BNP JAKO PROGNOSTICKÝ UKAZATEL 2- LETÉHO PŘEŽITÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM POSTIŽENÍM V CHRONICKÉM DIALYZAČNÍM PROGRAMU

I. Oral, Z. Šišlák, D. Stejskal, J. Loucký, Z. Coufal, J. Mistrík, R. Náplava (Olomouc, Nový Jičín, Šternberk, Zlín)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Teorie: Hladiny natriuretických peptidů a jejich změna  v průběhu léčby může být u pacientů se srdečním selháním prognostickým ukazatelem pro jejich dlouhodobé přežití .
Cíl: Posoudit vztah mezi hodnotou BNP a NT-proBNP před dialýzou a bezprostředně po pravidelné dialýze a 2 letým přežitím u pacientů se srdečním postižením v dlouhodobém dialyzačním programu..
Metodika: Soubor 30 pacientů  v chronickém dialyzačním s prokázanou HLK, bez   jednoznačných  klinických známek  srdečního selhávání. U všech provedeno vyšetření BNP, NT-proBNP ( obě metodiky v pg/ml), echokardiografie / 2D,M- mode, dopplerovský průtok Mi ústím a srdeční výdej z LVOT/, určeno množství oddialyzovaných  tekutin
/ průměrně 3750 ml/. 
Po 2 letech rozdělen na pacienty zemřelé v průběhu 2 let /sk. A – 15 nemocných/ a na pacienty žijící  / sk. B – 15 nemocných/. Mezi oběma skupinami byly porovnávány hodnoty natriuretických peptidů a echokardiografických parametrů ze vstupního vyšetření v roce 2003.
Výsledky:

Skupina     LKd         LS         TO          BNP1         BNP2
A  
              50,74       48,27    72,8         345            315
B                 55,53       44,17    86,9         221,5         204
T-test       0,012      0,084    0,033        0,008          0,01

Závěry:
1.  Pacienti obou skupin ( přežívající a zemřelí) se lišili ve věku a v echokardiograficky 
    zjištěné velikosti levostranných srdečních oddílů. Nelišili se ani v echokardiograficky
    zjištěné systolické funkci ( EF) ani v  diastolické funkci levé komory
2. Obě skupiny se statisticky významně lišily jak v hodnotě BNP před dialýzou, tak
    v hodnotě po dialýze. /Neprokázali jsme korelaci mezi hodnotou BNP a věkem
    ( korelace sk. A – 0,10,  sk. B –0,11)/.
3. Zvýšená hodnota BNP se jeví jako  dobrý diagnostický ukazatele „převodnění“ 
    organismu  a srdečního selhávání ( i latentního).
4. Přetrvávající zvýšená hodnota BNP po restrikci tekutin u kardiaka je nepříznivým
    prognostickým ukazatelem pro odhad rizika úmrtí na srdeční selhání v průběhu
    následujících 2 let.