PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KARDIOGENNÍ ŠOK PŘI ROZSÁHLÉM STEMI PŘEDNÍ STĚNY JAKO PŘÍČINA REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 84

Navrátilová M.1, Malík J.1, Kodytková E.1

1 Koronární jednotka, III. interní klinika, VFN, Praha


Kardiogenní šok je závažný stav, kdy srdce selhává jako pumpa a není schopno zajistit dostatečnou perfuzi tkání v důsledku sníženého srdečního výdeje.

Zároveň je nejzávažnější hemodynamickou komplikací infarktu myokardu (IM), který se nejčastěji vyskytuje v případech akutního uzávěru ramus interventricularis anterior (RIA), nebo při významném postižení více tepen.

I přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě, zůstává mortalita na kardiogenní šok vysoká a překračuje až 50%.

Sdělení pojednává o kazuistice pacienta s AIM přední stěny, který byl komplikován kardiogenním šokem. Následně byl přijat na koronární jednotku, kde byla ihned po přijetí zahájena náročná avšak úspěšná kardiopulmonální resuscitace (KPR). Následovala koronarografie, která prokázala uzávěr koronární tepny RIA.

Nadále poukážeme na vzrůstající náročnost léčby, která sebou přináší vyšší nároky a náročnější úlohu sester na komplexní ošetřovatelskou péči o nemocné v kardiogenním šoku s následnou srdeční zástavou. Tato péče zahrnuje řadu invazivních vstupů, monitorování životních funkcí a zejména znalost používaných metod.

Zásadním postupem pro kardiogenní šok při rozsáhlém AIM je emergentní koronární revaskularizace.