Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

24HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO TERAPII NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Z. Nováková, E. Závodná, N. Honzíková, H. Hrstková, B. Fišer, J. Šťastná, K. Krontorádová (Brno)
Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

Úvod: Antracyklinová antibiotika jsou běžně užívanými léky volby pro léčbu dětských hematologických malignit i přes svoje vedlejší účinky - kardiotoxicitu a interakce s autonomním nervovým systémem.
Cíl studie: Porovnání 24hodinových profilů krevního tlaku (ABPM) pacientů 4-16 let po léčbě antracykliny a zdravých stejně starých kontrol. 
Soubor a metodika: Vyšetřili jsme 110 dětí, dospívajících a mladých dospělých. Hodnoty ABPM pacientů s diagnózou akutní lymfoblastická leukémie (skupina A, počet vyšetřených-n=45), kteří prodělali léčbu antracykliny (průměrná doba od konce terapie po provedení ABPM = 9,7±3,1 let, kumulativní dávka antracyklinů = 227±42mg/m2) byly srovnány s hodnotami zdravých dětských dobrovolníků z řad studentů brněnských gymnázií a vysokých škol (skupina Z, n=65). Soubor byl rozdělen do tří podskupin podle věku:13-15 let (A: n=10; Z: n=9), 16-18 let (A: n=20; Z: n=33) a 19-21 let (A: n=15; Z: n=23). ABPM bylo provedeno přístrojem firmy Space Lab International standardní metodikou. Měření probíhala v 15 min intervalech v denních a ve 20 min intervalech v nočních hodinách. Byly hodnoceny průměrné hodnoty a směrodatné odchylky z každé hodiny.
Výsledky: Našli jsme statisticky významný rozdíl mezi skupinami A a Z ve večerních a nočních hodinách (mezi 20.00 až 02.00 hod) ve věkové podskupině 19-21 let, a to jak v systolickém (STK), tak diastolickém (DTK) krevním tlaku. Průměrná hodnota za těchto 7 hodin byla: STK - A: 104,6±9,3 mmHg, Z: 117,8±12,3mmHg, p<0,01; DTK - A:58,2±7,2 mmHg, H: 67,7±10,4 mmHg, p<0,01.
Závěr: I několik let po léčbě antracykliny převažují v nočních hodinách u mladých dospělých nižší hodnoty krevního tlaku než u stejně starých zdravých jedinců. Tato okolnost naznačuje narušení sympatické nervové aktivity antracyklinovou léčbou. 
Podpořeno granty: IGA MZ č. NR 8006-3 a VVZ MŠMT č.0021622402.