Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

DLOUHODOBÝ OSUD NEMOCNÝCH PO UKONČENÍ DUÁLNÍ ANTIAGREGAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM LÉKEM POTAŽENÝM KORONÁRNÍM STENTEM. (HOMEDES REGISTR: HEALTH OUTCOMES AND MORTALITY EVALUATIONS AFTER INVASIVE CORONARY TREATMENT USING DRUG ELUTING STENTS)

J. Jakabčin, P. Červinka, J. Jäger, M. Běhounek, R. Špaček, M. Bystroň, M. Kvašňák (Ústí nad Labem)
Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

Cíl: Cílem naší práce bylo zjistit výskyt pozdních (více než 6 měsíců od intervence) klinických příhod způsobených trombózou stentu u nemocných s implantovaným lékem potaženým stentem (DES) po ukončení duální antigregační léčby.
Soubor a Metodika: V období leden 2004 až květen 2006, 273 pacientů podstoupilo perkutánní koronární intervenci (PCI) s implantací lékem potaženého stentu. Z této kohorty nemocných celkem 171 ukončilo 12ti a 18ti měsíční sledování. Trombóza stentu byla definována: 1) angiografickým průkazem trombu; 2) reinfarktem v povodí původně intervenované tepny nebo 3) náhlým, neočekávaným úmrtím.
Výsledky: V 18. měsíci jsme zaznamenali celkem 9 případů (5,2%) pozdní trombózy lékem potaženého stentu, které se klinicky manifestovaly jako náhlá smrt u 4 nemocných a jako nefatální IM u 5 nemocných. Převážná většina příhod se udála mezi 7-12 měsícem po intervenci s průměrnou dobou vzniku od přerušení užívání clopidogrelu 121 dnů. Opakovanou intervenci na původně ošetřené tepně jsme zaznamenali u 7% nemocných. Celkový počet všech kardiovaskulárních příhod byl 12.2%.
Závěr: Výskyt těchto příhod v našem souboru koreluje s výsledky nedávno publikované  studie BASKET LATE. Naše studie prokazuje trend k vyššímu výskytu pozdních KV úmrtí a nefatálních IM po ukončení duální abtiagregační léčby u nemocných s lékem potaženým stentem.