PULSUJÍCÍ PŘÍBĚH KREVNÍHO TLAKU – PROCENTO TĚLESNÉHO TUKU JAKO KLÍČOVÝ PREDIKTOR DYNAMIKY KREVNÍHO TLAKU PŘI ZÁTĚŽOVÉM TESTU SPORTOVCŮ

P. Pešová, B. Jiravská Godula, O. Jiravský, M. Sovová, J. Ožana, K. Moravcová, E. Sovová (Třinec, Olomouc)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: V oblasti zátěžových testů zůstává pochopení reakcí krevního tlaku (TK) klíčovou výzvou, doposud není k dispozici dostatečná definice normální tlakové reakce a současně i vliv abnormální reakce na další prognózu vyšetřovaného jedince.
Cíl: Naším hlavním cílem je odhalit vztah mezi indexovanými hodnotami krevního tlaku během zátěže a výchozími parametry u selektované skupiny zdravých sportovců podstupujících zátěžové testování.
Soubor, metodika: Retrospektivní analýza 13 567 jedinců v období 2015-2021 zkoumala dynamiku TK během zátěžového testu na bicyklovém ergometru. Z naměřených hodnot byl kalkulován SBP/Watt-slope jako poměr rozdílu hodnoty systolického TK v klidu a při maximální zátěži k dosaženému výkonu a indexován na váhu vyšetřovaného jedince. Celá kohorta byla rozdělena podle hodnoty 95 tého percentilu indexovaného tlaku ve věkových kategoriích na 2 podskupiny a analyzována, viz tab.č.1. Následně byla provedena multivarientní regresní analýza statisticky významných parametrů, viz tab.č.2.

Výsledky: V porovnání osob zařazených nad a pod 95 percentil pro SBP/Watt-slope a jednotlivé věkové skupiny se jeví jako statisticky významný parametr pohlaví, tělesné složení, dosažená maximální TF a klidové tlakové parametry, nicméně následná provedená regresní analýza překvapivě odhaluje výchozí procento tělesného tuku měřeného bioimpedancí jako jedinou klíčovou determinantu vysokého sklonu SBP/(W/kg). Typ sportu a maximální TF se nejeví jako významný prediktor.
Závěr: Výsledky multivarientní regresní analýzy nám poskytují klíč k pochopení vlivu jednotlivých parametrů na dynamiku systolického krevního tlaku při fyzické zátěži. Stěžejním hráčem v této dynamické rovnici je vstupní hodnota tělesného tuku. Naše výsledky mohou posloužit jako základ pro budoucí směřování hodnocení reakcí krevního tlaku na fyzickou zátěž u sportovců.