Program 08.05.2017

    MORAVA (pavilon A3)  -  pondělí 8.5.2017  

 8:30 - 10:30  Volná sdělení - sesterská sekce III. Předsedající: M. Pálová, H. Blatnerová (Praha, Brno)
 8:3074. A ŽIVOT BĚŽÍ DÁL ... P. Táborská, R. Kopecká, M. Glücková (Olomouc)
 8:4075. TRANSVENOZNÍ EXTRAKCE STIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD M. Stránská, K. Skákalíková, V. Kycltová, H. Vykydalová, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
 8:5076. ÚLOHA SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE PŘI HEMODYNAMICKÉ STUDII U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ZACHOVALOU EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY M. Pálová, M. Mates, F. Málek, T. Martinča, A. Krüger, I. Skalský, P. Neužil (Praha)
 9:0077. RUPTURA MYOKARDU JAKO KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU H. Blatnerová (Brno)
 9:1078. „ NE VŽDY JE TO INFARKT“……… J. Dudíková, R. Pavelková (Ostrava)
 9:2079. LÉČBA VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ REGURGITACE IMPLANTACÍ MITRACLIPU U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM M. Kučerová, R. Zemanová (Praha)
 9:3080. OBEZITA A FIBRILACE SÍNÍ L. Homolová, K. Kemzová, M. Kadlecová, V. Radvanovská (Praha)
 9:4081. NAŠE ZKUŠENOSTI S EDUKACÍ PACIENTŮ V PROJEKTU CONTRAKT4LIFE NA I.KARDIOLOGICKÉ KLINICE FNOL J. Přichystalová, L. Křesalová (Olomouc)
 9:5082. VROZENÁ SRDEČNÍ VADA - EBSTEINOVA ANOMÁLIE M. Navrátilová, J. Malík, E. Kodytková (Praha)
 10:0083. KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM M. Zelinková, J. Haluzíková (Olomouc, Opava)
 10:1084. KARDIOGENNÍ ŠOK PŘI ROZSÁHLÉM STEMI PŘEDNÍ STĚNY JAKO PŘÍČINA REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY M. Navrátilová, J. Malík, E. Kodytková (Praha)
 10:2085. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA PODSTUPUJÍCÍHO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI VEDENOU PANAROMATICKÝM MAPOVACÍM SYSTÉMEM CARDIOINSIGHT. V. Theodoru, R. Linhartová, H. Lásková (Praha)
 10:30  Přestávka  
 11:00 - 12:30  Sympozium CARDION s.r.o.Terumo club - Komplexni koronarni intervence Předsedající: P. Kala (Brno)
 11:0086. ÚVOD P. Kala (Brno)
 11:1087. KOMPLEXNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE - TRANSRADIÁLNÍ PŘÍSTUP I. Bernat (Plzeň)
 11:3088. INNOVATIVE SOLUTIONS FOR COMPLEX BIFURCATION STENTING A. Roguin (Haifa, Israel)
 11:5089. NOVÉ LÉKOVÉ STENTY - BEZPEČNOST PRO PACIENTY PŘEDEVŠÍM P. Kala (Brno)
 12:10  Diskuze  
 12:30  Oběd  
 13:00 - 14:00  Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.Aortální vady - jak na to?spolupráce: Česká asociace intervenční kardiologie Předsedající: P. Červinka, M. Branny, M. Mates (Ústí nad Labem, Třínec, Praha)
 13:0090. NEMOCNÝ S ASYMPTOMATICKOU AORTÁLNÍ STENÓZOU T. Kovárnik (Praha)
 13:1091. NEMOCNÝ S NÍZKOGRADIENTOVOU AORTÁLNÍ STENÓZOU M. Želízko (Praha)
 13:2092. NEMOCNÝ S POIMPLANTAČNÍ PARAVALVULÁRNÍ REGURGITACÍ V. Kočka (Praha)
 13:3093. JAK NOVÉ TECHNOLOGIE MĚNÍ MANAGEMENT LÉČBY ZÁVAŽNÉ AORTÁLNÍ STENOSY? M. Branny (Třínec)
 13:40  Diskuze  
 14:00  Přestávka  
 14:10 - 15:10  Česká asociace srdečního selháníNeobvyklé příčiny srdečního selhání Předsedající: I. Málek, J. Krejčí (Praha, Brno)
 14:1094. AL AMYLOIDÓZA J. Krejčí (Brno)
 14:2295. TTR AMYLOIDÓZA T. Paleček (Praha)
 14:3496. HEMOCHROMATÓZA M. Kubánek (Praha)
 14:4697. SRDEČNÍ SELHÁNÍ PO TRANSPLANTACI SRDCE I. Málek (Praha)
 14:5898. SELHÁNÍ PRAVÉ KOMORY V SYSTÉMOVÉ POZICI M. Hegarová (Praha)
 15:10  Přestávka  
 15:15 - 16:15  PS KardioTechNová pracovní skupina ČKS KardioTech Předsedající: J. Střítecký, L. Nečasová (Hradec Králové, Praha)
 15:1599. KARDIOTECH - KDO JSME A PROČ JSME PRÁVĚ TADY? L. Nečasová, V. Bulková (Praha, Brno)
 15:25100. PRÁVNÍ ÚPRAVA POSTAVENÍ BIOMEDICÍNCKÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ V KARDIOLOGII A KARDIOCHIRURGII Š. Kalousek (Hradec Králové)
 15:35101. ÚLOHA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRA V PRAXI V. Bulková, V. Šikula, O. Švagr (Brno, Praha)
 15:45102. VĚDECKOVÝZKUMNÉ AKTIVITY, GRANTY, STÁŽE Z. Fingrová (Praha)
 15:55103. PRE A POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ J. Střítecký (Hradec Králové)
 16:05  Diskuze  
 16:15  Přestávka  
 16:20 - 18:40  Volná sdělení - KardioTech Předsedající: V. Bulková, D. Pospíšil, Z. Fingrová, V. Švachouček (Brno, Praha)
 16:20104. BALÓNKOVÉ METODY IZOLACE PLICNÍCH ŽIL M. Mudroch, Š. Královec, K. Holdová, J. Baroch, J. Brada, M. Mráček, T. Drtina Gabera, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
 16:29105. „SINGLE-STAGE“ HYBRIDNÍ RFA PERMANENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ T. Kulík, Z. Stárek, T. Ostřížek, V. Horváth, F. Lehar, J. Wolf (Brno)
 16:38106. IZOLACE PLICNÍCH ŽIL BALÓNKOVÝM KATETREM S VYUŽITÍM RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, M. Mráček, K. Holdová, J. Brada, T. Gabera-Drtina, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
 16:47107. PRAVIDELNÁ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE V ELEKTRICKY IZOLOVANÉM OUŠKU PRAVÉ SÍNĚ, JINAK ELEKTRICKY EXTRÉMNĚ NEMOCNÉ PRAVÉ SÍNĚ – KAZUISTIKA R. Raková, J. Žďárská, P. Štros, D. Heřman, K. Čurila, P. Osmančík (Praha)
 16:56108. NEUROSTIMULACE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS M. Mudroch, K. Holdová, E. Kronusová (Praha)
 17:05109. ECHOKARDIOGRAFICKÉ TECHNIKY K HODNOCENÍ SRDEČNÍ MECHANIKY V. Šikula (Praha)
 17:14110. KVANTIFIKACE ARYTMIÍ POMOCÍ HOLTEROVSKÉHO EKG MONITOROVÁNÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍ AMYLOIDÓZOU A SARKOIDÓZOU Z. Fingrová, Š. Havránek, T. Paleček, P. Kuchynka, A. Linhart (Praha)
 17:23111. IMPLANTACE LEADLESS PACEMAKERU V. Kvapilová (Olomouc)
 17:32112. PROBLÉMY DÁLKOVÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM DEFIBRILÁTOREM J. Vacek, V. Vejvoda (Plzeň)
 17:41113. ODMASKOVANÝ SICK SINUS SYNDROM PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ S NUTNOSTÍ IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PO ABLACI - KAZUISTIKA L. Stojanová, H. Grofková, V. Kvapilová, T. Skála, M. Táborský (Olomouc)
 17:50114. EXTRAKCE KARDIOSTIMULAČNÍHO SYSTÉMU PRO INFEKČNÍ ENDOKARDITIDU S NÁSLEDNOU ÚSPĚŠNOU TRANSFEMORÁLNÍ EXTRAKCÍ FRAGMENTU ELEKTRODY – KAZUISTIKA H. Grofková, V. Kvapilová, L. Stojanová, M. Fedorco, M. Táborský (Olomouc)
 17:59115. STRATIFIKACE RIZIKA VZNIKU MALIGNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE U RŮZNÝCH DRUHŮ POKUSNÝCH ZVÍŘAT PŘI ANIMÁLNÍM EXPERIMENTU J. Wolf, Z. Stárek, M. Pešl, A. Wojtaszczyk, G. Caluori, F. Lehar, J. Jež, M. Crha, C. DeSimone, S. Asirvatham (Brno, Rochester, MN, United States)
 18:08116. ELEKTRO – MECHANICKÁ SPECIFIKA MYOKARDU U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU VE STUDII RELOPT D. Pospíšil, M. Felšöci, M. Sepši (Brno)
 18:17117. SROVNÁNÍ CT S RETROSPEKTIVNÍM EKG GATINGEM S HELIKÁLNÍM CT BEZ EKG GATINGU PŘI PROVEDENÍ 3D CT MODELU LEVÉ SÍNĚ PŘED KATETRIZAČNÍ ABLACÍ FIBRILACE SÍNÍ – PROSPEKTIVNÍ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ-ZASLEPENÁ STUDIE D. Klimeš, T. Skála, Z. Tüdös, O. Moravec, M. Hutyra, K. Langová, M. Köcher, M. Táborský (Olomouc)
 18:26118. ROZHODOVÁNÍ O ÚPRAVÁCH NASTAVENÍ IMPLANTABILNÍCH ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ (ICD, PM, SRL) U NEMOCNÝCH V TERMINÁLNÍ FÁZI ŽIVOTA L. Nečasová, K. Sedláček, M. Bláhová, M. Tanzerová (Praha)
 18:40  Konec programu