VIABILITA MYOKARDU - VÝZNAM JEJÍHO STANOVENÍ PŘED REVASKULARIZACÍ U PACIENTŮ SE SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ

M. Hutyra, T. Skála (Olomouc)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

Na základě dostupných literárních údajů je revaskularizace metodou volby u pacientů s ischemickou kardiomyopatií a středně těžkou až těžkou systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Nicméně do současné doby není zcela jasné jaká je optimální terapeutická strategie u takto definované skupiny pacientů i s ohledem na vysoké periprocedurální riziko spojené s operačním výkonem. Přehledová přednáška je koncipována jako souhrn současných možností testování viability myokardu a jejího významu v optimalizaci terapeutické strategie pacientů s ischemickou kardiomyopatií a systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Dále jsou zmíněny literárně dostupné údaje o efektu revaskularizace na globální funkci levé komory srdeční a prognózu takto léčených pacientů, zejména s ohledem na předoperační výsledky testování viability myokardu s cílem optimální selekce pacientů z hlediska indikace k revaskularizaci.