Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9272 / vypisuji: 8761 - 8790

NAŠE SKÚSENOSTI S IMPLANTÁCIOU STENTGRAFTOV DO HRUDNEJ A BRUŠNEJ AORTY 2001-2006

J. Csanády, A. Mokráček, L. Pešl (České Budějovice)

Úvod: Cieľom práce bolo zhodnotiť naše 6 ročné skúsenosti s použitím stentgraftov pri liečbe ochorení hrudnej a brušnej aorty. Súbor pacientov:...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ÚSPĚŠNOST EXTERNÍ ELEKTRICKÉ KARDIOVERZE MONOFÁZICKÝM VS. BIFÁZICKÝM REKTILINEÁRNÍM VÝBOJEM U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ – ZKUŠENOSTI PRACOVIŠTĚ

O. Myslivec, M. Pokorný, F. Paďour (Praha)

Cíl: naše sdělení se zaměřuje na srovnání monofázické vs. bifázické elektrické kardioverze (EKV) u pacientů s fibrilací síní (FS) hospitalizovaných...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

REHABILITACE POMOCÍ NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÉ STIMULACE (NFES) KOSTERNÍCH SVALŮ U PACIENTA S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM - KAZUISTIKA

P. Gablasová, P. Dobšák, M. Frantisová, L. Špinarová, J. Vítovec, J. Sieglová, N. Al-Mahmodi (Brno)

NFES kosterních svalů je nová rehabilitační metoda pacientů s pokročilým chronickým srdečním selháním (CHSS). Přítomnost kardiostimulátoru (PM) je uváděna jako...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SEDMIDENNÍ KONTINUÁLNÍ HOLTEROVSKÁ MONITORACE EKG PŘI SLEDOVANÍ PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI ÚSTÍ PLICNÍCH ŽIL PRO FIBRILACI SÍNÍ

Z. Hauserová, L. Nečasová, A. Štefanová, L. Svobodová (Praha)

V období od 3/2005 do  10/2006 bylo na našem pracovišti provedeno 62 vyšetření u 57 pacientů, kteří podstoupili radiofrekvenční ablaci...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SEDMIDENNÍ KONTINUÁLNÍ HOLTEROVSKÁ MONITORACE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PORUCH FUNKCE IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ

A. Polednová, L. Nečasová, Z. Hauserová (BRNO-Židenice)

V následující kasuistice chceme demonstrovat 25-letou pacientku po implantaci implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD) v roce 1997 pro recidivující synkopy s indukovatelností...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DOMÁCÍ MONITORACE PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

L. Gaberová, O. Trávníčková, K. Kemzová (Praha)

Úvod: Nefarmakologická léčba srdečního selhání ( SS ) s použitím implantátů je v současné době standardem u nemocných s dysfunkcí...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HYPOPLAZIE KOMOR A JEJICH PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)

Cíl:Zjistit výskyt významných srdečních vad (VSV)-hypoplazie levé a pravé komory v Moravskoslezském (MS) kraji, zhodnotit úspěšnost jejich prenatální detekce, posoudit...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MÁ ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE OPODSTATNĚNÍ U IMPLANTACÍ KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD?

J. Livorová, M. Masláková, K. Kemzová (Praha)

Úvod: Význam antibiotické profylaxe – indikace, délka trvání a typ použitého antibiotika není stále jednoznačně objasněn. Řada prací zpochybňuje úlohu...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LÉČBA ROSIGLITAZONEM JE SPOJENA SE VZESTUPEM HODNOTY SMYKOVÉ RYCHLOSTI VE SPOLEČNÉ KAROTIDĚ PŘI NEZMĚNĚNÉ KOMPENZACI DIABETES MELLITUS 2. TYPU

E. Chytilová, J. Malík, Z. Kasalová, T. Štulc, R. Doležalová (Praha, Brno)

Úvod:Snížené smykové napětí je lokálním rizikovým faktorem pro aterogenezu. Diabetici 2.typu mají nižší hodnotu smykové rychlosti ve společných karotidách, a...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KARDIOLOGICKÝ PROFIL DOSPĚLÉHO PACIENTA PO KARDIOTOXICKÉ CHEMOTERAPII

F. Jedlička, L. Elbl, I. Vášová, I. Tomášková, M. Navrátil, L. Šmardová, B. Wágnerová, Z. Král, J. Vorlíček, J. Špinar (Brno)

Cíl: Autoři provedli studii za účelem vyhodnocení kardiologického profilu pacientů dlouhodobě žijících po léčbě pro maligní lymfomy. Pacienti a metody:...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ROZSÁHLÝ INTRAKARDIÁLNÍ ÚTVAR V PRAVÉ SRDEČNÍ KOMOŘE – METASTÁZA MELANOMU (KAZUISTIKA)

J. Mácha, L. Staněk, P. Talacková, P. Niederle (Slaný, Chomutov, Praha)

Úvod:        Prezentujeme případ nemocného u kterého jsme prokázali objemnou metastázu melanomu v pravé srdeční komoře (PK).Popis případu:     81...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PODÍL BORRELIOVÉ INFEKCE NA ROZVOJI DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE (PILOTNÍ STUDIE)

P. Bartůněk, T. Veiser, M. Táborský, D. Hulínská (Praha)

Východiska a cíl :Postižení srdce označované jako lymeská karditida (LK)  v průběhu lymeské borreliózy (LB) se vyskytuje na rozdíl od...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ZVYŠUJÍ LÉKOVÉ STENTY DLOUHODOBOU MORTALITU? VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO REGISTRU KARDIOCENTRA LIBEREC

F. Holm, D. Horák, V. Hraboš, R. Šimek, Z. Šembera (Praha, Pardubice)

Lékové stenty (DES) snižují četnost in-stent restenózy přibližně o polovinu, avšak neovlivňují následnou mortalitu ani výskyt nefatálního infarktu myokardu (IM)....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÉ TESTY V DETEKCI A DIAGNOSTICE ICHS

P. Maturová (Uničov)

Cíl:   Detekce a diagnostika ICHS zátěžovými testy Autor:    Bc. Pavlína Maturová  ( Kardiologická ambulance v Uničově)Spoluautor:   MUDr. Petr Vymětal  ( Kardiologická...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ SUBMASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIZACE JAKO PARANEOPLASTICKÝ PROJEV OKULTNÍHO KARCINOMU ŽALUDKU

M. Fedorco, A. Bulava, D. Richter, P. Heinc, J. Lukl, J. Škarda (Olomouc)

Abstrakt: Referujeme případ 35-letého pacienta přijatého na JIP interní kliniky pro 14-ti denní anamnézu recidivujících synkop předcházených atakami námahové dušnosti....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY CHLOPENNÍCH VAD SE SNÍŽENOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY

M. Frelich, F. Štětka, P. Pokorný, P. Útrata, J. Nečas, J. Ondrášek, P. Pavlík, R. Wagner, J. Černý (Brno)

Za období 3 roků (2003-2005) se podrobilo operaci chlopenní vady srdeční (bez současné ischemické choroby srdeční) 1 092 nemocných. Předmětem našeho...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI TRANSESOFAGEÁLNÍM VYŠETŘENÍ- JAK PŘEDCHÁZET NOSOKOMIÁLNÍM NÁKAZÁM

I. Mejtská, V. Nováková, E. Sovová, Š. Hrachovinová (Olomouc)

Snížení výskytu nosokomiálních (NN) nákaz patří k základním pravidlům kvalitní zdravotní péče. Na našem pracovišti provádíme vyšší stupeň dezinfekce jícnové...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA KOMPLIKOVANÉ AKUTNÍ DISEKCE AORTY TYPU B

J. Raupach, M. Lojík, M. Tuna, J. Harrer, M. Brtko, K. Mědílek, P. Žáček (Hradec Králové)

Cíl:Optimální léčba disekce sestupné hrudní aorty typu B zůstává předmětem diskuzí.U nekomplikované disekce aorty typu B obvykle využíváme konzervativní léčbu....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

COMPOSITE HOLTER-BASED RISK STRATIFIER IDENTIFIES LOW-RISK POSTINFARCTION PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION

D. Wichterle, M. La Rovere, P. Schwartz, J. Camm, M. Malik (Praha, Montescano, Italy, Pavia, Italy, London, United Kingdom)

Background: Implantable cardioverter defibrillator (ICD) therapy has recently been expanded for the prevention of sudden cardiac death based on the...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ U PACIENTŮ S ICHS A DOBROU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

P. Peichl, R. Čihák, J. Bytešník, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), hemodynamicky tolerovatelnými monomorfními komorovými tachykardiemi (KT) a zachovalou systolickou funkcí levé komory (EF...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANTEROLATERÁLNÍ A INFEROLATERÁLNÍ INFARKT MYOKARDU PŘI DIFUZNÍM SPASMU LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U PACIENTA S UROSEPSÍ

M. Gřiva, D. Vindiš (Mistelbach, Austria, Kroměříž)

Formou posteru je prezentován popis případu 64 letého pacienta po cystectomii pro karcinom před 5 lety, po plastické operaci na...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

COMPARISON OF TWO METHODS TO IDENTIFY COMPLEX FRACTIONATED ATRIAL ELECTROGRAMS

D. Wichterle, V. Kremen, R. Čihák, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Kautzner (Praha, Prague)

Purpose: Complex fractionated atrial electrograms (CFAEs) represent the electrophysiologic substrate for atrial fibrillation (AF). Progress in signal processing algorithms to...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

REAL-TIME DOMINANT FREQUENCY MAPPING OF ATRIAL FIBRILLATION - FEASIBILITY STUDY

D. Wichterle, M. Peca, R. Čihák, J. Šimek, V. Bulková, K. Holdová, J. Kautzner (Praha)

Purpose: Analysis of local dominant frequency of atrial fibrillation (AF) identifies the sites of high-frequency activity with acceptable temporal and...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

K PŘÍNOSU NOVÉ SEISMOKARDIOGRAFICKÉ TECHNIKY NEJEN V OBLASTI LETECKÉ A KOSMICKÉ MEDICÍNY, ALE I V DĚTSKÉ KARDIOLOGII

Z. Trefný (Praha)

Srdce je senzitivním indikátorem funkčních procesů v organizmu. Rytmus a síla srdečních kontrakcí kontrolovaných sympatickou a parasympatickou částí autonomního nervového...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

24-HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ / V ROCE 2006/ - LÉČÍME NA ÚROVNI?

J. Dvořáček (Nové Město na Moravě)

Cíl Hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním.  K diagnostice, léčbě a prognóze  hypertenze slouží také 24-hod. ambulantní monitorování krevního tlaku. Cílem...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ TYPU OSTIUM SECUNDUM AMPLATZEROVÝM OKLUDEREM: PRVNÍ ZKUŠENOSTI

J. Švejda, J. Veselka (Praha)

Cíl: Analýza výsledků intervencí, provedených v první polovině roku 2006 na našem pracovišti. Soubor a metodika: V období leden až...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ROZDÍLY V MORFOLOGII A SLOŽENÍ PLÁTŮ U NEMOCNÝCH SE STABILNÍ A NESTABILNÍ ANGINOU PECTORIS. STUDIE S INTRAVASKULÁRNÍM ULTRAZVUKEM A VIRTUÁLNÍ HISTOLOGIÍ

T. Kovárník, J. Horák, O. Dostál, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Cíl: Srovnat rozdíly ve velikosti a složení aterosklerotických plátů pomocí intravaskulárního ultrazvuku (IVUS) a virtuální histologie (VH).Metody: Jedná se o...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY PRO KARDILOGY NA INTERNETU VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

V. Finsterle (Praha)

Cílem přednášky je seznámit lékaře s alternativním způsobem vzdělávání, které jim v současné době nabízí celosvětová počítačová síť internet a...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PURULENTNÍ PERIKARDITIDA S TAMPONÁDOU - KAZUISTIKA

D. Vindiš, P. Třeštík, P. Němec, H. Študentová (Olomouc)

Úvod: Purulentní perikarditida je vzácné onemocnění s vysokou mortalitou. V převážné většině případů následuje po proběhlé bakteriemii., nejčastějším vyvolávajícím agens jsou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DISTRIBUCE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ V CELÉM TĚLE A V MYOKARDU PO JEJICH INTRAKORONÁRNÍ APLIKACI.

O. Lang, M. Pěnička, P. Kobylka, I. Kleisner, H. Trojanová, P. Widimský (Praha)

Úvod: Jaderné buňky kostní dřeně (JBKD) mohou být potenciálně použity k regeneraci poškozeného myokardu. Cílem naší práce bylo sledovat distribuci...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

|< << ...285286287288289290291292293294295296297298299300301... >> >|