Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

BIOCHEMICKÝ ODHAD TRVÁNÍ MYOKARDIÁLNÍ NEKROSY KOMBINACÍ SPECIFICKÝCH BIOCHEMICKÝCH KARDIOMARKERŮ HUMAN HEART-TYPE FATTY ACID-BINDING PROTEIN A TROPONINU I

J. Vondrák, P. Vojtíšek, J. Kvasnička (Pardubice)
Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

Použití dvou specifických biochemických kardiomarkerů Human Heart-type fatty acid binding proteinu (H-FABP) a Troponinu I (TnI) na testovací destičce INLAB (vyšetření trvá 15 minut) nabízí laboratorně podložený odhad trvání nekrózy myokardu. Validita tohoto předpokladu byla testována v souboru 80ti nemocných, přijatých do nemocnice pro podezření na akutní koronární syndrom. U všech byla provedena koronarografie, diagnosa akutního infarktu se opírala o laboratorní průkaz zvýšené sérové hladiny troponinu za víc než 6 hodin od začátku obtíží.
U 67 nemocných (84%) byl prokázán akutní infarkt myokardu, u 13ti nemocných nepřekročila sérová hladina TnI cut-off hladinu 0.2µg/l. Ve skupině pacientů přijatých do 3 hodin od vzniku bolestí, byla senzitivita resp. specificita H-FABP testu 80/80%, TnI testu 45/100% a sérové hladiny TnI 50/80%. Ve skupině pacientů přijatých v době mezi 3-6 hodinou od vzniku obtíží byla senzitivita resp. specificita H-FABP testu 81/75%, TnI testu 95/75%, sérové hladiny TnI 95/100%. Ve skupině nemocných s obtížemi trvajícími 6-12 hodin byly všechny provedené testy u nemocných s infarktem myokardu pozitivní a nevyskytl se žádný falešně pozitivní výsledek. Ve skupině nemocných s anamnézou obtíží trvajících > 12 hodin byla senzitivita resp. specificita H-FABP testu 81/100%, TnI test a sérové hladiny TnI vykazovaly hodnoty 100/100%.
Výsledky svědčí pro klinickou užitečnost kombinovaného stanovení Heart-type fatty acid-binding proteinu a Troponinu I k odhadnutí trvání akutního infarktu myokardu.