PTA VNITŘNÍ KRKAVICE – VYSTAČÍME JEN S JEDNÍM TYPEM STENTU ČI PROTEKCE?

D. Kučera, M. Lišaník, V. Čížek, M. Válka, O. Pavlík, M. Pleva (Ostrava)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Cíl: Práce retrospektivně zpracovává indikace k výkonu, typy užitých stentů a cerebrální protekce a snaží se nalézt příčiny, které vedli ke komplikacím spojených s touto léčbou.
Soubor a metodika: Od vzniku Centra vaskulárních intervencí bylo na našem pracovišti provedeno celkem 308 perkutánních angioplastik vnitřní krkavice.
Protekční filtry jsou v dnešní době nejčastějším typem protekce pro svou jednoduchost zavádění a manipulaci. Taktéž na našem pracovišti byl tento typ protekce nejčastěji zastoupen - 98,4%. V 5 případech (1,6%) jsme užily proximální oklusivní protekci. Z 308 implantovaných stentů byly nejčastěji užívané stenty nitinolové s otevřenými buňkami – 188(61%), ocelové samoexpandabilní stenty byly implantovány v počtu 103(33,4%), nitinolové stenty s uzavřeným typem buněk v 13 případech(4,3%), 3x byl implantován ocelový koronární stent (1%) a 1x periferní stentgraft(Jo-stentgraft)- 0,3%.
Výsledky: Primární úspěšnost léčby byla v našem souboru 100%. Na úspěšnosti se největší měrou podílely dostatečné počty prováděných výkonů a možnost volit z různých typů zaváděcích katetrů a sheathů, cerebrální protekce a stentů.
U 86% pacientů se v různé míře závažnosti vyskytla vasovagální reakce při dodilatování karotického stentu. Periprocedurálně se 1x vyskytla lehká CMP a 2x TIA, u 4 pacientů se rozvinula TIA s odstupem více jak 12hod a u jednoho pacienta se rozvinula hemorhagická CMP 2 dny po výkonu s následným úmrtím - celková míra komplikací 2,6%.
Závěr:Je zřejmé, že dostatečný počet výkonů a zkušenosti pracoviště společně s optimálně zvoleným druhem stentu a cerebrální protekce nejenom zlepšují akutní výsledek perkutánní intervence, ale taktéž omezují subakutní embolické komplikace a zaručují dlouhodobou průchodnost intervenované tepny.