SROVNÁNÍ DISTÁLNÍHO A PROXIMÁLNÍHO RADIÁLNÍHO PŘÍSTUPU A ODLIŠNÝCH METOD KOMPRESE TEPNY PO KORONÁRNÍCH KATETRIZACÍCH A INTERVENCÍCH

I. Bernat, A. Buchnerová, D. Horák, Š. Jirouš, T. Lerchner, R. Rokytová, R. Rokyta (Plzeň)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Výskyt lokálních komplikací po transradiálních intervenčních výkonech závisí kromě jiného na způsobu komprese tepny. Dosud se standardně užívá klasický proximální radiální přístup ze zápěstí (PP) a mechanický typ komprese tepny po výkonu. Novými možnostmi jsou přístup z distální větve radiální tepny (DP) a kombinovaný způsob hemostázy s použitím kaolinu. Cílem naší práce bylo srovnat tyto nové možnosti s dosud používanými klasickými metodami.
Metody: Z celkem 712 pacientů (65,9±8,3 roků,76% mužů) jich v roce 2023 podstoupilo jednodenní koronární katetrizaci 69% a intervenci 31%. Výkon z proximálního radiálního přístupu (PP) mělo 482 pacientů a 230 z distálního přístupu (DP). Komprese tepny po výkonu byla prováděna prostředkem TR Band samostatně nebo společně s použitím kaolinu (QuikClot). Pacienti byli randomizováni do celkem 4 skupin a primárně hodnocena byla doba komprese a výskyt lokálních komplikací.
Výsledky: Základní charakteristiky všech čtyř skupin, tj. proximální bez (PK-, n=241), s kaolinem (PK+, n=241), distální bez (DK-, n=115) a s kaolinem (DK+, n=115) se významněji nelišily. Doba komprese byla kratší u DP a při kombinované kompresi s kaolinem: DK+ 48±12min a DK- 63±10min vs PK+ 61±16min a PK- 85±15min (vše p<0,05). DP byl oproti PP navíc spojen i s nižším výskytem hematomů II.st. (<10cm) DK 1,3% vs PK 4,4% (p<0,05), III.st. (>10cm) pak DK 0,4% vs PK 0,8%. Reverzním Barbeau testem nebyl zjištěn žádný uzávěr radiální tepny.
Závěr: Použití DP byl spojeno s kratší dobou komprese a nižším výskytem hematomů oproti PP. Nový kombinovaný způsob hemostázy byl spojen s kratší dobou komprese oproti samotné mechanické kompresi u obou přístupů. V celém našem souboru nebyl zjištěn žádný uzávěr radiální tepny po výkonu.