DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ DĚTÍ PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI V BRNĚ: DESETILETÁ ZKUŠENOST

M. Ošmerová, J. Černý, P. Němec, A. Sirotková, J. Nečas, R. Šreflová, S. Kovalová (Brno, Třinec)
Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Ve svém sdělení uvádíme první výsledky dlouhodobého sledování dětí po srdeční transplantaci v ČR. 
Soubor a metodika: Ve sledovaném období od V/1995 do X/2005 bylo na čekací listinu zařazeno 28 dětí ve věku 2 měs. - 16,5 r.(prům.10,9 r.), z toho 18 dětí podstoupilo  ortotopickou transplantaci srdce. Základem imunosupresivní léčby byl Cyklosporin a Azathioprin, který v posledních letech nahradil Mykofenolát Mofetil. Steroidy podáváme první měsíc po transplantaci. Do r.2002 jsme prováděli indukční léčbu polyklonální protilátkou (ATG), nyní používáme monoklonální protilátku (Daclizumab).
Výsledky: Srdeční transplantace se nedožilo 7dětí, 3 děti jsme po zlepšení stavu stáhli z čekací listiny. Ze sledovaného souboru 18 dětí 6  po transplantaci zemřelo. Příčinou úmrtí bylo:selhání graftu 2, léze CNS 2, akutní rejekce 1a multiorgánové selhání u 1 pacienta. 1rok, 5 a 1O let po transplantaci přežívá 72,2%,72,2% a 66,7% z našeho souboru pacientů. Dlouhodobě sledujeme 12 dětí  9-127 měs.(prům. 74,1 měs.) po transplantaci. V prvním roce po transplantaci byl signifikantně vyšší výskyt léčených rejekčních epizod 1,64 ep./pac./rok, nežli dlouhodobě (› rok po transplantaci) O,113 ep./pac./rok. Tři děti jsme léčili pro CMV infekci, jedno pro sepsi. Na každoročně  prováděných koronarogramech jsme dosud nenalezli onemocnění koronárních tepen alograftu. Jedna pacientka je v remisi po léčbě B lymfomu vzniklého 8 let po transplantaci. V dlouhodobém sledování byla nejčastější morbiditou u transplantovaných dětí hypertenzní nemoc (50%), následovaná hyperlipidemií (33%) a snížením renálních funkcí (16,7%). Noncompliance  jsme zjistili u 2 adolescentů.
Závěr: Provedli jsme 18 transplantací srdce  u dětí. Steroidy jsme vysadili  úspěšně do 2 měsíců po transplantaci u 12 ze 14 dětí. Hlavní limitací práce je malý počet dětí sledovaných po srdeční transplantaci a problem dárcovství v dětském věku.