PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PROBLÉMY DÁLKOVÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM DEFIBRILÁTOREM
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 112

Vacek J.1, Vejvoda V.1

1 Kardiologie, FN Plzeň, Plzeň


V současné době dochází k prudkému rozvoji telemedicíny. Mezi odvětví ve kterých je tento rozvoj nejcitelnější patří dálkové sledování pacientů s implantovaným defibrilátorem. Systém dálkového sledování upozorňuje na technické problémy implantovaného systému a případné klinické problémy pacienta. Přes přínosy kterými mohoubýt například přehled o aktuálním stavu pacienta a snížení počtu ambulantních kontrol které dálkové sledování nabízí, vyvstává řada problémů. První skupinou problémů je právní rámec (tzv. zajištění právní jasnosti), který je pro telemedicínu jasně definován jen v některých státech (v EU je telemedicína považována za zdravotnickou službu i za službu informační společnosti). V současném právním prostředí není jasně stanoveno na co je dálkové sledování určeno – zda může nahrazovat některé typy péče, kdo nese zodpovědnost za případné chybně řešené (nebo neřešené) problémy sledovaných pacientů atd. Dalším problémem je absence zkušeností s nastavením kontrol. Nesprávně nastavený systém kontrol může vést k získávání nadbytečných dat, která vedou k zatížení personálu i přístroje. Proto je nutné věnovat pozornost nastavení reportů tak, aby byly získávány pouze informace podstatné pro vyhodnocení stavu sledovaného pacienta. Dále je vhodné nastavit systém kontrol pacientů tak aby byl co nejpřehlednější. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny zahrnuly dálkové kontroly pacientů do systému úhrad je dalším důležitým aspektem dálkového sledování ekonomická stránka.