Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8695 / vypisuji: 8461 - 8490

SROVNÁNÍ INHIBICE FAKTORU XA PO PODÁNÍ NADROPARINU A ENOXAPARINU U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

P. Ošťádal, D. Alan, J. Vejvoda, J. Segethová (Praha)

ÚVOD: Účinnost léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH) byla u nemocných s akutním koronárním syndromem (AKS) prokázána v porovnání s nefrakcionovaným heparinem;...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA KOARKTACE HRUDNÍ AORTY U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Kubánek, J. Peregrin, J. Novotný, D. Kautznerová, P. Lupínek, I. Málek (Praha)

Koarktace hrudní aorty je vzácnou příčinou chronického srdečního selhání (CHSS). Popisujeme kazuistiku 33 letého muže, který byl přijat na spádové...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉKEM POTAŽENÉ STENTY V LÉČBĚ AKUTNÍHO INFARKTU S ELEVACEMI ST ÚSEKU

P. Červinka, R. Špaček, M. Bystroň, M. Kvašňák, J. Bednářová, J. Herman (Ústí nad Labem)

Úvod: Lékem potažené stenty (LPS) statisticky významně snižují četnost reintervencí po PCI u nemocných s ICHS ve srovnání s klasickými....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MORTALITA U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA INTERNÍ KARDIOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

E. Hlavinová, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíle:Stanovit jednoroční mortalitu pacientů hospitalizovaných na IKK FN Brno, určit riziko mortality u jednotlivých diagnóz, zjistit, zda se statisticky významně...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOTOXICITA BETASERCU PŘI SUICIDIÁLNÍM PŘEDÁVKOVÁNÍ

K. Hesová, R. Jirmář, M. Oščipovský, A. Kadlečková, P. Osmančík, M. Pěnička, L. Lisa, P. Widimský (Praha, Kutná Hora)

Úvod: Betahistin (derivát histaminu, Betaserc) v terapeutických dávkách působí  jako vazodilatans a zvyšuje srdeční výdej. O nežádoucích účincích na kardiovaskulární...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

OKLUZE DESCENDENTNÍ HRUDNÍ AORTY KALCIFIKOVANÝM ATEROSKLEROTICKÝM PLÁTEM

P. Šváb (Rakovník)

61letá pacientka si pro náhle vzniklou dušnost zavolala rychlou lékařskou pomoc. Během transportu do nemocnice se manifestuje hypertenzní krize a...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TAKAYASUOVA ARTERITIS KAROTICKÝCH TEPEN - ULTRASONOGRAFIE

J. Malík (Praha)

Takayasuova arteritida je vzácná autoimunní vaskulitida postihující velké elastické tepny mladých lidí.  Postižení tepen je cirkulární, jde o panarteritidu, jsou...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NOVÁ, JEDNODUCHÁ A PŘESNÁ TERMODILUČNÍ METODA MĚŘENÍ L-P ZKRATU U DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA

J. Endrys, B. Uthaman, J. Šťásek (Hradec Králové, Kuwait, Kuwait)

Úvod. Důležitým i když ne jediným parametrem pro hodnocení závažnosti zkratových vad a tím i pro intervenční indikaci je velikost...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS KONTINUÁLNÍCH ELIMINAČNÍCH METOD (CRRT) U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

K. Majerová, J. Lišková, A. Tauchman (Plzeň)

 Těžké formy srdečního selhání mají významný vliv na funkci ledvin a mohou vést  i k akutnímu selhání ledvin v rámci multiorgánové...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHRONICKÁ DISEKCE AORTY TYPU B U PACIENTA S MALIGNÍ HYPERTENZÍ A TERMINÁLNÍM SELHÁNÍM LEDVIN

P. Luzum (Kladno)

Prezentuji případ pacienta s chronickou disekcí hrudní a břišní aorty jako komplikaci maligní hypertenze.   56ti letý hypertonik byl hospitalizován s...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS VČASNÉ APLIKACE INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÉ KONTRAPULSACE

P. Matějovská, J. Poláchová, Z. Coufal (Zlín)

Intraaortální balonková kontrapulsace (IABK) patří mezi nejrozšířenější mechanické podpory selhávající levé komory, zvláště u akutních stavů. Během let 2004-2005 jsme...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU, KOMPLETNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉHO

M. Palenčárová (Praha)

     Na soukromé kardiologii v Praze implantujeme trvalé kardiostimulátory (TKS) od r. 2001 a do r. 2005 jsme jich implantovali 1031....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U ZAMĚSTNANCŮ POJIŠŤOVNY A SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY U ZDRAVOTNÍKŮ

I. Benušová, P. Doupalová (Olomouc)

Benušová I., Doupalová P., Sovová E., Nakládalová M.+, Kaletová M., Lukl J.,. I. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VSTUPNÍ HODNOTA GLYKEMIE JAKO UKAZATEL HOSPITALIZAČNÍ A KRÁTKODOBÉ MORTALITY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

R. Adámková, S. Janoušek, A. Tomášek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Cíl: Srovnání mortality při akutním infarktu myokardu (AIM) v závislosti na vstupní koncentraci sérové glykémie (VG) jako možného negativního prognostického...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

EXISTUJE HYPERAGREGAČNÍ STAV PO REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH MYOKARDU BEZ MIMOTĚLNÍHO OBĚHU? PILOTNÍ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ STUDIE CABARET (CORONARY ARTERY BYPASS AND REACTIVITY OF THROMBOCYTES)

F. Bednář, P. Osmančík, T. Vaněk, H. Móciková, M. Jareš, Z. Straka (Praha)

Úvod: Existence prokoagulačního stavu po aortokoronárním bypassu (CABG) bez mimotělního oběhu (off-pump) je nyní velmi diskutována. Cílem práce bylo porovnat...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE U DEFEKTU SEPTA SÍNÍ

K. Bernášková (Praha)

     Defekt septa síní je nejčastější vrozenou vadou srdeční v dospělosti. Podstata onemocnění  tkví v chybění části mezisíňové přepážky, takže...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROSTOUCÍ NÁROČNOST PŘÍPRAVY SESTRY PRO PRÁCI NA KARDIOLOGICKÉ JIP

J. Zelinková, G. Ševčíková, H. Sedláková, S. Krutská (Praha)

V době vzniku prvních JIP byly nejkvalifikovanějšími a vlastně jedinými výrazně specializovanými úkony sestry na koronární jednotce monitorace EKG, defibrilace...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATECHOLAMINOERGNÍ POLYMORFNÍ KOMOROVÁ TACHYKARDIE U DĚTÍ

P. Vít (Brno)

Katecholaminoergní polymorfní komorová tachykardie (CPVT) je onemocnění charakterizované následujícími faktory :(1) více než dva typy morfologie komorové tachykardie, které jsou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ MECHANICKÁ PODPORA LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (PVAD)

K. Kemzová, K. Krejbichová, P. Neužil, Z. Beldová, Š. Královec, R. Vopálka, V. Pavlíček (Praha)

Úvod: Perkutánní mechanická podpora oběhu (pVAD) - Tandem Heart™ fy. Cardiac Assist Technologies Inc (Pittsburgh, Pensylvania, USA) je určena pro...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ MÍRNÉ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ S KARDIOGENNÍM ŠOKEM

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, M. Pšenička, J. Horák, P. Poláček, S. Šimek, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Indukce mírné hypotermie (MH) je standardním postupem v resuscitační péči o nemocné po srdeční zástavě. Doposud však nebyla jasná její...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉČBA POSTKATETRIZAČNÍCH PSEUDOANEURYZMAT

M. Tuna, J. Raupach, V. Chovanec, J. Fridrich, M. Brtko (Hradec Králové)

Mezi nejčastější lokální postkatetrizační komplikace v třísle patří pseudoaneuryzmata v udávaném širokém rozmezí 0,1-5,5%. Rizikem nerozpoznaného a neléčeného pseudoaneuryzmatu je...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace intervenční kardiologie

ÚSKALÍ LÉČBY SENIORŮ NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

G. Ševčíková, J. Zelinková, A. Šípková (Praha)

Vzhledem k narůstající průměrné délce života, roste tlak na léčení starších a starších pacientů s využitím intervenčních a invazivní léčebných...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

10. VÝROČÍ EXISTENCE KLUBU KARDIAKŮ

D. Novotná, L. Jemelková, J. Žáková, I. Továrková, I. Buriánková, K. Machačová, I. Benušová, P. Doupalová, E. Sovová (Olomouc)

Klub kardiaků (KK) vznikl jako jeden ze způsobů sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Členská základna čítá cca 90 klientů. V...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DOMÁCÍ TELEMONITORACE ICD - KAZUISTIKA PORUŠENÉ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY

J. Škoda, F. Holý, M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, P. Niederle, P. Volík (Praha)

Úvod:   Na našem pracovišti je dálkově monitorováno 24 pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem(ICD) v rámci studie REFORM. Přínosem sledování pacientů prostřednictvím...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY A SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S BIOPROTÉZOU V AORTÁLNÍ POZICI

M. Tuna, M. Brtko, K. Mědílek, P. Polanský, J. Dominik, J. Harrer (Hradec Králové)

Náhrada aortální chlopně je nejčastějším prováděným chlopenním výkonem. Tvoří zhruba 60% těchto zákroků a okolo 15% ze všech kardiochirurgických operací....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

PŘÍNOS VIRTUÁLNÍ HISTOLOGIE PŘI HODNOCENÍ NESTABILNÍHO PLÁTU U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM - NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

M. Bystroň, P. Červinka, R. Špaček, M. Kvašňák (x, Ústí nad Labem)

Virtuální histologie je nová diagnostická metoda založená na analýze neobrazových dat radiofrekvenčního signálu získaných z intravaskulárního ultrazvuku. Algorytmus zpracování dat...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S VYŠETŘOVÁNÍM KARDIÁLNÍHO AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU POMOCÍ REFLEXNÍCH ODPOVĚDÍ SRDEČNÍ FREKVENCE

I. Buriánková, K. Macháčová, J. Galuszka (Olomouc)

Úvod:Autonomní nervový systém (ANS) představuje regulační mechanismus k zajištění integrity organismu, prostřednictvím neustálé interakce sympatiku (SY) a parasympatiku (PASY). Kardiální...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ČASNÉ ZMĚNY ŠÍŘKY KOMPLEXU QRS, INTERVALŮ QTC A JTC PO ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACI U NEMOCNÝCH S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIÍ

V. Durdil, J. Veselka (Praha)

Úvod: Alkoholová septální ablace (PTSMA) je bezpečnou a účinnou léčbou symptomatických pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM). Cílem práce bylo...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚČINNOST CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE A ANTIREMODELAČNÍCH VÝKONŮ U NEMOCNÝCH S ISCHEMICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY - STUDIE STICH - PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

R. Jandová, I. Málek, J. Pirk (Praha 4)

Studie STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Trial) – multicentrická randomizovaná studie, která u nemocných s ischemickou dysfunkcí levé...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ AORTÁLNÍ REGURGITACE NA PODKLADĚ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U PACIENTKY S M. CROHN – KAZUISTIKA

Z. Šembera, F. Holm, P. Nedbal, T. Belza, Š. Černý (Liberec, Praha)

Infekční endokarditida (IE) je infekční zánět endokardu s roční incidencí  kolem 2-5 /100.000 s průměrnou úmrtností 10-30 %. Léčba IE...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS