KALCIOVÉ SKORE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ V HODNOCENÍ AORTÁLNÍ STENÓZY: VZTAH KE KONGENITÁLNÍ MORFOLOGII CHLOPNĚ

K. Linhartová, J. Ferda, B. Kreuzberg (Praha, Plzeň)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Časná léze aortální chlopně, připomíná stavbou aterosklerotický plát, progrese ke stenóze je však spojena s kalcifikací cípů.  U bikuspidální aortální chlopně (BAV)  je určitý stupeň stenózy přítomen  kongenitálně. Při stejném stupni vady lze proto očekávat menší objem kalcia v BAV než v trikuspidální aortální chlopni (TAV).

Cíl: srovnat obsah kalcia hodnocený pomocí non-enhanced multidetektorové výpočetní tomografie pacientů s alespoň středně významnou stenózou BAV a TAV. 
Metody: Provedli jsme analýzu údajů získaných v rámci prospektivní studie  Kalcifikace a koronární riziko pacientů s aortální stenózou a sklerózou (KKRASS).  Konsekutivním pacientům se symptomatickou aortální stenózou byla během předoperačního vyšetření provedena transesofageální echokardiografie, selektivní koronarografie a MDCT k posouzení kalciového skóre aortální chlopně. Srovnali jsme kalciové skóre pacientů s BAV a TAV a hodnotili  asociaci kalciového skóre s transaortálním gradientem.
Výsledky: Zařadili jsme 37 pacientů (20 mužů, věk 55 – 77 let, 57% mělo významnou koronární nemoc), z toho 13 s BAV a 24 s TAV. Pacienti s BAV byli mladší než s TAV (62 ± 7 vs 71 ± 6 let, P<0,001), nelišili se však významností vady (střední gradient 58 ± 13 vs 53 ± 20 mmHg, maximální gradient 90 ± 21 vs 82 ± 30 mmHg, obojí ns), ani v kalciovém skore aortální chlopně (hmotnostní skóre BAV vs TAV 1168 ± 717 vs 795 ± 530 mg, P=0,093). Potvrdili jsme významnou korelaci mezi kalciovým skore aortální chlopně a středním i maximálním transaortálním gradientem. (r=0.53, r=0.51, resp., obojí P=0,002).
Závěr: U našich pacientů s  aortální stenózou alespoň středně významného stupně  korelovalo kalciové skóre s významností vady, nezávisle na kongenitální morfologii chlopně. Nález kalcifikace aortální chlopně na CT musí vždy vést k echokardiografickému vyšetření vady.