Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 6809 / On the page: 6781 - 6809

ÚLOMEK KLADIVA V PRAVÉ KOMOŘE

J. Knot, P. Toušek, H. Línková, K. Čurila, P. Widimský (Praha)

Nejčastěji pozorovaná intravaskulární a intrakardiální cizí tělesa jsou fragmenty katétrů, zaváděcích drátů a stentů. Kromě těchto iatrogenních příčin se cizí...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

VLIV POHLAVÍ NA PROGNÓZU PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST LÉČENÝCH TROMBOLÝZOU NEBO TRANSPORTOVANÝCH K PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI. ANALÝZA STUDIÍ PRAGUE 1 A PRAGUE 2

Z. Moťovská, M. Aschermann, P. Widimský, .. On behalf of the PRAGUE-8 Study Investigators (Praha)

Úvod. Na rozdíl od mužů, mortalita žen na kardiovaskulární nemoci stoupá. Proč? Je léčba těchto nemocí stejně efektivní u žen?...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

SPIROERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI

B. Jiravská - Godula, O. Jiravský, M. Branny, M. Bartnická (Třinec)

Úvod:Spiroergometrické vyšetření je  vyšetřovací  metoda  běžně používaná pro stanovení zátěžové kapacity  a odpovědi  na léčbu u nemocných  se srdečním selháním,...

Topic: Outpatient care
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

OPERACE AO STENÓZY U PACIENTŮ STARŠÍCH 75 LET – NAŠE DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

O. Jiravský, L. Škňouřil, M. Dorda, B. Holek, M. Branny, M. Janík, D. Vician, P. Branny (Třinec)

Úvod:Aortální stenosa degenerativní etiologie je početně dynamicky narůstající diagnóza s níž se kardiolog stýká. Rozhodovací kriteria u pacientů s aortálním...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ TAMPONÁDA S OBĚHOVOU ZÁSTAVOU JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE POOPERAČNÍHO PRŮBĚHU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

P. Povolná, P. Povolný, J. Povolný, K. Riegel, M. Podpěrová, P. Luzum, M. Benešová (Kladno, Praha)

Kasuistika popisuje komplikovaný pooperační průběh pacientky po kombinovaném kardiochirugickém výkonu (mitrální valvuloplastika, trikuspidální valvuloplastika, přímá sutura defektu septa síní, MAZE...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

DOČASNÁ IMPLANTACE KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU PRO KOMOROVOU TACHYKARDII PŘI MYOKARDITIDĚ ZPŮSOBENÉ VIREM INFLUENZY B - KAZUISTIKA

P. Tůma (Dumfries, United Kingdom)

45-letý pacient, německé národnosti s pozitivní rodinnou anamnezou pro ICHS, sám bez závažnějšího předchorobí, přijat do The Heritage Hospital and Cardiac Centre...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROGNOSTICKÉ HODNOCENÍ NEMOCNÝCH PO INFARKTU MYOKARDU

V. Chaloupka, L. Elbl, S. Nehyba (Brno)

Pro prognostické hodnocení nemocných po infarktu myokardu slouží řada ukazatelů, z nichž se nejčastěji udávají funkce LK, tíže koronárního postižení,...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

VLIV REHABILITACE NA VRCHOLOVOU SPOTŘEBU KYSLÍKU U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH BETA-BLOKÁTORY

V. Chaloupka, L. Elbl, S. Nehyba, I. Tomášková, F. Jedlička (Brno)

U nemocných, kteří jsou léčeni beta blokátory  není jednotný názor na vliv pravidelního cvičení v rámci řízeného rehabilitačního programu na...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

KOMBINAČNÍ LÉČBA PO TRANSPLANTACI SRDCE

L. Špinarová (Brno)

Srdeční transplantace(OTS)je   metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním.Kombinační léčba spočívá 1) v kombinaci imunosupresiv, 2) kombinace imunosupresiv s...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

OD NSTEMI K PARCIÁLNÍ RUPTUŘE VOLNÉ STĚNY LKS

R. Krejčí, F. Toušek (České Budějovice)

Ruptura volné stěny LKS je jedna z nejzávažnějších komplikací infarktu myokardu. Prezentace případu 63-letého muže přijatého na JIP spádového interního oddělení...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ECHOKARDIOGRAFICKÉ 3D MĚŘENÍ VELIKOSTI PERIMEMBRANÓZNÍHO VSD PŘED UZÁVĚREM AMPLATZEROVÝM OCCLUDEREM

J. Januška, L. Škňouřil, M. Branny, J. Indrák, M. Dorda, M. Palowski, J. Černý (Třinec)

Uzávěry perimembranózních defektu komorového septa (PMVSD) pomocí Amplatzerového occluderu naráží na relativně obtížné zjišťování velikosti a tvaru komorového defektu. Vzhledem...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Meluzín (Brno)

Úvod: Srdeční selhání v současnosti představuje závažný medicínský problém. Cílem tohoto souhrnného sdělení je rozbor úlohy echokardiografie v diagnostice srdečního...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

JAK DIAGNOSTIKOVAT SRDEČNÍ SELHÁNÍ? S POMOCÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ

L. Špinarová (Brno)

U akutního i chronického srdečního selhání (SS) dochází ke zvýšené sekreci BNP.V plazmě lze stanovit hladinu BNP a NT-pro BNP...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ČI SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA?

P. Gregor, H. Línková, M. Pěnička, R. Fojt (Praha, Praha 10)

   Demonstrován případ 60letého nemocného poslaného k vyšetření s podezřením na hypertrofickou kardiomyopatii. V anamnéze opakované synkopy. Na EKG jen...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Echokardiografie

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR SÍŇOVÝCH ZKRATŮ U TOTÁLNÍHO KAVOPULMONÁLNÍHO SPOJENÍ (TCPC) ODPOUTATELNÝMI SPIRÁLAMI. STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

O. Reich, P. Tax, J. Marek, V. Tomek, J. Gilík, T. Tláskal, B. Hučín, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cíl studie: zjistit efektivitu a bezpečnost uzávěru síňových zkratů u TCPC odpoutatelnými spirálami Pacienti a metody: Katetrizačními technikami jsme léčili 43...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

MÁ ČASNĚ KONZERVATIVNÍ (MEDIKAMENTÓZNÍ) PŘÍSTUP JEŠTĚ MÍSTO V LÉČBĚ AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ BEZ ST ELEVACÍ?

P. Gregor (Praha)

   Časně invazívní přístup se stal běžným postupem v léčbě akutních koronárních syndromů bez elevací ST (AKS-NSTEMI) a dostal se...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

ECHOKARDIOGRAFIE: JEDNODUCHÁ A OKAMŽITĚ DOSTUPNÁ METODA PRO DETEKCI VIABILNÍHO MYOKARDU

M. Pěnička (Aalst, Belgium)

Rozsah dysfunkčního leč viabilního myokardu je jedním z hlavních prognostickým faktorů u pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční. Tudíž...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU. ZHODNOCENÍ VLIVU DÁVKY BUNĚK

J. Meluzín, S. Janoušek, L. Groch, J. Mayer, I. Horňáček, R. Panovský, M. Kamínek, J. Staníček, O. Hlinomaz, J. Vinklárková (Brno, Olomouc)

Úvod: Dosud není známo, zda účinnost autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně (MBKD) závisí na množství dodaných buněk. Cílem této...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ROLE ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

R. Trčková, L. Škrnová, R. Valentová, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Srdeční nádory představují sice vzácná avšak velmi vážná onemocnění. Většina srdečních tumorů jsou sekundární maligní nádory. Primárních nádorů je menšina,...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

DETEKCE VOLNÉ DNA DÁRCE V KRVI PACIETŮ PO TRANSPLANTACI SDRCE

J. Vymětalová, R. Bohuslavová, J. Hubáček, M. Kocík, I. Málek (Praha)

Úvod:  V současné době jedinou metodou diagnostiky akutní rejekce štěpu po ortotopické transplantaci srdce (OTS) je endomyokardiální biopsie (EMB). Cílem...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PREVALENCE POSTTROMBOTICKÝCH ZMĚN HLUBOKÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

D. Ambrož, T. Paleček, P. Jansa, S. Jirát, M. Škvařilová, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) se vyskytuje u cca 3-4 % jedinců, kteří přežili ataku plicní embolie (PE). Jako...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

EXTERNÍ KOMPRESE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U NEMOCNÝCH S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

T. Kovárník, P. Jansa, J. Horák, K. Goričan, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Často udávanou příčinou bolestí na hrudi u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) je dilatace plicnice a relativní ischémii...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

LEVOSTRANNÁ HORNÍ DUTÁ ŽÍLA ANEB ŽIVOT S ANOMÁLIÍ

L. Nováková (Frýdek-Místek)

Nepatrné procento lidí se narodí s určitým druhem anatomické anomálie,která je pro většinu svých nositelů  bez většího klinického významu. I...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

TRANZITORNÍ BALONOVÁ DYSFUNKCE LK - KAZUISTIKA

V. Kaučák, J. Mrozek (Ostrava)

Popis kazuistiky: Popis případu  transitorní apikalní balonové dysfunkce LK-syndromu imitující akutní infarkt myokardu(těž synonyma-emoční omráčení myokardu,Tako-tsubo kardiomypatie,ampulárni kardiomyopatie) Transitorní apikalní balonová dysfunkce ...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ZJIŠŤOVÁNÍ VIABILITY MYOKARDU POMOCÍ RADIONUKLIDOVÝCH METOD

M. Kamínek (Olomouc)

Úvod: Signifikantně horší prognózu mají nemocní s dysfunkčním viabilním myokardem, nejsou-li revaskularizováni, než ti, kteří se podrobili revaskularizaci, nebo než...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK MALIGNITY - KAZUSTIKA

V. Čech (Uherské Hradiště)

Příčiny perikardiálního výpotku jsou různé.  Jednou z možných příčin jsou nádory, nejčastěji jsou to nádory plic a prsu. Vždy je...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

AKTIVITA KREVNÍCH DESTIČEK U PACIENTŮ S PRŮCHODNÝMI A NEPRŮCHODNÝMI BYPASSY - SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE 4

P. Osmančík, F. Bednář, H. Móciková, P. Štros, P. Widimský (Praha)

Úvod:Aktivace krevních destiček hraje klíčovou roli v patogenezi akutních koronárních syndromů a komplikacích po perkutánních intervencích. V naší studii jsme...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

LETITÁ POREVMATICKÁ AORTO-MITRÁLNÍ VADA A INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA

H. Burianová (Bílovec)

Prezentuji kazuistiku pacientky s letitou mitrální stenoinsuficienci a aortální regurgitací porevmatické etiologie. Rovněž pacientka vedena jako CHOPN s recidivujícími infekty dýchacích...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

POUŽITÍ SUPRASTERNÁLNÍCH, SUBKOSTÁLNÍCH A JINÝCH MÉNĚ OBVYKLÝCH PROJEKCÍ V ECHOKARDIOGRAFII

I. Mertová, O. Jedličková, J. Strnadová, P. Henyš, E. Mandysová, P. Niederle (Praha)

V našem sdělení bychom rádi v krátkém přehledu připomenuli vyšetřovací projekce, které při echokardiografickém vyšetření nepoužíváme standardně. Jedná se o...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress