KARDIOCHIRUGICKÁ IMPLANTACE LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY U BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE JAKO ALTERNATIVA ENDOVAZÁLNÍHO PŘÍSTUPU

M. Stránská, E. Holá, R. Vopálka, S. Královec (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: Biventrikulární stimulace představuje  dne standardní léčbu pokročilého srdečního selhání u nemocných s průkazem komorové dyssynchronie. Problémem však zůstávají technické limitace endovazální implantace levokomorové elektrody ( LK EL) cestou koronárního sinu a žilního systému myokardu.

Cíl práce: Srovnání efektivity a bezpečnosti endovazální a kardiochirurgické implantace levokomorové elektrody u nemocných indikovaných k srdeční resynchronizační léčbě (SRL).

Metodika: Ze 115 nemocných, kterým byl implantován v roce 2005 biventrikulární  kardiostimulátor resp. ICD se podařilo zavést LK EL endovazálně  103 nemocným ( 89.1 %). Kardiochirurgická implantace cestou levostranné laterální  thorakotomie s použitím bipolární epikardiální elektrody Medtronic Capsure Epi™ byla provedena celkem u  37 nemocných
( 10 vlastní centrum + 27 ostatní centra).

Výsledky:

Parametr                               Endovazální LK EL       KCH LK EL               p
Časné úmrtí (30 dnů)                            2                         1                      ns
Tamponáda                                           1                         0                      ns
Fluidothorax                                          1                         8                    0.01
EF LK – 12 M (%)                             32 ± 12               29 ± 9                   ns


Závěr: Kardiochirurgická implantace levokomorové elektrody  cestou limitované laterální thorakotomie je po pečlivé přípravě s dobře vedenou anestezií bezpečnou alternativou  dosažení plně efektivní resynchronizační léčby a to i u rizikových nemocných s významou dysfunkcí LK. V souvislosti s prováděnou chirurgickou technikou je možno pozorovat větší výkyt fluidothoraxů, které vyžadují opakovanou punkci.