ONEMOCNĚNÍ KAROTID A KORONÁRNÍCH TEPEN, MOŽNOSTI CAS / CAROTID ARTERY STENTING /

J. Rotnágl, I. Hofírek, S. Šárník (Brno)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl: Zhodnocení koincidence onemocnění karotid a koronárních tepen, časování výkonů, zhodnocení možnosti kombinovaného výkonu, včetně návrhu které postižení řešit dříve. Možnosti léčby a zhodnocení indikací a profitu jednotlivých léčebných metod. Návrh terapie u pacientů po revaskularizačních výkonech.
Materiál a metodika: Vycházeli jsme ze srovnání mezinárodních studií i ze zkušeností našeho pracoviště a dalších pracovišť zabývajících se léčbou koronárního postižení a onemocnění magistrálních tepen mozkových.
Výsledky: Postupy nejsou dosud pevně dány vzhledem k interindividuální variabilitě, závisí na míře a akutnosti postižení cílových orgánů.  CAS je metoda která nabízí nové možnosti a její uplatnění se nabízí především u pacientů se závažným postižením jiných orgánů, v našem případě především s kardiálním onemocněním limitujícím možnosti operačního řešení.
Závěr: Doporučení zohledňuje míru postižení a momentální symptomatologii u každého pacienta. U revaskularizace je třeba brát v potaz možnost CAS, jež zvláště u těžce nemocných a polymorbidních pacientů nabízí možnost neoperační revaskularizace, limitací je nyní po zdokonalení metody především finanční náročnost.