Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

MONITOROVÁNÍ KARDIOTOXICITY ANTRACYKLINŮ POMOCÍ BIOCHEMICKÝCH MARKERŮ, ECHOKARDIOGRAFIE A ELEKTROKARDIOGRAFIE

J. M. Horáček, R. Pudil, M. Tichý, L. Jebavý, L. Slováček (Hradec Králové)
Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

Cíl: Hodnocení kardiotoxicity antracyklinů (ANT) pomocí 3 diagnostických metod – biochemických markerů – N-terminálního pro brain natriuretického peptidu (NT-proBNP), kardiálního troponinu T (cTnT); echokardiografie (ECHO) a elektrokardiografie (EKG).
Soubor a metodika: Ve studii bylo 26 pacientů léčených pro akutní leukemii (průměrný věk 46,2±12,4 let, 15 mužů, 11 žen), kteří byli léčeni chemoterapií (CHT) s ANT. Kardiální vyšetření bylo provedeno vstupně (před CHT), po první CHT (po 1. CHT) – kumulativní dávka ANT 136,3±28,3 mg/m2, po poslední CHT (po posl. CHT) – kumulativní dávka ANT 464,3±117,5 mg/m2 a s odstupem 6 měsíců po ukončení léčby (1/2 R po CHT).
Výsledky: Výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulce.
Šest měsíců po léčbě koncentrace NT-proBNP korelovaly se systolickou a diastolickou dysfunkcí LK na ECHO – (r=0,514; p<0,01) a (r=0,587; p<0,01). Snížená voltáž QRS na EKG korelovala se systolickou a diastolickou dysfunkcí LK na ECHO (r=0,660; p<0,001) a (r=0,592; p<0,01). 
Závěry: Naše výsledky ukazují výskyt akutní a chronické kardiotoxicity ANT. Klinická manifestace kardiotoxicity ve smyslu srdečního selhání se rozvinula u 2 (7,7 %) pacientů. U asymptomatických pacientů abnormální kardiální nálezy (elevace NT-proBNP, diastolická dysfunkce LK, prodloužení QTc intervalu) naznačují subklinickou kardiotoxicitu, což představuje riziko pro rozvoj srdečního selhání a maligních komorových arytmií v budoucnosti. Vzhledem k riziku pozdní kardiotoxicity ANT je další kardiologické sledování nezbytné u všech pacientů po prodělané CHT s ANT.
Práce byla podpořena z výzkumného záměru MO 0FVZ 0000 503.