JE TĚŽKÁ SYSTOLICKÁ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S MITRÁLNÍ REGURGITACI STÁLE KONTRAINDIKACÍ OPERACE? ANALÝZA HOSPITALIZAČNÍCH A STŘEDNĚDOBÝCH VÝSLEDKŮ

M. Šetina, P. Pazderková, H. Pospíšilová, M. Šulda, A. Mokráček (Praha, České Budějovice)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: Systolická funkce levé komory je důležitým prognostickým faktorem pro operace mitrální regurgitace (MR). V literatuře se objevují sdělení o operacích pacientů s MR a ejekční frakcí levé komory (EFLK) pod 30%. Doporučení jsou ale kontroverzní, dlouhodobé výsledky neuspokojivé a tvrzení nejsou dostatečně podložena.
Cíl: Zhodnotit krátkodobé a střednědobé výsledky operací pacientů s MR  a těžkou dysfunkcí levé komory (EFLK ≤ 30%).
Materiál a metodika: Od ledna 2002 do března 2006 jsme provedli výkon na mitrální chlopni u 601 pacientů. Z tohoto souboru 40 pacientů (30 mužů, 10 žen, průměrný věk 65,7 ± 9,4 let) splňovalo kriteria přítomnosti významné MR (průměr 2.9 ± 0.5) s EFLK ≤ 30% (27,9 ± 2,3%). Pacienti byli klinicky a echokardiograficky vyšetřeni bezprostředně po operaci, za 30 dní a za 1 rok. Hodnoceno bylo přežívání pacientů v období jednoho a dvou let po operaci.
Výsledky: Logistic euroSCORE bylo 20.6 ± 11.6. Ischemická etiologie byla příčinou MR u 32 pacientů (80%). Rekonstrukce chlopně byla provedena u 37 (92.5%) a náhrada u 3 pacientů. Třicet osm (95%) pacientů podstoupilo kombinovaný výkon. Pooperačně vyžadovalo inotropní podporu 39 (97.5%), intraaortální balonkovou kontrapulzaci 8 (20%) a biventrikulární stimulaci 7 (17.5%) pacientů. Hospitalizační mortalita byla 10%. Jednoroční přežívání bylo 87.5% a dvouleté 85%. Došlo ke zvýšení EFLK před operací, 1 měsíc a 1 rok od operace (27.9% ± 2.3% vs 30.6% ± 6.8% vs 37.6% ± 12.5%; p < 0.01). Při jednoroční kontrole měli 2 (5%) pacienti MR 3. stupně, jeden z nich byl reoperován. U jednoho pacienta (2,5%) přetrvává dušnost NYHA III.
Závěr: Uvedená studie naznačuje, že střednědobé výsledky operovaných pacientů s významnou MR a těžkou dysfunkcí levé komory mohou být uspokojivé. Názor, že těžká dysfunkce levé komory je kontraindikací operace by měl být podroben dalšímu zkoumání a případné revizi.