Cor et Vasa Case Reports (special issue 2020)

titul-special-2020.pngCor et Vasa Case Reports
Svazek | Volume 3 • Číslo | special issue 2020
Září | September 2020

Stáhnout celé číslo v PDF


Kazuistika – využití kombinace dabigatranu a implantace okluderu Watchman v sekundární prevenci iktu u vysoce rizikového pacienta 

M. Bambuch

Přes mohutný rozvoj medicíny založené na důkazech čelíme (a budeme čelit) v klinické praxi často specifickým případům, na které se nevztahují data z velkých studií, resp. nám úplně chybí doporučení, jak postupovat. Jsme tedy nuceni improvizovat a individualizovat diagnostické i terapeutické postupy. V kazuistice popisujeme případ využití kombinovaného přístupu implantace okluderu ouška levé síně a antikoagulační léčby dabigatranem v sekundární prevenci cévní mozkové příhody u extrémně rizikového pacienta. Současně dokumentujeme efektivnost i bezpečnost tohoto „individualizovaného" přístupu.

Jsou lékové interakce dabigatranu problém? 

J. Gumulec, Z. Kořístek, M. Navrátil, P. Richterová, B. Dluhošová, D. Buffa

článku popisujeme kazuistiku 68leté pacientky s akutní myeloidní leukemií M2 podle FAB (Francouzsko-americko-britské) klasifikace, jejíž stav byl komplikován hlubokou žilní trombózou mimo jiné léčenou dabigatranem s ohledem na známé lékové interakce (tacrolimus 2× 0,5 mg/den). Změna antikoagulancia byla doprovázena očekávaným prodloužením trombinového času, mírným zvýšením aktivovaného parciálního tromboplastinového času a protrombinového času bez příznaků krvácení. Navzdory imunosupresivní terapii se vyvinula kožní forma štěpu proti hostiteli, a proto byla dávka imunosupresiva zvýšena (tacrolimus 2× 1 mg/den) a pro vysoké riziko infekce byla posílena antimikrobiální profylaxe (posaconazol 300 mg denně, sulfamethoxazol/trimethoprim a valaciclovir). Zvýšení dávky tacrolimu a...

Pacient s trombohemoragickým rizikem – volba antikoagulancia 

J. Hirmerová

Šestasedmdesátiletý pacient, dlouhodobě v péči cévní ambulance, při kontrole v říjnu 2017 přichází s žádostí o změnu antikoagulační terapie. Od roku 2006 byl léčen warfarinem pro recidivující tromboembolickou nemoc (TEN) – trombózy hlubokých i povrchových žil dolních končetin, trombóza splanchnických žil, v roce 2015 navíc zjištěna fibrilace síní. Dlouhodobě se dařilo udržet mezinárodní normalizovaný poměr (INR) v terapeutickém rozmezí. V září 2017 vyšetřen pro neurologické symptomy, na CT popsán...

Intracerebrální hematom při léčbě dabigatranem léčený idarucizumabem 

P. Štěpán, M. Škoda, L. Štěpánová, R. Listoňová

Prezentujeme případ 76leté ženy s malým intracerebrálním hematomem hypertonické etiologie, který vznikl za současné antikoagulační léčby dabigatranem pro paroxysmální fibrilaci síní. Po ověření trvání účinku dabigatranu byla nemocná léčena idarucizumabem. Při následující CT kontrole nedošlo k progresi velikosti hematomu, neurologický deficit zůstal stabilní a v následujícím průběhu se pacientka plně uzdravila.

Akutní plicní embolie 

J. Tureček

Akutní plicní embolie je akutní formou žilního tromboembolismu a jednou z hlavních příčin mortality, morbidity a hospitalizací v západní Evropě. Na tuto diagnózu je třeba myslet vždy v rámci diferenciální diagnostiky náhle vzniklé dušnosti. K správné a časné diagnostice nám může kromě vhodně zvolených laboratorních a zobrazovacích metod pomoci i stanovení klinické pravděpodobnosti dle dostupných skórovacích systémů. Níže uvedená kazuistika popisuje případ pacienta s akutní, vysoce rizikovou plicní embolií, provázenou paradoxní embolizací do centrálního nervového systému. Pacient byl úspěšně léčen trombolytickou terapií a následně terapií nízkomolekulárním heparinem. Etiologií tromboembolické příhody je nejspíše kombinace neoplazie a traumatu s imobilizací.

Senior s chybně vedenou antikoagulační léčbou a nutností akutního chirurgického zásahu 

F. Novák

Šestaosmdesátiletý aktivní muž na antikoagulační terapii dabigatranem s nesprávným dávkováním byl přijat na chirurgické oddělení spádové nemocnice pro bolesti břicha. Vstupně byla zjištěna renální insuficience, prodloužený aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT). Byla zvažována operace. Přivolaný interní konziliář provedl tuto rozvahu: je-li operace urgentní, podat před dní specifickou protilátku proti dabigatranu idarucizumab. Je-li odložitelná, následující den je třeba zkontrolovat test na dilutovaný trombinový čas a aPTT a v případě nutnosti operace učinit rozhodnutí o podání idarucizumabu dle zjištěných hodnot. Na CT břicha zjištěna torze mezenteria. Rozhodnuto o akutním provedení operace. Před ní byl podán idarucizumab. Operace a následný průběh se obešly bez větších komplikací. Rekonvalescence byla rychlá. Při propuštění byla opět nasazena vyšší dávka dabigatranu nežli doporučená. Náprava byla provedena při kontrole v kardiologické ambulanci.