PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SROVNÁNÍ CT S RETROSPEKTIVNÍM EKG GATINGEM S HELIKÁLNÍM CT BEZ EKG GATINGU PŘI PROVEDENÍ 3D CT MODELU LEVÉ SÍNĚ PŘED KATETRIZAČNÍ ABLACÍ FIBRILACE SÍNÍ – PROSPEKTIVNÍ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ-ZASLEPENÁ STUDIE
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 117

Klimeš D.1, Skála T.1, Tüdös Z.1, Moravec O.1, Hutyra M.1, Langová K.1, Köcher M.1, Táborský M.1

1 I.Interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc


Úvod:
Před katetrizační ablací (RFA) fibrilace síní (FS) se pro upřesnění detailů levé síně (LS), resp. plicních žil, rutinně používá fúze elektroanatomické mapy s 3D CT modelem. Pro vlastní provedení CT vyšetření není stanoven jednoznačný konsensus a různá pracoviště používají jinou metodiku.
Metodika:
62 pacientů před RFA FS bylo randomizováno 1:1 na 2 způsoby provedení CT plicních žil a levé síně: skupina A podstoupila CT s retrospektivním EKG gatingem, skupina B helikální CT bez EKG gatingu. K hodnocení vizuální kvality CT obrazů byla použita 5 bodová škála. Ke srovnání radiační zátěže ionizujícího záření v průběhu CT byly zaznamenány hodnoty CT Dose Index (CTDIvol) a Dose Length Product (DLP). Při vlastní ablaci FS (provedenou operatérem zaslepeným k typu CT vyšetření) byla provedena anatomická mapa (FAM) LS (CARTO3) a merge s CT modelem LS (CARTO-Merge). Odchylka FAM od CT modelu byla hodnocena automaticky softwarem CARTO3.
Výsledky:
Byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami v radiační dávce, přičemž mezi skupinami nebyl významný rozdíl ve vizuální kvalitě dat, v průměrné odchylce CT/FAM, v délce RFA výkonu, délce skiaskopie při RFA ani skiaskopické dávce při RFA. Obě skupiny se nelišily v hodnotě. S ohledem na tyto výsledky byla studie při interim analýze na základě rozhodnutí Safety Monitoring Board předčasně zastavena.
Závěr:
EKG gating při provedení CT vyšetření se zaměřením na anatomii levé síně a plicních žil před katetrizační ablací fibrilace síní zatěžuje pacienta více než čtyřnásobně vyšší dávkou ionizujícího záření, aniž by zlepšoval kvalitu CT modelu levé síně, kvalitu fúze CT obrazu s elektroanatomickou mapou, či parametry vlastní ablace.