Pozvánka

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na tradiční podzimní setkání českých a moravských kardiologů - na České kardiologické dny 2012. Letošní program zahrnuje několik velmi atraktivních novinek. Vůbec poprvé jsme do programu jedné z našich dvou hlavních odborných akcí zařadili mezioborový blok na nesmírně důležité téma - léčba akutních iktů. Dvě nejčastěji smrtící akutní kardiovaskulární choroby jsou infarkt myokardu (IM) a cévní mozková příhoda (CMP). Zatímco v léčbě IM bylo v posledních 10 letech díky rozvoji primárních PCI dosaženo obrovského pokroku, CMP zůstává katastrofickou příhodou vedoucí zhruba u poloviny nemocných buď k úmrtí nebo k těžké trvalé invaliditě. Poté, co kardiologové v mnoha zemích zavedli rutinní léčbu všech akutních IM pomocí primární PCI, začalo se mnoho kardiologů zajímat o možnost rozvinout podobný program i pro akutní CMP. Akutní katetrizační intervence u CMP se provádějí již řadu let, jsou zpravidla prováděny intervenčními radiology, méně často dalšími specialisty (angiology, kardiology, neurology, cévními chirurgy). Jen několik málo pracovišť na světě však má pro léčbu CMP zavedený dokonalý systém podobný kardiologickému systému primárních PCI (tj. non-stop dostupnost akutní intervence zahajované do 60 minut od stanovení diagnozy po 365 dnů v roce). Proto v řadě zemí se nyní uvažuje o propojení obou systémů akutních intervencí: pro léčbu IM a pro léčbu CMP. Vůbec největší limitací je fakt, ža vhodných nemocných (tj. dostatečně velká ischemická CMP přijatá přibližně do 5 hodin od začátku, aby intervence mohla být provedena do 6 hodin) je obvykle velmi málo - tvoří jen kolem 5-10% všech iktů. Česká kardiologická společnost navázala v uplynulém roce první kontakty směřující tímto směrem jak s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti, tak i s Českou společností intervenční radiologie a s dalšími blízkými odbornými společnostmi. Prvním viditelným výstupem je právě dvouhodinový blok, který tvoří ústřední téma letošních Českých kardiologických dnů. Hlavním protagonistou tohoto bloku bude prof. Alex Abou-Chebl - mladý a velmi progresivní profesor neurologie z USA, první lékař, který v USA získal medicínskou kvalifikaci v novém podoboru intervenční neurologie. Prof. Abou-Chebl proslovil vynikající "state-of-the-art" přednášku na téma katetrizační léčby akutních CMP na kongresu American College of Cardiology 2012 v Chicagu a poté přijal pozvání do Prahy na České kardiologické dny. Zajímavé je, že ho doprovází jeho manželka Dr. Rita Coram, která je intervenční kardioložka a oba společně tedy velice hezky symbolizují vznikající mezioborovou spolupráci mezi kardiology a neurology směřující ke zlepšení osudů nemocných postižených akutním iktem.

Vedle tohoto ústředního tématu letošních Českých kardiologických dnů je v programu celá řada dalších zajímavých bloků. Programový výbor po dohodě s Akreditační komisí pro kardiologii MZ ČR a se Specializační oborovou radou (SOR) pro kardiologii poprvé zařadil dva bloky atestačních otázek. Špičkoví odborníci v krátkých sděleních přehledně shrnou u každé jednotlivé otázky, co vše by atestující lékař měl z daného tématu znát - resp. co by mělo být nepodkročitelným minimem znalostí. Tradičně je v programu řada dalších zajímavých bloků, výsledky grantů, prezentace nových guidelines, atd.

Věříme, že České kardiologické dny Vás letos zaujmou ještě více než v minulých letech a přivítáme i Vaše podněty na další zlepšení do budoucna zaslané členům Programového výboru po skončení akce. Přejeme Vám příjemně strávené dva podzimní dny v Praze.

V úctě

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., předseda ČKS
Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., předseda programového výboru
Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., předseda organizačního výboru