Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

BEZSTEHOVÁ AORTÁLNÍ BIOPROTEZA PERCEVAL JE SLIBNOU ALTERNATIVOU V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ PACIENTŮ S AKUTNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU.

J. Vaněk, V. Zlocha, S. Chodora, P. Roučka (Plzeň)
Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Východisko: „Bezstehová“ aortální bioprotéza Perceval představuje plnohodnotnou alternativu suturou fixované chlopenní náhradě. Výhody „bezstehové“ chlopně spočívají ve zkrácení délky trvání výkonu, větším efektivním aortálním ústím protézy při malých anulárních rozměrech a snížené traumatizaci k okolních struktur. Tato technologie v chirurgické léčbě aktivní endokarditidy je využívána ale zatím spíše výjimečně.
Metoda: Jde o retrospektivní analýzu skupiny 5 pacientů  ve věku 41 až 78 let, kterým byla na kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň v letech 2019 až 2023 v rámci léčby akutní bakteriální endokarditidy implantována „bezstehová“ aortální bioprotéza Perceval. Dva subjekty měly bakteriální endokarditidu na nativní chlopni, zbylí na bioprotéze. 1x byla provedena kombinovaná náhrada aortální i mitrální chlopně a 1x byl výkon spojen s plastikou defektu aortálního kořene. 
Výsledek: Průměrné riziko EUROSCORE II činilo 21,8 % (SD 16,96), jako agens byl 2x izolován Staphylococcus species, 1x Bartonella a 1x Neisseria Elongata, průměrné trvání mimotělního oběhu a svorky bylo 64,3 (SD 16,5) minut a 44,3 (SD 14,4) minut, jeden výkon byl při komplikacích prolongovaný. Hemodynamické parametry protéz byly dobré, medián středního gradientu činil 11 mmHg (SD 5,41), u jednoho subjektu byla přítomna lehká/střední paravalvulární regurgitace. Pro srdeční tamponádu byl reoperován jeden subjekt. Jeden pacient podstoupil odloženou suturu sterna. Operační a následná hospitalizační mortalita byla nulová. S odstupem 14 měsíců byl jeden subjekt reoperován pro nové aneurysma kořene aorty
Závěr: Užití „bezstehové“ bioprotézy u vybraných jedinců indikovaných k chirurgické léčbě akutní endokarditidy aortální chlopně by mohlo být faktorem vedoucím ke snížení operačního rizika a ke zlepšení celkového outcome pacientů. Výsledky je však nutno ověřit na větších souborech pacientů.