním 

B. Siláková, A. Dufka, A. Hondlová

Hyperkalcemie je definována jako koncentrace kalcia v séru vyšší než dvojnásobek směrodatné odchylky fyziologické koncentrace kalcia v séru v dané laboratoři.Nejčastějšími příčinami hyperkalcemie v naší populaci je primární hyperparatyreóza nebo nádorové onemocnění. Klinické příznaky hyperkalcemiev kardiovaskulárním systému mohou být tachyarytmie, bradyarytmie nebo poruchy vedení typu blokády převodu. Na EKG hyperkalcemie způsobuje zkrácení intervaluQT. Prezentujeme kazuistiku pacienta se záchytem flutteru síní. Rozborem klidového EKG pacienta po elektrické kardioverzi bylo vysloveno podezření na hyperkalcemii. Paraklinická vyšetření potvrdila primární hyperparatyreózu. Po úspěšné chirurgické léčbě dochází k regresi změn na EKG a pacient v dalším klinickém sledování byl bez recidiv flutteru síní.

Eosinophilic myocarditis as a manifestation of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 

H. Hnátová, L. Hornofová, T. Adla, J. Veselka

Představujeme kazuistiku 36leté pacientky s akutní myokarditidou v rámci eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou. Pacientka s anamnézou asthmabronchiale a četnýchalergií byla vyšetřena na urgentním příjmu našeho zařízení s klinickými projevyakutní myokarditidy a významnou leukocytózou s eozinofilií v krevním obraze. Vevzorku získaném endomyokardiální biopsií z pravé komory byla popsánanekrotizující eozinofilní myokarditida...

Specifika pravostranné implantace implantabilních kardioverter-defibrilátorů 

P. Keprt, M. Paďour, K. Sedláček

Obvyklý přístup k implantaci transvenózně implantovaných srdečních implantabilních elektronických přístrojů je cestou levostranné podklíčkové žíly s uložením přístroje v podkožní kapse v oblasti levého podklíčku. Vyskytují se však situace, kteréznemožňují zavedení systému touto cestou. Prezentujeme kazuistické sdělení pacienta s indikací k implantaci jednodutinového implantabilního kardioverteru-defibrilátoru v rámci primární prevence náhlé srdeční smrti, u kterého byla během výkonu zjištěna anomálie centrálního žilního systému a nepodařilo setouto cestou elektrodu implantovat. Nepříznivá geometrie ostia koronárního sinu a použití tuhé defibrilační elektrody znemožnilyzavést systém zleva. Objasněníanatomie centrálního žilního systému pomocí výpočetní tomografie ukázalo přítomnost minoritní varianty vzácné vývojové vady. Jednalo se o perzistující levostrannou horní dutou žílu bez vzájemné komunikace s patentní pravostrannou horní dutou žílou přes levou brachiocefalickou žílu. Řešením byla transvenózní implantace přístroje cestou pravostranné podklíčkové žíly. Jedná se o plnohodnotnou alternativu se stejnou terapeutickou efektivitou, ovšem s významně vyšším defibrilačním prahem.

Infarkt myokardu jako vyvolávající příčina stresové kardiomyopatie? 

V. Gloger, Z. Coufal

Tako-tsubo syndrompatří mezineklasifikované kardiomyopatie a diagnostikujeme ho zpravidla poté,co je vyloučen akutní infarkt myokardua je přítomna typická porucha kinetiky.Jsou uvedeny dva případy proběhlého infarktu myokardu s koronarografickým průkazemokluze věnčité tepny a vznikem jizvy potvrzené magnetickou rezonancí. Současně všakrozsah a charakterporuchy kinetiky v akutní fázi přesahoval infarktové povodí, a proto nás vedl k úvaze o koincidenci nebo sekundárně vzniklémtako-tsubo syndromu.

„Upside-down stomach“ jako netradiční příčina paroxysmální fibrilace síní a akutního infarktu myokardu 

M. Tropp, V. Kaučák, M. Heczko

Kazuistika má za cíl poukázat na vztah recidivující paroxysmální fibrilace síní a objemné hiátové hernie, kdy až urgentní operace hiátové hernie vedla k vymizení paroxysmů fibrilace síní, udržení sinusového rytmu a vysazení antiarytmik. Dále tato práce poukazuje na širokou diferenciální diagnostiku bolestí na hrudi a možných nekoronárních příčin akutního infarktu myokardu.U naší pacientkyvedly náhle vzniklé bolesti na hrudi a EKG obraz elevací úsekuST k emergentní koronární angiografii,která je všakbez nálezu hemodynamicky významných stenóz.Kazuistika klade důraz na obezřetnost v diferenciální diagnostice bolestí na hrudi, poukazuje nadůležitost ověření anamnézy a provedení akutního „bedside“ echokardiografického vyšetření a taképodtrhuje důležitost opatrnosti v indikaci duální protidestičkové léčby a nefrakciovaného heparinu při nejasné etiologii.

Časná recidiva plicní embolie po trombolytické léčbě – když se dvakrát vstoupí do téže řeky 

J. Karlíček, M. Gřiva, J. Šťastný, P. Kopřiva, Z. Coufal

Akutní plicní embolie spojená s obstrukčním šokem patří mezi závažnéstavy s vysokou mortalitou. Lékem volby je v tomto případě systémová trombolýza, na kterou navazuje antikoagulační léčba. Tento postup umožní rychlézvládnutí hemodynamickénestability a zároveň zabrání časnérecidivě plicní embolie. V kazuistice popisujeme případ 80leté pacientky s časnou recidivou těžkéakutní plicní embolie krátce po úspěšnésystémovétrombolýze. Případ je zajímavý také tím, že v obou případech byla echokardiograficky dokumentována přítomnost mobilních trombů v pravostranných srdečních oddílech.