REHABILITACE NEMOCNÝCH PO NÁHRADĚ ASCENDENTNÍ AORTY PROVÁDĚNÁ PO PŘEKLADU Z LŮŽKA KARDIOCHIRURGIE – ČASNÁ LÁZEŇSKÁ KARDIOREHABILITACE

I. Karel, L. Bukatová, J. Zeleňák, V. Mařatka, L. Čížková (Praha, Pardubice)
Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Sledovali jsme efekt časné lázeňské léčby u nemocných po náhradě ascendentní aorty.
Soubor: Od 1.1.2006 do 31.8.2007 jsme takto léčili 34 nemocných, 27 mužů (79%) a 7 žen (21%). Medián překladu byl 8.den. Průměrný věk nemocných byl 60 let (19-79 let, medián 68 let). Průměrná ejekční frakce levé komory srdeční (EF LKS) byla 55%.
Metodika: Všichni nemocní byli vyšetřeni kardiologem včetně echokardiografie. Následně byl proveden vstupní 6ti minutový test chůzí (6MWT). Dále spirometrie, kde jsme porovnávali FVC a FEV1 (% náležitých hodnot - NH). V průběhu pobytu absolvovali pacienti 4x týdně 30 minut cvičení v tělocvičně na úrovni 50-80% maximální aerobní kapacity (dle tepové frekvence) a 4x týdně 20 minut trénink na rotopedu, rovněž na úrovni 50-80% aerobního maxima. Před propuštěním jsme provedli výstupní 6MWT a spirometrii. Zároveň jsme sledovali počet předčasných ukončení rehabilitace a výskyt fibrilace síní (FiS).
Výsledky: Dochází k nárůstu ušlé vzdálenosti při 6MWT o 128 metrů (50%, p<0,0001). Výsledky spirometrie se rovněž zlepšují, FVC o 10 (tj. 16%, p=0,023),  FEV1 o 11 (tj. 17%, p=0,024). Předčasně ukončili pobyt 3 nemocní (9%), 2x pro nespolupráci, 1x pro infekční endokarditis. U 1 pacienta byl při pobytu implantován kardiostimulátor pro AV blok III. stupně, následně pobyt úspěšně dokončil. FiS se vyskytla u 9 nemocných (26%), u všech (100%) byla provedena úspěšná kardioverze.
Závěr: Takto prováděná kardiorehabilitace vede ke zlepšení fyzická kondice i u nemocných po náhradě ascendentní aorty hodnocené pomocí 6MWT a zároveň dochází ke zlepšení spirometrie. Při dodržení doporučení pro RHB a respektování kontraindikací pro určité postupy je tento druh léčby bezpečný. Vede k rychlému řešení možných pooperačních komplikací (výpotky, arytmie, infekční endokarditis, ...). Zároveň zkracuje pooperační rekonvalescenci.