Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 9091 - 9120

LUNG FUNTION LONG-TERM AFTER CORRECTION OF COARCTATION OF THE AORTA

J. Šulc, V. Chaloupecký, J. Radvanský, B. Hučín, J. Kofránek (Praha)

OBJECTIVES: Cardiopulmonary condition and quality of life of patients after successful repair of coarctation of the aorta (CoA) could be...

Topic: Congenital disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

INTEGRACE 3D CT ANGIOGRAFIE A ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ: KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM CARTO MERGE

H. Wünschová, V. Bulková, R. Čihák, P. Peichl, O. Vojvodičová, J. Kautzner (Praha)

Úvod: 3D zobrazovací metody jako CT angiografie (CTA) jsou velmi efektivní v zobrazení přesné anatomie levé síně (LS) a plicních...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROBLEMATIKA PODÁNÍ ZNÁMÉ KONTRASTNÍ LÁTKY U KATETRIZOVANÝCH KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA KJ VE FNKV, V SOUVISLOSTI S HYDRATACÍ PACIENTA

M. Nedělkovová

Cil: Cílem přednášky je seznámit s problematikou podání známé kontrastní látky u katetrizovaných kardiologických pac.ve FNKV,hospitalizovaných na KJv určitém období...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PŘÍNOS FILTRACE LEUKOCYTŮ BĚHEM SRDEČNÍ TRANSPLANTACE: VÝSLEDKY KLINICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

L. Dvořák, J. Pirk, Š. Černý, E. Honsová, J. Kovář (Praha)

ÚvodPři transplantaci srdce (TxS) dochází k reperfuznímu poškození dárcovského myokardu působením aktivovaných neutrofilních leukocytů na srdeční endotel, což zvyšuje časnou...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ ZNÁMKY PSEUDO-STEMI PŘEDNÍ STĚNY JAKO ŘÍDKÝ PROJEV KOMPLEXNÍ METABOLICKÉ DYSBALANCE U PACIENTŮ V DIABETICKÉ KETOACIDÓZE

P. Janicadis, M. Ehrenbergerová, J. Koskuba (Praha)

U pacientů s diabetem I. typu dekompenzovaným do podoby diabetické ketoacidózy akutně přijímaných na jednotky intenzivní péče občas bývají zachyceny...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ V ČASNÉ FÁZI AKUTNÍHO INFARKTU NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÝ

S. Šimek, J. Horák, M. Aschermann, P. Kuchynka, H. Skalická, L. Goláň, J. Bělohlávek, R. Škulec, A. Linhart, V. Mrázek (Praha)

Úvod: Intrakoronární aplikace kmenových buněk do infarktového ložiska může být vhodnou metodou k regeneraci odumřelé myokardiální tkáně.Cíle: Zahájili jsme multicentrickou...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ ICD U DĚTÍ, MLADISTVÝCH A PACIENTŮ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

R. A. Gebauer, J. Janoušek, O. Reich, P. Tax, P. Peichl, L. Šedivá (Praha)

V letech 1993-2005 byl na našem pracovišti implantován ICD u 29 pac. ve věku 3,9-33,2 let (medián 14,4 let) s...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

AKUTNÍ RUPTURA SESTUPNÉ HRUDNÍ AORTY: MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY

J. Raupach, A. Krajina, V. Lonský, M. Lojík, M. Solař, R. Pelouch (Hradec Králové)

Úvod:Ruptura sestupné hrudní aorty představuje závažný stav, který má bez adekvátní léčby fatální průběh. Příčinou ruptury aorty bývá aneuryzma, disekce,...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE. MÝTUS NEBO REALITA?

Š. Černý, M. Benešová, P. Jehlička, P. Křiváček, J. Krupička, V. Jirásek (Praha)

Úvod: Tzv. „Ischemická mitrální regurgitace“ je v poslední době středem pozornosti jak kardiologů tak kardiochirurgů. Přes řadu prací zůstává stále mnoho...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

DIAGNOSTIKA A LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

P. Jansa (Praha)

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem postupné obstrukce plicních cév při opakovaných embolizacích.  Dříve se odhadovalo, že k rozvoji CTEPH...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Plicní cirkulace

JAKÉ JSOU LIMITACE REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ? SOUČASNOST A PERSPEKTIVA

Š. Černý, M. Benešová, P. Jehlička, V. Jirásek (Praha)

Úvod: Záchovná operace (plastika) mitrální chlopně je v současné době standardním chirurgickým postupem při léčbě  mitrální regurgitace různé etiologie. Přesto existují obecně uznávané...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

KORONÁRNÍ NEMOC U DIABETIKA – NEKONEČNÝ PŘÍBĚH - KAZUISTIKA

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, J. Střelec (Zlín)

Autor představuje příběh ženy *1936, diabetičky od r. 1984, z toho od r. 1992 léčené inzulínem. Nemocná byla v lednu...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

NOVINKY V LÉČBĚ ŠOKOVÝCH STAVŮ

J. Bělohlávek (Praha)

Šokové stavy zůstávají nadály závažnými, život ohrožujícími situacemi. Diagnosticko-terapeutický přístup v poslední době nedoznal zásadních změn, nicméně lze pozorovat snahu...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace akutní kardiologie

VIDEOTORAKOSKOPICKÁ SYMPATEKTOMIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Dobiáš, M. Stříteský, R. Demeš, M. Buncová (Praha)

Úvod:  Refrakterní angina pectoris je definována jako přetrvávající AP navzdory maximální farmakoterapii při vyčerpání možností intervenční terapie či chirurgické revaskularizace...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

HEMOELIMINAČNÍ METODY V KARDIOLOGII

J. Bělohlávek (Praha)

Hemoeliminační metody (renal replacement therapy, RRT) a to především v podobě kontinuálních hemoeliminačních metod (continuous RRT, CRRT) doznaly výraznějšího rozšíření...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

KAZUISTIKA U 75.LETÉHO PACIENTA S MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIÍ

I. Perháčová (Košice, SR)

CĺL: Cílem mé přenášky je sdělit problematiku pacienta prijatého na koronárni jednotku se susp.diagnózou AIM,která byla vyloučena a včasnou reakcí...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

LÉČBA AKCESORNÍCH DRAH RADIOFREKVENČNÍ KATETROVOU ABLACÍ NA IKK BRNO-BOHUNICE V OBDOBÍ 1995-2005

R. Lábrová, O. Toman, T. Novotný, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pacienti s atrioventrikulárními akcesorními dráhami jsou obtěžováni většinou ortodromní či antidromní atrioventrikulární reentry tachykardií (AVRT). Tachykardie významně snižují kvalitu...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

MRSA INFEKCE U NEMOCNÉHO PO PROTRAHOVANÉ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

J. Bělohlávek, R. Škulec, P. Poláček, A. Linhart (Praha)

Staphylococcus aureus (SA) je častou příčinou jak běžných kožních a měkko-tkáňových infekcí, tak invazívních nozokomiálních infekcí v nemocnicích a hlavně...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

PORUCHY METABOLISMU CHOLESTEROLU U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM A DIABETEM MELLITEM 2. TYPU: VLIV LÉČBY ATORVASTATINEM

V. Blaha, A. Šmahelová, R. Hyšpler, D. Solichová, A. Tichá, D. Černohorský, J. Zajíc, Z. Zadák (Hradec Králové)

Studovali jsme 75 pacientů, 30 s diabetem 2.typu a 30 non-diabetických osob s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění, a 15 zdravých kontrolních...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH INTERVALŮ U AKUTNÍCH KORONAROGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ V PRACOVNÍ DOBĚ A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, M. Slabák, J. Střelec (Zlín)

Při pilotní analýze akutních koronarografií (direktních PCI) u nemocných ošetřených na našem pracovišti v roce 2004 jsme zjistili, že pacienti...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ, DIABETES MELLITUS 2. TYPU A DYSFUNKCE ENDOTELU: VLIV LÉČBY ATORVASTATINEM

V. Blaha, C. Andrýs, A. Šmahelová, J. Zajíc, R. Hyšpler, D. Solichová, A. Tichá, Z. Zadák (Hradec Králové)

Analyzovali jsme parametry dysfunkce endotelu - solubilní adhesní molekuly sCD14, sCD40 Ligand, monocyte chemo-attractant protein-1 (MCP-1), E- a P- selektiny,...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

GENOVÝ POLYMORFISMUS ENDOTHELIÁLNÍ NO SYNTÁZY U PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

P. Jansa, M. Jáchymová, D. Tegzová, D. Ambrož, T. Paleček, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod. Oxid dusnatý (NO) je esenciální endogenní vazodilatátor. U nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) pozorujeme v důsledku endotheliální dysfunkce...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

FREKVENCE RESPONDÉRŮ NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII

R. Hazuková (Hradec Králové)

Srdeční resynchronizační terapie (SRT) je uznávanou metodou léčby pokročilého srdečního selhání, které je spojeno s poruchou nitrokomorového vedení a které...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

KATETRIZAČNÍ LÉČBA UZÁVĚRŮ INFRAINGUINÁLNÍCH CÉVNÍCH REKONSTRUKCÍ, SOUČASNÉ MOŽNOSTI A NAŠE ZKUŠENNOSTI

P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, S. Beran, L. Skalická, S. Jirát, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

 Léčba uzávěrů infrainguinálních bypassů patří ke kontroverzním oblastem mezi intervenční angiologií a cévní chirurgií. Chirurgickou léčbu – trombektomie event. našití nového bypassu, dříve...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ KRÁTKODOBÝCH ZMĚN KREVNÍHO TLAKU A TEPOVÉ FREKVENCE U ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKŮ A PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU LEHKOU ESENCIÁLNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

P. Fráňa, M. Souček, P. Jurák, J. Halámek, P. Leinveber, M. Plachý, L. Pinková, I. Řiháček (Brno)

Úvod: Cílem naší práce bylo vyhodnotit krátkodobé změny tepové frekvence (TF), systolického, diastolického krevního tlaku (sTK, dTK) a pulzového tlaku...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

SOLUBILNÍ P- A E-SELEKTIN A MONOCYTÁRNÍ CHEMOTAKTICKÝ PROTEIN-1 (MCP-1) - OVLIVNĚNÍ DYSFUNKCE ENDOTELU EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACÍ LDL-CHOLESTEROLU

V. Blaha, D. Solichová, M. Bláha, M. Cermanová, C. Andrýs, R. Hyšpler, P. Vyroubal, E. Havel, Z. Zadák (Hradec Králové)

Práce ověřuje  hypothesu, že účinné snížení patologicky zvýšených lipoproteinů zároveň příznivě ovlivní ukazatele dysfunkce endotelu. Metody a soubor nemocných: U...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

JE ŠIKANA NA PRACOVIŠTI PODCEŇOVANÝM PROBLÉMEM SOUČASNOSTI?

I. Perháčová (Košice, SR)

CÍL: Cílem přednášky je informovat zdravotníckou veřejnost o podstatě pojmu ŠIKANA NA PRACOVIŠTI.Priblížit zdravotníkům pojmy: mobbing,lobing,bossing a přimet zdravotnícky personál...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S INTRAVENÓZNÍM PODÁNÍM TREPROSTINILU U PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE V ČR

P. Jansa, D. Ambrož, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod. Plicní arteriální hypertenze (PAH) je závažné a nevyléčitelné primární onemocnění plicních cév. Pouze asi 10 %  nemocných s PAH je indikováno...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

EVROPSKÝ REGISTR PERKUTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ (EHS-PCI) – ČESKÉ ZKUŠENOSTI

O. Hlinomaz, R. Čerbák, P. Kala, I. Varvařovský, E. Petrikovits, P. Widimský (Brno, Pardubice, Praha)

Evropský registr perkutánních koronárních intervencí je novým registrem Evropské kardiologické společnosti. Nábor nemocných do registru byl zahájen 1. července 2005...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ A EFEKTIVITA TRANSTELEFONNÍHO PŘENOSU 12-TI SVODOVÉHO EKG V RÁMCI ORGANIZACE PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

O. Toman, J. Pařenica, M. Poloczek, P. Kala, P. Jeřábek, M. Orban, O. Hlinomaz, P. Urbánek, J. Špinar (Brno)

Úvod: Zkrácení přednemocniční péče a časových intervalů je jedním z klíčových úkolů v organizaci péče o pacienty s akutním koronárním...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress