Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8821 - 8850

RENAL FUNCTION AND LIPID SPECTRUM IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION: COINCIDENCE OR CORRELATION?

V. Kosmálová, J. Lietava, T. Makovický, M. Kubová, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Causal relationship between blood pressure and renal function is well establish and accepted. However,  lipid spectrum level and markers...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

EVAKUAČNÍ PUNKCE PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Kolek (Ostrava)

Incidence perikardiálních výpotků po kardiochirurgických výkonech (revaskularizacích a chlopenní chirurgii) se udává od 58 do 64%. Výskyt srdeční tamponády je...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

AKUTNÍ PERIKARDITIDA JAKO ORGÁNOVÁ MANIFESTACE AKUTNÍ CHLAMÝDIOVÉ INFEKCE-KAZUISTIKA

M. Rýzlová, P. Gregor, J. Karásek, Z. Moťovská, P. Widimský (Praha)

Prezentujeme případ 52letého pacienta, který byl odeslán na naší kliniku pro protrahovaný febrilní stav nejasné etiologie a velký perikardiální výpotek. Klinicky...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ADMA – SENZITIVNÍ UKAZATEL ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE U DĚTÍ S FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIÍ A DIABETEM MELLITEM 1.TYPU

P. Jehlička, O. Mayer, J. Racek, F. Stožický (Plzeň)

Úvod: Děti s familiární hypercholesterolémií (FH) nebo diabetes mellitus 1.typu (DM1) mají vysoké riziko vzniku makrovaskulárních nebo mikrovaskulárních komplikací v...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSLEDKY POHYBOVÉ LÉČBY OBÉZNÍCH V ZÁVISLOSTI NA VĚKU A PŘIDRUŽENÝCH CHOROBÁCH

J. Nečasová, B. Rosenbergová, H. Svačinová, M. Tarasová, L. Svoboda, J. Siegelová (Brno)

Cíl práce. Zhodnocení vlivu pohybové léčby na antropometrické parametry obézních v závislosti na věku a přidružených chorobách.Soubor pacientů a metodika.Bylo...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HYPONATRÉMIE A AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU

Š. Havránek, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, A. Linhart (Praha)

Úvod: Hyponatremie je marker nepříznivé prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháváním. Velmi málo je však známo, zda má hyponatrémie...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ PROPUSTNOSTI MIKROVASKULÁRNÍHO PROSTORU (BLUSH) METODOU DENZOGRAFIE U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU LÉČENÉHO DIREKTNÍ PCI. POROVNÁNÍ S VÝVOJEM BIOCHEMICKÝCH MARKERŮ AIM

Ľ. Bunček, A. Herman, P. Šmoranc, I. Varvařovský, J. Matějka, V. Rozsíval, L. Steinhart (Pardubice, Hradec Králové)

Propustnost mikrovaskulárního prostoru (BLUSH) oblasti levé a pravé koronární artérie lze hodnotit pomocí dilučních křivek průtoku kontrastní látky tkání. Vlastní...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE LÉČBY PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY- KAZUISTIKA

Z. Krupičková, J. Krupička, E. Chytilová (Praha 3)

Rosiglitazon ze skupiny thiazolinedionů patří mezi novější, zatím spíše méně používané perorální antidiabetikum.  Jedním z možných nežádoucích účinků tohoto léku...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

CELKOVÉ KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO SLOVENSKEJ POPULÁCIE

J. Jurkovičová, Z. Štefániková, Ľ. Ševčíková, Ľ. Ághová (Bratislava, SR)

CieľZistiť výskyt rizikových faktorov (RF) kardiovaskulárnych (KV) chorôb v slovenskej populácii. Vypočítať celkový a priemerný počet RF, celkové KV riziko...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PRVÉ ZKUŠENOSTI KOMBINOVANÉ TERAPIE U PACIENTŮ S IDIOPATICKOU PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

H. Al-Hiti, V. Melenovský, J. Kettner, I. Málek (Praha)

Idiopatická plicní arteriální hypertense (IPAH) je progresivní onemocnění charakterizované vysokou plicní arteriální rezistencí (PAR), která vede k přetížení pravé komory...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ SPORTOVCE - KAZUISTIKA

I. Freimuthová (Brno)

Cíl: Preventivní vyšetření sportovce zahrnuje interní, laboratorní vyšetření a zátěžový test většinou spiroergometrii. Dle těchto vyšetření stanovíme výkon sportovce, vypočítáme...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ECHOKARDIOGRAFICKÉ MONITOROVÁNÍ CHLOPENNÍCH VAD

P. Frídl

Echokardiografie je metoda ideální nejen pro správnou a přesnou diagnostiku, ale je i ideální metodou pro dlouhodobé sledování nemocných. Pomáhá...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Echokardiografie

OŠETŘOVÁNÍ OPERAČNÍCH RAN PO OPERACI NA SRDCI A PŘEDCHÁZENÍ KOMPLIKACÍM

M. Nieweltová (Liberec)

Srdce jako orgán nezbytný pro život zastává funkci oběhového čerpadla pro malý a velký oběh krevní. Získané chlopňové vady srdeční...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝZNAM HOLTEROVA MONITOROVÁNÍ U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ

S. Janíčková, I. Kyselová, J. Vlašínová (Brno)

Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující arytmií. Její výskyt stoupá s věkem.Jde o arytmii s nekoordinovanou  síňovou aktivací s následným...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KLINICKÉ VYUŽITÍ ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE U NEMOCNÝCH BEZ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

R. Ourodová, M. Vrbová (Brno)

Cíl: Zátěžová echokardiografie (ZE) patří mezi specializované echokardiografické vyšetření, které je v první řadě indikované v diagnostice ischemické choroby srdeční...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SPIROERGOMETRIE V AMBULANCI PRO CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ – „NAPOVÍ“ NÁM VÍCE O PACIENTOVI?

M. Schejbalová (Praha 4)

Účelem zakládání ambulancí nebo jednotek pro chronické srdeční selhání je zlepšit ambulantní péči o tyto nemocné, jejichž počet celosvětově a...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PROBLEMATIKA LÉČENÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

J. Kánská (Liberec)

Infekční endokarditida (dále IE) je onemocnění s incidencí 2-5/100.000, průměrná úmrtnost činí 10-30%. Většinou postihuje pacienty s preexistující chlopenní vadou...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PO TŘECH A DVANÁCTI MĚSÍCÍCH OD IMPLANTACE

J. Krejčí, M. Novák, P. Hude, H. Pavelčíková, E. Ozábalová, J. Meluzín, L. Špinarová (Brno)

Cíl práce: ověřit, zda časné změny některých hemodynamických a echokardiografických parametrů přetrvávají i po 1 roce od implantace biventrikulárního kardiostimulátoru...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

LÉČEBNÁ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

L. Volejníková, M. Švecová (Liberec)

 Jedním ze způsobů jak snížit rozsah mozkového postižení u nemocných po oběhové zástavě je léčebná hypotermie, kdy pokles tělesné teploty...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

CHARAKTERISTIKA NEMOCNÝCH S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ZVÝŠENOU HLADINOU TROPONINU I

J. Suková, P. Ošťádal, P. Widimský (Praha)

Úvod. Zvýšení hladiny troponinu I (TnI) bylo opakovaně popsáno u části nemocných s kompenzovaným či akutně dekompenzovaným chronickým srdečním selháním....

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PÉČE O PACIENTY INDIKOVANÉ K BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI

I. Prachařová, J. Vlašínová, J. Nováčková, I. Cetlová (Brno)

Na naší klinice bylo provedeno 123  implantací  PM a ICD v biventrikulárnním režimu. U pacientů indikovaných k implantaci máme stanovený...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY KOMPLIKOVANÉ SRDEČNÍ TAMPONÁDOU

T. Hess (Liberec)

  Disekcí aorty rozumíme stav, při kterém dochází v důsledku intramurárního pronikání krve k rozštěpení aortální stěny. Disekující tunel proniká intimou...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

INVAZIVNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH

P. Pařízek, L. Haman, J. Duda, H. Dostálová (Hradec Králové)

    Elektrofyziologické vyšetření srdce (EFV) a katetrizační ablace (KA) jsou v současné době standardními diagnostickými a terapeutickými metodami u nemocných...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

TROMBÓZA AORTÁLNÍ NÁHRADY KOMPLIKOVANÁ EMBOLIZACÍ DO CNS, DIAGNOSTIKA, TERAPIE – KAZUISTIKA

L. Zahálková, J. Vojáček, R. Pudil, M. Solař, M. Měšťan, J. Raupach (Hradec Králové)

Trombóza aortální náhrady komplikovaná embolizací do CNS, diagnostika, terapie – kazuistika. Horáková L, Pudil R, Vojáček J, Raupach J, Solař M,...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NEKARDIÁLNÍ OPERACE U PACIENTŮ S PLICNÍ HYPERTENZÍ

J. Marešová, P. Jansa, D. Ambrož, M. Aschermann, A. Linhart, M. Stříteský, J. Bláha (Praha 6, Praha)

Úvod:Plicní hypertenze (PH) je syndrom sdružující onemocnění s vážnou prognózou. Kurativní chirurgická léčba PH má svá indikační omezení, zejména u...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY PŘED A PO VYŠETŘENÍ

M. Pospíšilová, M. Nováková (Praha)

     Fibrilace síní /FS/ je nejčastější arytmie, která se u člověka vyskytuje. Jednou z metod léčby FS je katetrizační...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OD WILLIAMA HARVEYE KE KOSMICKÉ KARDIOLOGII A K AMBULANTNÍ KARDIOLOGII

Z. Trefný, J. Svačinka, R. Bayevski, S. Trojan, J. Slavíček, O. Kittnar, M. Trefný, P. Smrčka (Praha, Moskva, Russian Federation)

Pohyb srdce a krve se manifestuje silou působící na tělo a to jak v zemské gravitaci tak i ve stavu...

Topic: Outpatient care
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PFO - VÝZNAMNÝ PATOGENETICKÝ FAKTOR RECIDIVUJÍCÍHO STEMI

M. Sluka, J. Ostřanský, M. Richter, J. Lukl (Olomouc)

   Výskyt embolizace do koronárních tepen s následným vznikem STEMI je relativně nízký – kolem 0,5%. Ze zkušeností víme, že...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PRIMÁRNÍ HYPERALDOSTERONISMUS JAKO PŘÍČINA MALIGNÍCH ARYTMIÍ

T. Zelinka, R. Holaj, V. Vančura, V. Melenovský, J. Widimský Jr. (Praha, Praha 2)

Hypokalémie v poslední době díky časnějšímu záchytu primárního hyperaldosteronismu (PA) vyskytuje méně často, přesto může být vedoucím příznakem onemocnění a...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

OPAKOVANÉ TROMBÓZY VE STENTU PŘI DEFICITU ANTITROMBÍNU III, JAKO DŮSLEDKU PROTRAHOVANÉ TERAPIE HEPARÍNEM

A. Andrášová, P. Osmančík (Nitra, SR, Nitra)

Naše sdělení se zabývá 81 letým pacientem, který byl  na naší kliniku přeložen 2.2.2005 z periferní nemocnice. V ní  hospitalizován...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress