Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 6809 / vypisuji: 6661 - 6690

KREVNÍ TLAK A FYZICKÁ AKTIVITA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH LÉČENÝCH PRO NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ

Z. Nováková, E. Závodná, L. Kopečná, H. Hrstková, P. Balcárková, N. Honzíková, B. Fišer (Brno)

  Cíl studie: Srovnání tělesných a oběhových parametrů a fyzické aktivity dětských a dospívajících pacientů léčených pro nádorové onemocnění antracykliny nebo jinou terapií...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ POSTIŽENÍ U NEMOCNÝCH S WILSONOVOU CHOROBOU – ZKRÁCENÍ STŘEDNÍHO OBVODOVÉHO VLÁKNA JAKO PARAMETR KONTRAKTILITY

Z. Hlubocká, Z. Mareček, T. Paleček, E. Kejřová, A. Linhart (Praha)

Wilsonova choroba (WCh) je autosomálně recesivně dědičná porucha metabolismu mědi vedoucí k hromadění mědi v játrech, mozku a dalších tkáních. Jednou...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PARADOXNÍ EMBOLIZACE U PACIENTKY S PFO, ANEURYSMATEM SÍŇOVÉHO SEPTA A CHIARIHO SÍŤKOU PO PROVEDENÍ TEE

I. Svobodová, J. Bělohlávek, H. Grünfeldová, A. Linhart (Praha)

Úvod: Zvýšení nitrosrdečních tlaků během instrumentálního vyšetření může být u rizikové nemocné příčinou paradoxní embolizace. Kazuistika: Prezentujeme případ 39 leté...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

STAV DLOUHODOBÉ KOMPENSACE DIABETU U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

D. Nováková, F. Toušek, S. Rajecká, H. Štěpničková, A. Kovařík, P. Jelínek, T. Romsauer, L. Pešl, J. Janžura (České Budějovice)

Autoři sledovali po dobu 3 měsíců hladiny glykemie a glykovaného hemoglobinu u všech pacientů přijímaných do kardiocentra s akutním koronárním...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝTĚŽNOST DIAGNOSTIKY FAMILIÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU V KLINICKÉ PRAXI

J. Widimský jr., Z. Lacinová, T. Zelinka, J. Dvořáková, T. Seeman, D. Zogala, M. Hampf, R. Bernhardt (Praha, Berlin, Germany, Saarbrucken, Germany)

Cíl studie:Posoudit prevalenci familiárního hyperaldosteronismus (dexametazon- supresibilní formy, DSH) ve vzorku 85 nemocných se sekundární hypertenzí na podkladě nově diagnostikovaného...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝSKYT HYPERHOMOCYSTEINÉMIE U PACIENTOV SLEDOVANÝCH V KARDIOLOGICKEJ AMBULANCII A POSÚDENIE EFEKTU LIEČBY KYSELINOU LISTOVOU A PYRIDOXINOM

R. Kohn, K. Rácová, L. Taričová, M. Vlček (Bratislava, SR)

   Hyperhomocysteinémia sa pokladá za nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým aterotrombotického postihnutia ciev. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt hyperhomocysteinémie u...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ÚROVNI SÍŇOVÉHO SEPTA - KAZUISTIKA

P. Černá, M. Poloczek, P. Kala (Brno)

Vrozenou srdeční vadou (VSV) rozumíme všechny morfologické anomálie srdce a velkých cév, které jsou přítomny při narození a mohou se...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ TRENDŮ A HISTOGRAMŮ V ANALÝZE DLOUHODOBÉ AMBULANTNÍ MONITORACE EKG

L. Nečasová, M. Bláhová, D. Kvasničková (Praha)

Ambulantní monitorování EKG se využívá jako součást neinvazivní diagnostiky srdečních arytmií, umožňuje záchyt brady a tachyarytmií v průběhu běžných životních...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV AKTUÁLNÍ HODNOTY GLYKÉMIE NA ÚSTUP ELEVACÍ STT U PACIENTŮ S AKUTNÍM STEMI LÉČENÝCH URGENTNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU

A. Staňková, I. Varvařovský, J. Večeřa (Pardubice)

Pozadí: Hyperglykémie, zjištěná u pacientů se STEMI před primární PCI, je důležitým nezávislým předpovědním faktorem sníženého průtoku myokardem a současně...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

FAKTORY TROMBÓZY VE STENTU – ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ

R. Kollros, P. Boček, I. Šubrt, F. Šefrna (Plzeň)

Úvod: Akutní nebo subakutní trombóza ve stentu (TvS) je vzácnou, ale velice nebezpečnou  komplikací u nemocných po perkutánní koronární intervenci...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ODSÁVÁNÍ TROMBŮ Z INFARKTOVÉ TEPNY METODOU X-SIZER KATETR

F. Gabriel (Praha)

     Od roku 2004 na našem pracovišti u vybraných případů nemocných s AIM s přítomností intrakoronárního trombu používáme X-sizer systém....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÁ MORTALITA PACIENTŮ S ICHS PROPUŠTĚNÝCH Z INTERNÍ KLINIKY A JEJÍ PREDIKTORY

Z. Pozdíšek, L. Elbl, H. Hrstkova, P. Kala (Olomouc)

Cíl:Zjistit tříletou mortalitu a její nejvýznamnější prediktory u pacientů s ICHS propuštěných z interní kliniky v roce 2002.Soubor:1190 pacientů s...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ DĚTÍ PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI V BRNĚ: DESETILETÁ ZKUŠENOST

M. Ošmerová, J. Černý, P. Němec, A. Sirotková, J. Nečas, R. Šreflová, S. Kovalová (Brno)

Úvod: Ve svém sdělení uvádíme první výsledky dlouhodobého sledování dětí po srdeční transplantaci v ČR. Soubor a metodika: Ve sledovaném období od...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE VE STUDII BARI 2D – CHARAKTERISTIKA ZAŘAZENÝCH PACIENTŮ, PROVÁDĚNÝCH REVASKULARIZACÍ (ČR VERSUS USA) A INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

L. Pavlíčková, P. Neužil, J. Škoda, Š. Stehlíková, P. Niederle (Praha)

Úvod: BARI 2D je multicentrická prospektivní studie jejíž cílem je stanovit optimální léčbu pro diabetiky 2.typu se stabilní ICHS. Primární...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE U INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

M. Knaiflová (Praha)

     Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění nitroblány srdeční - postihuje většinou endokard chlopní. Nejčastější je bakteriální původ. Infekční agens postihuje...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ASOCIACE POLYMORFISMŮ T-786C A G894T V GENU PRO ENOS S VARIABILITOU V KREVNÍM TLAKU

M. Jíra, E. Závodná, N. Honzíková, Z. Nováková, A. Vašků, L. Izakovičová Hollá, V. Znojil, B. Fišer (Brno)

Úvod: Zvýšená variabilita v krevním tlaku (VTK) je považována za rizikový faktor pro orgánové poškození a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Cílem...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS TACROLIMU U PACIENTŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE

B. Skalická, I. Málek (Praha)

Úvod: Tacrolimus (TAC) patří spolu s cyklosporinem A (CyA), který byl více než 20 let hlavním imunosupresivem po ortotopické transplantaci...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POZDNÍ KARDIOTOXICITA U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH PRO MALIGNÍ LYMFOMY CHEMOTERAPIÍ S DOXORUBICINEM

L. Elbl, I. Vášová, M. Navrátil, I. Tomášková, F. Jedlička, V. Chaloupka, J. Vorlíček (Brno, Ostrava)

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovit pozdní klinickou a subklinickou kardiotoxicitu doxorubicinu u nemocných žijících v remisi onemocnění pět a...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA: SROVNÁNÍ NEMOCNÝCH SE SINUSOVÝM RYTMEM A FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, R. Vopálka (Olomouc, Praha)

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSKORONÁRNÍ ABLACE SEPTÁLNÍ HYPERTROFIE

V. Benešová, K. Hlaváček (Praha)

     Transkoronární ablace septální hypertrofie (TASH) alkoholem je od r. 1994 alternativou k chirurgické myektomii u symptomatických nemocných s obstrukční...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ AORTÁLNÍ DISEKCE KOMPLIKOVANÁ RUPTUROU AORTY DO PRAVÉ KOMORY

D. Marek, P. Němec, M. Heřman, K. Maderová, M. Gwozdziewicz, P. Flodr, J. Spáčilová, M. Zedková, J. Lukl (Přerov, Brno, Olomouc)

70-letý hypertonik měl při práci synkopu, po probrání z bezvědomí měl bolesti na hrudi, paraplegii dolních končetin a hemiparézu levé...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÁ MORTALITA NEMOCNÝCH S HYPERTENZÍ PROPUŠTĚNÝCH Z HOSPITALIZACE NA INTERNÍ KLINICE FN USA V ROCE 2002

V. Musil, Z. Pozdíšek, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zjistit tříletou mortalitu a sestavit profil pacienta s hypertenzí hospitalizovaného na interní kliniceMetodika: Retrospektivní analýza  dat z chorobopisů nemocných...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ A VYSOKÝM RIZIKEM TROMBOEMBOLIE

Z. Beldová, P. Neužil, T. Mráz, P. Formánek, M. Táborský, P. Niederle (Praha, Olomouc)

Úvod: Embolická cévní mozková příhoda je považována za nejzávažnější komplikaci fibrilace síní (FiS).  Mechanická okluze ouška levé síně je jednou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚLOHA SESTRY V PÉČI O PACIENTY INDIKOVANÉ K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI

Z. Weberová, J. Vlašínová (Brno)

Cílem práce  je  seznámení s péči  o pacienty  s bradykardií indikované  k trvalé   kardiostimulaci.V našem kardiostimulačním centru jsou pacienti  k...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ZESÍLENÝCH STĚN MYOKARDU

P. Frídl

Při nálezu zesílených stěn myokardu musíme zhodnotit celou škálu stavů. které vedou k tomuto postižení. Může se jednat řadu příčin...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

PÉČE O PACIENTY PO NÁHRADĚ ASCENDENTNÍ AORTY A ČÁSTI OBLOUKU

H. Soldánová, Z. Barošová, K. Kubová (Olomouc)

Naše kazuistika je věnována péči o pacientku  s akutní disekcí ascend.aorty. 38lettá pac.s pozitivní rodinnou anamnézou, byla přijata 12.dní po porodu...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NT-PROBNP JAKO NEINVAZIVNÍ MARKER REJEKCE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE

H. Bedáňová, J. Nečas, E. Petrikovits, P. Studeník, J. Ondrášek, P. Breinek, L. Špinarová (Brno)

Úvod: NTpro-BNP je užitečným markerem v diagnostice a léčbě pacientů se srdečním selháním, slouží i ke stanovaní prognozy těchto pacientů....

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

LASEROVÁ KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ BALÓNKOVÝM KATETREM LIGHT RING (TM)

P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, R. Vopálka, L. Šedivá, E. Holá, P. Niederle (Praha, Boston, United States)

Úvod:  S nárůstem výskytu fibrilace síní (FiS) roste potřeba účinné a bezpečné léčby, která se v posledních letech projevuje dynamickým...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PACIENTI S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (CHSS) HOSPITALIZOVANÍ NA KARDIOLOGICKÉ KLINICE – JEDNOROČNÍ MORTALITA PROPUŠTĚNÝCH PACIENTŮ

R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, E. Dvořáková, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl: Stratifikace faktorů jednoroční mortality pacientů s CHSS. Metodika:Retrospektivní analýza dat z chorobopisů nemocných propuštěných z Interní kardiologické kliniky v...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANOMÁLIE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY JAKO PŘÍČINA ILEOFEMORÁLNÍ TROMBÓZY

S. Beran, P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, J. Komárková, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

Dolní dutá žíla se formuje v průběhu embryogeneze v šestém až desátém týdnu z pravostranné vény supracardinalis a vény  subcardinalis...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...215216217218219220221222223224225226227 >> >|