Pokyny pro autory

Požadavky na rukopisy

Redakce časopisu Cor et Vasa Case Reports posuzuje k publikování původní kasuistiky z oborů kardiologie, kardiovaskulární medicíny a přidružených oborů za podmínky, že rukopis, ani žádná jeho podstatná část, tabulky nebo obrázky/grafy dosud nebyly publikovány v tištěné nebo elektronické podobě a nejsou současně posuzovány v jiných tištěných či elektronických médiích. Toto omezení se nevztahuje na abstrakta nebo tiskové zprávy publikované v souvislosti s odbornými akcemi.

Ke každému příspěvku musí být připojeno prohlášení od autora pro korespondenci, že zaslaná práce dosud nebyla publikována ani zaslána k posouzení do jiné redakce, a současně i vyplněný formulář převodu autorských práv.

Lidská práva

Povinností autora je zajistit, aby se popisovaná práce prováděla v souladu s Etickým kódem Světové lékařské asociace (Helsinskou deklarací).

Přispěvatelé (spoluautoři)

Všichni (spolu)autoři se museli podílet na výzkumu/řešení případu a/nebo přípravě článku. Prohlášení, že všichni (spolu)autoři schválili konečnou verzi článku, musí odpovídat skutečnosti a musí být uvedeno v příslušných důležitých informacích (disclosure).

Autorská práva (copyright)

Zasláním článku jako kasuistiky do redakce časopisu Cor et Vasa udílejí autoři časopisu výhradní souhlas s publikováním a distribucí rukopisu včetně všech tabulek, kreseb a dalšího materiálu zaslaného k publikování jako součásti rukopisu v tištěných, elektronických a jakýchkoli jiných médiích (ať již v současnosti existujících, nebo vyvinutých později), v jakékoli formě, v jakémkoli jazyce, kdekoli na světě, po celou dobu platnosti autorských práv, a rovněž udílejí právo postupovat licenci jiným osobám na totéž počínaje dnem přijetí článku k publikování. Tento souhlas zahrnuje i právo vymáhat uvedená práva vůči třetím stranám.

Jazyk

Články je třeba psát ve správné češtině nebo angličtině (je možno použít buď americkou, nebo britskou angličtinu, ne však „směs“ obojího). Autoři, kteří by mohli předpokládat, že by jejich rukopis v anglickém jazyce mohl vyžadovat korekturu/editaci k odstranění případných gramatických nebo pravopisných chyb tak, aby odpovídal správné odborné angličtině, by měli použít komerční službu editace anglického jazyka.

Zasílání článků

Svůj rukopis zasílejte na emailovou adresu cetvcr@seznam.cz. Text e-mailu připojeného k průvodnímu dopisu (Submission Letter) musí obsahovat následující prohlášení:

  • Rukopis dosud nebyl publikován v tištěné nebo elektronické podobě a není posuzován k publikování v jiném tištěném nebo elektronickém médiu.
  • Všichni autoři přečetli a schválili konečnou verzi článku.
  • Popisovaná práce byla provedena v souladu s Etickým kódem Světové lékařské asociace (World Medical Association) (Helsinská deklarace).

PŘÍPRAVA ČLÁNKU

Článek musí být napsán v MS Word (.doc, .docx) fontu Times New Roman velikosti 12, s dvojitým řádkováním. Aby se předešlo zbytečným chybám, důrazně se doporučuje použít funkce „spellcheck“ a “grammar-check“ (pravopis a gramatika) na Vašem počítači.

Struktura článku

Základní informace na titulní straně

  • Název. Stručný a informativní. Pokud možno, nepoužívejte zkratky a rovnice.
  • Jména a afilace (pracoviště) autorů. Zřetelně označte křestní jméno/jména a příjmení každého autora a zkontrolujte, zda jsou všechna jména správně napsaná. Afilace (pracoviště, kde byla práce skutečně prováděna) autorů je třeba uvést pod jmény. Všechny afilace označujte malým písmenem jako horní index za jménem daného autora a před příslušnou adresou.
  • Autor pro korespondenci. Jasně uveďte, kdo bude vyřizovat korespondenci ve všech fázích posuzování rukopisu a přípravy jeho publikování, i v době po publikování. Uveďte úplnou poštovní adresu včetně názvu země a e-mailové adresy.

Abstrakt

Součástí článku musí být stručný a faktický souhrn v délce do 350 slov. V abstraktu musí být stručně popsán případ a uvedeny hlavní závěry. Abstrakt se často publikuje odděleně od článku, proto musí být napsán tak, aby byl srozumitelný i samostatně; je tedy třeba, aby neobsahoval žádné odkazy na literaturu. Je nutno vyvarovat se i používání nestandardních nebo ne často používaných zkratek; v nezbytném případě však musí být zkratky vypsány při jejich prvním použití v samotném abstraktu.

Abstrakt musí být součástí rukopisu.

Pokud je rukopis napsán původně v češtině, je třeba připojit abstrakt v angličtině hned za českým abstraktem.

Klíčová slova

Na konci abstraktu musí být uvedeno 3 až 6 klíčových slov nebo krátkých větných spojení. Doporučuje se používat termínů z Index Medicus (Medical Subject Headings).

Úvod

Uveďte popisovaný případ do kontextu bez zbytečně rozsáhlého přehledu literatury nebo souhrnu svých výsledků.

Popis případu

Popište případ s dostatečně podrobnými informacemi.

Diskuse

V tomto oddílu je třeba vysvětlit, v čem je práce významná, neopakovat fakta, a zmínit se o zjištěních v kontextu důkazů z literatury.

Závěry

Hlavní závěry práce lze uvést v krátkém odstavci nazvaném Závěry, které mohou být uvedeny buď samostatně, nebo být součástí odstavce Diskuse.

Poděkování

Poděkování je třeba uvést v samostatném odstavci. Zde uveďte osoby, které pomáhaly v průběhu výzkumu (např. pomáhaly v komunikaci v různých jazycích, s psaním článku nebo s korekturami atd.).

V tomto odstavci musíte rovněž uvést právnické osoby, které poskytly finanční nebo materiální pomoc (včetně výzkumných grantů).

Střet zájmů

Všichni autoři musejí uvést jakékoli finanční a osobní vazby s jinými osobami nebo organizacemi, které by mohly nežádoucím způsobem ovlivňovat (zkreslovat) výsledky jejich práce. Jako příklady potenciálního střetu zájmů můžeme uvést zaměstnavatele, konzultace, vlastnictví akcií, přijímání honorářů, vypracovávání odborných posudků, podávání patentových žádostí a registrace patentů, a podávání žádostí o grant nebo jiných zdrojů financování. V případě neexistence střetu zájmů, prosím, uveďte pouze: „Střet zájmů: žádný.“

Tabulky

Tabulky zasílejte jako text, který lze upravovat, ne jako obrázky. Tabulky číslujte postupně podle toho, jak jsou umístěny v textu; popisky k tabulkám je třeba umisťovat pod danou tabulku.

Popisky k obrázkům/grafům

Dbejte na to, aby u každého obrázku/grafu byla popiska. Popiska musí mít stručný název (ne na samotném obrázku/grafu) a popis toho, k čemu se vztahuje a co znamená. Text k obrázkům a grafům je sice nutno omezit na minimum, je však třeba vysvětlit všechny použité symboly a zkratky.

Obrázky/grafy

Bez ohledu na použitou aplikaci uložte elektronickou obrazovou dokumentaci jako finální („save as“) nebo konvertujte obrázky/grafy na formáty TIFF nebo JPG s rozlišením alespoň 300 dpi.

Literatura

Dbejte, prosím, na to, aby každý literární odkaz v textu byl uveden i v seznamu literatury (a naopak).

Jak psát odkazy na literaturu (citace)

V textu: odkazy na literaturu označujte v textu horním indexem; číslujte je ve stejném pořadí jako v textu.

V seznamu literatury: odkazy na literaturu je nutno uvádět a číslovat v pořadí, v jakém se objevují v textu.

Formální úprava citací se řídí normou obvyklou v odborných časopisech (viz např. Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals, připravený Mezinárodním výborem vydavatelů lékařských časopisů [International Committee of Medical Journal Editors], uveřejněné v Ann Intern Med 1988;108:258–265 a Br Med J 1988;296:401–405 a přetištěné v českém překladu v Cor Vasa 1993;35(1):K16. Užívá se plné formy citací: příjmení a zkratky jmen autorů (je-li více autorů než čtyři, uveďte první tři se zkratkou et al.), plný název citované práce v jazyce originálu, zkratka názvu časopisu, rok vydání, ročník, stránky; u monografií místo vydání, nakladatel, rok vydání a počet stran. Iniciály prvních jmen a zkratky názvu časopisu se píší bez teček, za znaky oddělujícími rok, ročník a stránky se nedělá mezera.

PŘÍKLADY

Článek v časopise:

Schwartz PJ, Priori SG, Vanoli E, et al. Efficacy of diltiazem in two experimental feline models of sudden cardiac death. J Am Coll Cardiol 1986;8:661–668.

(Je-li autorů více než čtyři, uveďte první tři a zkratku et al.)

Monografie:

Eisen NH. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row, 1974:406.

Kapitola z monografie:

Streeter DD Jr. Gross morphology and fiber geometry of the heart. In: Berne RM, Sperelakis N, eds. Handbook of Physiology. The Cardiovascular System. Washington, D. C.: American Physiology Society, 1979:61–112.

Citace z webových stránek:

Minimálně je třeba uvést celý URL a datum posledního přístupu do citace. Je třeba uvést i všechny další informace, pokud jsou známy (DOI, jména autorů, data, odkazy a zdrojovou publikaci, atd.).

Videomateriály

Videomateriály jsou velmi žádoucí součástí textů; je třeba je dodávat ve formátu MP4. Je rovněž nutno připojit příslušný odkaz v textu (video 1, atd.) a popisku (legendu) (jméno prvního autora, krátký název a číslo videa).

Doplňkový materiál

Pokud bude kasuistika přijata, autor pro korespondenci zašle své foto a krátký životopis, které budou zveřejněny spolu s článkem.