Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 9211 - 9240

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ANEURYZMAT BŘIŠNÍ AORTY (AAA) POMOCÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU AORTFIX

L. Skalická, P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

AAA je nejčastějším pravým aneuryzmatem s vysokým rizikem ruptury pokud není včas léčeno. Za účinnou metodou léčby AAA je považována chirurgická...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

POSTKATETRIZAČNÍ KOMPLIKACE PO KARDIOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍCH

H. Brůhová, L. Štěpánková, J. Pešek (Plzeň)

Vzhledem k nárůstu počtu a náročnosti katetrizačních vyšetření v kardiologii lze předpokládat změny ve frekvenci a tíži lokálních postkatetrizačních komplikací,...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ELEKTRODY IMPLANTABILNÍCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ V PATOLOGICKO-ANATOMICKÉM OBRAZE A KLINICKÝCH SOUVISLOSTECH

M. Novák, P. Dvořák, P. Kamarýt, B. Slaná, J. Müllerová (Brno)

Cíl: U zemřelých nositelů pacemakerů (PM) a defibrilátorů (ICD) posoudit makroskopické intrakardiální nálezy zvl. v sousedství elektrod.Soubor a metody: Od...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PACIENT S DOKUMENTOVANOU FIBRILACÍ SÍNÍ A FLUTTEREM SÍNÍ I. TYPU, SROVNÁNÍ 2 STRATEGIÍ RF ABLACE

R. Neuwirth, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl studie:  Retrospektivní nerandomizované srovnání výsledků dvou ablačních strategií u pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS) a s flutterem síní...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

NEFARMAKOLOGICKÁ TERAPIE FIBRILACE SÍNÍ – IZOLACE PLICNÍCH ŽIL POMOCÍ KRYOBALÓNKU

L. Šedivá, P. Neužil, M. Táborský, R. Vopálka, J. Petrů, Š. Královec, J. Škoda, P. Niederle (Praha)

Úvod: Fibrilace síní jako nejčastější arytmie  v populaci  je v centru pozornosti jak lékařů i společností vyvíjejíci nové technologie k...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROGNOSTICKÝ VLIV VELIKOSTI LS A HODNOTY EF LK NA DLOUHODOBOU ÚSPĚŠNOST UDRŽENÍ SR PO KRYOMAZE III

R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Novosad, M. Urban, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl studie: statistické ověření, je-li velikost LS a hodnota EF LK u pacienta postupujícího kryoMAZE III pro permanentní fibrilaci síní...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

TŘÍLETÉ ZKUŠENOSTI S PILOTNÍM PROJEKTEM REGISTRU INFARKTU MYOKARDU ČESKÉ REPUBLIKY

P. Janský, L. Ballek, V. Faltus, H. Grünfeldová, J. Hubač, Z. Monhart, D. Ryšavá, T. Velimský (Praha, Jindřichův Hradec, Čáslav, Chrudim, Znojmo, Kutná Hora, Písek)

Na rozdíl od řady vyspělých zemí v České republice zatím neexistuje celostátní registr infarktů myokardu. V roce 2003 jsme zahájili...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

KRYOMAZE III S MVR/MVP U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ - DLOHODOBÝ KLINICKÝ EFEKT NA UDRŽENÍ TRVALÉHO SR

R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Novosad, M. Urban, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl:posoudit dlouhodobý efekt udržení SR po provedeném kryoMAZE III a současné intervenci Mi chlopně u pacientů s předoperační permanentní fibrilací...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

SOUČASNÉ MOŽNOSTI SRDEČNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE: KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ PACIENTA – KASUISTIKA

A. Linkeová, V. Charvátová (Liberec)

Srdeční elektrofyziologie (EFV) umožňuje v současné době nejen stanovit přesnou diagnózu, ale metodou radiofrekvenční ablace (RA) nebo implantace kardioverteru/defibrilátoru (ICD)...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ZAHÁJENÍ PROVOZU KATETRIZAČNÍ LABORATOŘE V NEMOCNICI KARLOVY VARY A.S. -PRVNÍ ZKUŠENOSTI

V. Kvapilová, E. Drtinová, L. Kleslová, T. Hartová, J. Zemanová, M. Ondráčková (Karlovy Vary)

Provoz nového kardiointervenčního pracoviště  v Nemocnici Karlovy Vary a.s. byl zahájen 1.7.2005. Karlovy Vary se tak staly 13. městem v...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROBLEMATIKA OBTÍŽNÉ DIAGNOSTIKY PŘÍČINY RECIDIVUJÍCÍHO OTOKU PLIC

V. Dolejšová (Liberec)

Prezentujeme kasuistiku pacientky opakovaně uměle ventilované pro otok plic, vzniklý na podkladě hypertenzní krize bez prokazatelného organického postižení srdce. V...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVÁNÍ A KATETROVÁ ABLACE LEVOSÍŇOVÉ MONOMORFNÍ MAKROREENTRY TACHYKARDIE – SLOŽITÝ ARYTOGENNÍ SUBSTRÁT, SLOŽITÁ ABLAČNÍ STRATEGIE

J. Chovančík, M. Fiala, R. Neuwirth, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny, H. Szymeczek (Třinec)

Prezentovat výsledky elektroanatomického mapování a ablace pro levosíňovou monomorfní makroreentry tachykardii (LSMMRT). Metodika: Do souboru bylo zařazeno 31 pacientů (pac),...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PREDIKTORY RIZIKA VZNIKU POSTKATETRIZAČNÍHO PSEUDOANEURYSMATU FEMORÁLNÍ TEPNY

M. Běhounek, P. Červinka, J. Bednářová, J. Herman, M. Bystroň, J. Jakabčin (Leicester, United Kingdom, Ústí nad Labem)

Úvod a cíl práce:Budeme-li schopni předem odhalit pacienty s vyšším rizikem vzniku postkatetrizačního  pseudoaneurysmatu (PSA)femorální tepny, lze přijmout intenzivnější bezpečnostní...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

SOUČASNÉ POSTAVENÍ SYSTÉMOVÉ TROMBOLÝZY V MODERNÍ KARDIOLOGII

L. Volejníková (Liberec)

Systémová trombolýza do nedávné doby zastávala klíčové místo v léčbě akutního srdečního infarktu a byla v českých podmínkách nahrazena mechanickou...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

VÝSLEDKY ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ PŘI POUŽITÍ KATÉTRU S CHLAZENOU KONCOVOU ELEKTRODOU A MODIFIKOVANÉHO CHLAZENÍ KATÉTRU

R. Nevřalová, M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny, H. Szymeczek (Třinec)

Prezentovat výsledky ablace pro fibrilaci síní (FS) pomocí chlazené koncové elektrody s modifikovaným průtokem za období 1 roku. Metodika: V...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S ARYTMOGENNÍ DYSPLAZIÍ / KARDIOMYOPATIÍ PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ

K. Lefflerová, J. Bytešník, R. Čihák, J. Kautzner, R. Krausová, P. Peichl, V. Vančura (Praha)

Arytmogenní dysplazie/kardiomyopatie pravé komory srdeční (ARVD) představuje onemocnění charakterizované postižením pravé komory srdeční, které se klinicky manifestuje komorovými arytmiemi  –...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

KARDIOMYOPATIE JAKO PŘÍČINA NÁHLÉ SMRTI MLADÝCH LIDÍ

T. Hess (Liberec)

Problematika kardiomyopatie (KMP) se stále častěji zjišťována u mladých lidí, ke zlepšení diagnózy přispěl zejména rozvoj a dostupnost echokardiografického vyšetření....

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

VÝSKYT KOMOROVÝCH TACHYARYTMIÍ U NEMOCNÝCH PO PROVEDENÉ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII V RÁMCI LÉČBY VLEKLÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

L. Šedivá, P. Neužil, M. Táborský, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, R. Vopálka, F. Holý, Š. Královec, P. Niederle (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace představuje jednu z možností nefarmakologické léčby  vleklého srdečního selhání u nemocných se známkami srdeční dyssynchronie s průkazem...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

TĚŽKÁ FORMA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ NEMOCI A JEJÍ ŘEŠENÍ - KAZUISTIKA

C. Chrástecký, P. Jansa, V. Kopal (Přerov, Praha)

Sdělení uvádí případ 6lletého pacienta V.J. s anamnezou ICHS po opakovaných scintigraficky dokumentovaných emboliích plicních v chronické antikoagulační terapii.Pacient byl...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

INFORMOVANOST PACIENTŮ PŘED PLÁNOVANÝM VYŠETŘENÍM KORONÁRNÍCH TEPEN

Š. Malá (Liberec)

Katetrizační laboratoř v Krajské nemocnici Liberec zahájila svou činnost v březnu 2003 a ročně vyšetří na 2400 pacientů. Přesto přichází...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ – NAŠE ZKUŠENOSTI

R. Špaček, P. Červinka, M. Bystroń, M. Kvašňák (Ústí nad Labem, Ústí na Labem, Karlovy Vary)

Úvod: Stenóza kmene levé věnčité tepny byla donedávna doménou kardiochirurgů, avšak s nástupem lékem potažených stentů se stává perkutánní koronární intervence (PCI)...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM STRESS TOTAL SEVERITY SCORE(STSS) U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2. TYPU POMOCÍ GATOVANÉHO PERFÚZNÍHO SPECTU V KLIDU A PO ZÁTĚŽI

J. Bakala, M. Langrová, J. Bernátek, A. Adamíková (Kyjov, Zlín)

Cíl:Sledování významnosti Stress Total Severity Score(STSS),Stress Summary Score(SSS) a Stress Rest Score(SRS) u asymptomatických diabetiků 2.typu při perfúzním gatovaném SPECTu...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY K SYMPTOMATICKÉMU CHRONICKÉMU UZÁVĚRU KORONÁRNÍ TEPNY- POSUN K INTERVENČNÍMU KARDIOLOGOVI

M. Richter, M. Sluka, J. Ostřanský, D. Richter (Olomouc)

Cílem sdělení je přehled současných možností v léčbě symptomatického chronického uzávěru koronární tepny s důrazem na modernější technologie intervenční kardiologie....

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ECHO PŘI KATETRIZAČNÍCH INTERVENCÍCH U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

J. Gilík, V. Tomek, P. Tax, O. Reich, J. Marek, J. Škovránek (Praha)

V Dětském kardiocentru byl zahájen program katetrizačních uzávěrů tepenných dučejí v roce 1993, síňových defektů v roce 1998 a  komorových...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Echokardiografie

FALLOTOVA TETRALOGIE – NTPROBNP A REZIDUÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY

T. Brychta, T. Zatočil, J. Maňoušek, A. Nečasová (Brno)

Fallotova tetralogie je nejčastější cyanotická vada a představuje 4-10% všech vrozených srdečních vad. Bez operace se první dekády dožívá pouze...

Topic: Congenital disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

GENOTYP MATRIX METALLOPROTEINÁZY-2 SOUVISÍ S HODNOTU AORTÁLNÍHO PULZNÍHO TLAKU

J. Pařenica, M. Goldbergová, M. Vytiska, M. Poloczek, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, J. Špinar (Brno)

Pulzní tlak (PP) je nezávislý prediktor zvýšené kardiovaskulární mortality a morbidity. Zvýšená hodnota PP je spojena s rozsáhlejším aterosklerotickým postižením...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE O KARDIOLOGICKÉ PACIENTY

I. Voldřichová, P. Niederle (Praha)

Cílem našeho sdělení je informovat o přínosech práce psychologa v kardiologickém týmu. Skupiny psychologicky sledovaných kardiologických pacientů v NNH: 1)...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

STANOVENÍ REZERVY KORONÁRNÍHO PRŮTOKU ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE U PACIENTŮ S ÚPLNOU TEPENNOU REVASKULARIZACÍ OBLASTI CELÉ LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY Y GRAFTEM

M. Kamínek, V. Bruk, P. Němec, I. Metelková, M. Mysliveček (Olomouc, Brno)

Úvod: Při použití levé a pravé mammární tepny jako tzv. Y graft k revaskularizaci oblasti celé levé věnčité tepny by...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ÚTVARY V LEVOSTRANNÝCH SRDEČNÍCH ODDÍLECH S EMBOLIGENNÍM POTENCIÁLEM

M. Wysocki (Pardubice)

Úvod: cca 25 % ischemických CMP a cca 90 % periferních arteriálních uzávěrů je způsobena embolisací ze srdce, či aorty.Embolisují...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

VÝZNAM TRANSIT ISCHEMIC DILATATION RATIO INDEX (TID) PŘI PERFÚZNÍ GATOVANÉ SPECT STUDII V KLIDU A PO ZÁTĚŽI U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2. TYPU

J. Bakala, J. Bernátek, A. Adamíková, D. Plevačová (Kyjov, Zlín)

Cíl:Sledování významu TID u asymptomatických diabetiků 2.typu. Metodika:Ve studii bylo vyšetřeno 38 diabetiků-10 žen a 28 mužů průměrného věku 56±8 let,bez...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress