Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÉHO MUŽE S KOMBINOVANOU HEREDITÁRNÍ TROMBOFILIÍ

O. Aschermann (Praha)
Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

Úvod:Akutní infarkt myokardu u mladých jedinců je  nozologická jednotka v mnohém odlišná od problematiky AIM ve vyšším věku. Patofyziologicky zásadně převažuje problematika arterielní trombózy při trombofilním stavu v.s. aterosklerotické postižení u starších jedinců.

Kazuistika:
Předkládáme případ pacienta bez rizikových faktorů aterosklerózy, nekuřáka (!)  referovaného na naše pracoviště pro STEMI přední stěny. Koronarograficky byl prokázán trombotický uzávěr odstupového segmentu ramus interventricularis anterior.  Byla provedena direktní koronární angioplastika s implantací koronárního stentu s podáním GP IIb/IIIa inhibitorů (pro masívní nálož  trombů)  s dosažením kompletní reperfuze - TIMI III flow.
Další průběh onemocnění byl nekomplikovaný,  enzymatická odezva byla středně velká,  echokardiograficky byla jen mírně snížena systolická funkce LK. Následné doplněné hematologické vyšetření potvrdilo závažnou kombinovanou hereditární trombofilii  v podobě mutace genu pro MTHFR, dále mutace Leidenská i mutace protrombinová, vše v heterozygotní formě, byla dopor. prevence TEN podáváním Anopyrinu lOOmg a Plavixu 75mg trvale. V dalším sledování (12M) trombotické příhody nerecidivovaly,  došlo k postupné normalizaci EKG křivky i systolické funkce LK.

Závěr:AIM v mladém věku nejsou procentuelně časté, nicméně velmi rizikové pro
pacienta při podcenění situace s ohledem na neuvažovanou kardiální etiologii obtíží a současně i  s možností komplikace průběhu při masívní přítomnosti koronárních trombů
zhoršujících šanci na dosažení kompletní reperfuse myokardu. U těchto jedinců je indikované  doplnění podrobného hematologického vyšetření k posouzení přítomnosti trombofilních stavů.